Przedsiębiorstwo rolnicze w gospodarce opartej na wiedzy

Main Article Content

Magdalena Kozera


Słowa kluczowe : gospodarka oparta na wiedzy, organizacja ucząca się, przedsiębiorstwo rolne w gospodarce wiedzy, kapitał relacji.
Abstrakt
W artykule przedstawiono niektóre warunki zmian przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Wskazano na wyraźną różnicę wskaźnika innowacyjności (IUS 2011) między Polską a UE-27. Podkreślono przy tym rolę kapitału ludzkiego jak czynnika stymulujący zmiany. Szczególna uwagę zwrócono na kwestię transformacji przedsiębiorstw rolnych. Wskazano na kapitał intelektualny jako główne źródło znajdowania i przyswajania wiedzy i informacji oraz ich wykorzystania w praktyce.

Article Details

Jak cytować
Kozera, M. (2013). Przedsiębiorstwo rolnicze w gospodarce opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 78–84. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.8
Bibliografia

Biała Księga 2003, część II. Gospodarka oparta na wiedzy. [2003]. Polskie Forum Strategii lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003.

Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. [2012]: Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Instytut Badań Strukturalnych oraz Fundacja Batorego, Warszawa.

Drucker P.F, [1999]: Społeczeństwo prokapitalistyczne. PWN, Warszawa.

Edvinsson L., Malone M.S. [2001]: Kapitał intelektualny. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Gospodarka oparta na wiedzy – stan, diagnoza i wnioski dla Polski. [2002]. Instytut Zarządzania Wiedzą w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Innovation Union Scoreboard 2011. Research and Innovation Union scoreboard. [2011]. PRO INNO Europe.

Jasińska A. [2005]: Innowacja czynnikiem sukcesu lub destabilizacji organizacji. [W:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach. A. Stabryła (red.). Wyd. AE w Krakowie, Kraków.

Kania J., Drygas M., Kutkowska B., Kalinowski J. [2011]: System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego – oczekiwane kierunki rozwoju. Polish Journal of Agronomy nr 7/2011, ss. 22-28.

Kozera M. [2009]: Niektóre uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy rolnictwa światowego, t. 9, ss. 77-82. (Crossref)

Kozera M. [2010]: Intellectual capital in agriculture – measurement and determinants. Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia nr. 10(3), ss. 83-95.

Kozera M. [2011]: Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy rolnictwa światowego t. 11 (XXVI), z. 1, ss. 105-111. (Crossref)

Kozera M., Gołaś Z. [2009]: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego z wykorzystaniem metody oceny punktowej ważonej oraz profilu oceny. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. XI, z. 5, ss. 166-171.

Koźmiński A. [2001]: Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy? [W:] Strategia rozwoju polski u progu XXI wieku. Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 plus, PAN, Warszawa.

Kunasz M. [2003]: Znaczenie kapitału ludzkiego jako składnika kapitału intelektualnego. [W:] Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa. K. Piech i M. Kulikowski (red.). Instytut Wiedzy, Warszawa, ss. 285-298.

Kuźniar K. [2010]: Społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 16, ss. 249-258.

Miś T. [2009]: Jakość kapitału ludzkiego. [Tryb dostępu] www.mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/100/6.pdf. [Data odczytu: maj 2012].

Mroziewski M. [2008]: Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania, warunki jego rozwoju. Wyd. Difin, Warszawa, ss. 25-36.

Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B. [2004]: Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw nr1, ss. 87-92.

Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A. [2008]: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania kapitału ludzkiego w rolnictwie polskim. [W:] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, ss.309-316.

Rowińska-Fronczek M. [1998]: Własność intelektualna w nowych koncepcjach zarządzania. [W:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – koncepcje przekrojowe. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zeszyt nr 784, ss. 420- 425.

Schumpeter J.A. [1960]: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.

Woś A. [2004]: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.

Wójcik G. [2011]: Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności obszarów wiejskich w Polsce. Wiadomości Zootechniczne r. XLIX nr 1 ss. 161–168.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.