Wpływ zmienności światowych cen cukru na sytuację ekonomiczno-finansową sektora cukrowniczego

Main Article Content

Piotr Sznajder


Słowa kluczowe : cukier, trzcina cukrowa, buraki cukrowe, rynek światowy handel zagraniczny, przewagi komparatywne, zmienność cen.
Abstrakt
W historii gospodarczej świata cukier jest uznawany za jeden z pierwszych produktów globalnych, a sytuacja podażowo-popytowa na światowym rynku miała duży wpływ na rozwój rynków lokalnych. Polski sektor cukrowniczy od wielu lat pozostaje pod wpływem rynku światowego. Reforma systemu regulacji rynku cukru w UE spowodowała, że rynek unijny i krajowy w coraz większym stopniu są uzależnione od sytuacji na rynku światowym. Potencjał produkcyjny krajowego przemysłu cukrowniczego jest większy od zapotrzebowania na rynku wewnętrznym i nadwyżki podaży są kierowane na eksport. Równocześnie system regulacji rynku powoduje, że 200 tys. t cukru musi być importowane, aby pokryć różnicę między zapotrzebowaniem i kwotą produkcyjną. Polski przemysł cukrowniczy importuje coraz większe ilości trzcinowego cukru surowego do rafinacji, która umożliwia lepsze wykorzystanie czynników produkcji. Ceny rynku światowego wyraźnie wpływały na ceny zbytu w kraju i wyniki finansowe sektora.

Article Details

Jak cytować
Sznajder, P. (2013). Wpływ zmienności światowych cen cukru na sytuację ekonomiczno-finansową sektora cukrowniczego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 137–145. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.14
Bibliografia

Aczel A.D. [2000]: Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa.

Agreement on Agriculture. Legal texts: the WTO agreements. [1994]. Uruguay Round. World Trade Organization [Tryb dostępu:] . http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/final_e.htm. [Data odczytu: styczeń 2013].

European communities – export subsidies on sugar. AB-2005-2. [2005]. Report of the Appellate Body. [Tryb dostępu:] http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/265_266_283abr_e.pdf. [Data odczytu: styczeń 2012].

Figiel S., Hamulczuk M., Klimkowski C. [2012]: Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych. Komunikaty Raporty, Ekspertyzy nr 559. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

F.O. Licht’s International Sugar and Sweetener Report. World Sugar Balance. [2012]. Agra-net.com. [Tryb dostępu:] http://www.agra-net.com/portal2/home.jsp?template=showissue&pubid=ag044&seqnum=14432. [Data odczytu: styczeń 2013].

Food Outlook. Global Market Analysis. [2012]. FAO. [Tryb dostępu:] http://www.fao.org/docrep/016/al993e/al993e00.pdf. [Data odczytu: styczeń 2013].

Hobhouse H. [2001]: Sechs Pflanzen verändern die Welt: Chinarinde, Zuckerrohr, Tee, Baumwolle, Kartoffel, Kokastrauch. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart.

Isermeyer F., Kleinhanβ W. [2005]: Vergleichende Analyse verschiedener Vorschläge zur Reform der Zuckermarktordnung: eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. FAL Breunschweig.

Jurenas R. [2012]: Sugar Program Proposals for the 2012 Farm Bill, June 19, 2012. CRS Report for Congress. Congressional Research Service 7-5700, R42551. [Tryb dostępu:] http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42551.pdf. [Data odczytu: styczeń 2013].

Koo W.W., Taylor R.D. [2012]: Outlook of the U.S. and World Sugar Markets, 2011-2021. North Dakota State University, Fargo.

Lamont O.A., Thaler R.H. [2003]: Anomalies: the Law of One Price in Financial Markets. Journal of Economic Perspectives nr 17. (Crossref)

Merki Ch. [1993]: Zucker gegen Saccharin. Zur Geschichte der künstlichen Süßstoffe. Frankfurt nad Menem.

Mitchell D. [2003]: Sugar Policies: Opportunity for Change. World Bank.

Mitchell D. [2008]: A note on rising food prices. Policy Research Working Paper 4682. World Bank, Washington DC.

Porter M. [2006]: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. MT Biznes, Warszawa.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. [2006]. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 58/1 PL.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników. .[2006]. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 58/32 PL.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. .[2006]. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L58/42 PL.

Rynek cukru. Stan i perspektywy .[1992-2012]. nr 1-39. ARR, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Samuelson P., Nordhaus D. [2004]: Ekonomia. PWN, Warszawa.

Schiweck H., Schwartz T., Poel van der P. [2000]: Zuckertechnologie Rüben- und Rohrzuckergewinnung. Bartens, Berlin.

Sombart W. [1983]: Liebe, Luxus und Kapitalismus. Über die Entstehung der modernen Welt aus dem Geist der Verschwendung. Wagenbach, Berlin.

Starczewski J. [2006]: Uprawa roli i roślin. Akademia Podlaska, Siedlce.

Szajner P. [2011]: Handel zagraniczny cukrem i wyrobami cukierniczymi. [W:] Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009, Studia i Monografie nr 152. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Szajner P. [2012]: Wpływu reformy regulacji rynku cukru w UE na efektywność polskiego przemysłu cukrowniczego. [W:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 246. Wrocław, ss. 445-453.

Szczepaniak I. [2011]: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności, nr 25. Program Wieloletni 2011-2014. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Urban R. [2008]: Analiza przewag komparatywnych na poziomie przemysłu rolno-spożywczego. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.