Mechanizmy wsparcia finansowego energetyki odnawialnej w Polsce i krajach Europy

Main Article Content

Marcin Bukowski


Słowa kluczowe : ceny gwarantowane, energetyka odnawialna, zielone certyfikaty
Abstrakt
Promocja produkcji energii z odnawialnych źródeł jest jednym z głównych celi europejskiej polityki energetycznej. Artykuł przedstawia porównanie stosowanego w Polsce i w wybranych krajach UE mechanizmu wsparcia finansowego energetyki odnawialnej. Omówione zostały dwa najczęstsze systemy promocji: mechanizm zielonych certyfikatów oraz cen gwarantowanych.

Article Details

Jak cytować
Bukowski, M. (2012). Mechanizmy wsparcia finansowego energetyki odnawialnej w Polsce i krajach Europy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 14–24. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.52
Bibliografia

Act on Granting Priority to Renewable Energy Sources. (Renewable Energy Sources Act) [2000] Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. [Tryb dostępu:] http://www.wind-works.org/FeedLaws/Germany/GermanEEG2000.pdf. [Data odczytu: styczeń 2009].

Bukowski M. [2011]: Efektywność ekonomiczna produkcji energii w małych elektrowniach wodnych. Praca doktorska; Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Warszawa.

Electricity from Renewable Energy Sources: What Does It Cost Us? [2008]. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin.

Energia ze źródeł odnawialnych w 2006 r. Informacje i opracowania statystyczne. [2007]. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r. Informacje i opracowania statystyczne. [2011]. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Gesetz zur Neuregelung des Rechts der erneuerbaren Energien im Strombereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften. [2008]. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008, cz. I, nr 49.

Informacja 10/2012 w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za 2011 rok. [2010 A]. [Tryb dostępu:] http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/497/4546/Srednia_cena_sprzedazy_energii_elektrycznej_na_rynku_konkurencyjnym_za_rok_2011.html. [Data odczytu: lipiec 2012].

Informacja 2/2012 w sprawie zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej, jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne za 2012 r. [2010B]. [Tryb dostępu:] http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/497/4453/Informacja_w_sprawie_zwaloryzowanej_jednostkowej_oplaty_zastepczej_jaka_nalezy_s.html, [data odczytu: lipiec 2012].

Jager de D., Rathmann, M. [2008]: Policy Instrument Design to Reduce Financing Costs in Renewable Energy Technology Projects. International Energy Agency – Renewable Energy Technology Deployment, Utrecht-Paryż.

Jansen J. C. [2003]: Policy Support for Renewable Energy in the European Union: A review of the regulatory framework and suggestions for adjustment, Energy Research Centre of the Netherlands, Report number ECN-C—03-113, ECN Policy Studies. [Tryb dostępu:] www.ecn.nl/docs/library/report/2003/c03113.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2009].

Ligus M. [2009] Ocena efektywności inwestycji wytwarzania energii elektrycznej z oleju rzepakowego. [W:] Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Tom 1. Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe. B. Poskrobko (red.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.

Mendonça M. [2007]: Feed-in Tariffs: Accelerating the Deployment of Renewable Energy. EarthScan, Londyn.

Prices for Renewable Energies in Europe for 2006⁄2007: Feed-in Tariffs versus Quota Systems - a Comparison. [2007]: D. Fouquet (red.), European Renewable Energy Federation, Bruksela.

Renewables. Global Status Report: 2009 Update. [2009]. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Paryż.

Sasin R. [2008]: Funkcjonowanie systemu świadectw pochodzenia na rynku energii w Polsce i Wielkiej Brytanii – podobieństwa, różnice, prognozy rozwoju. Sprawozdanie z badań własnych. Maszynopis powielany Katedry Analizy Działalności Przedsiębiorstwa SGH, Warszawa.

Słoński T., Ligus M. [2009]: Ocena efektywności i ryzyka inwestycji w energetykę wiatrową.. [W:] Ekonomiczne uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energii. B. Klepacki (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Soliński B. [2008] Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii - porównanie systemu taryf gwarantowanych z systemem zielonych certyfikatów. Polityka energetyczna tom 11, z. 2.

Sprawozdania z dzialaności NFOŚiGW [2012]: dokumenty elektroniczne, [Tryb dostępu:] http://bip.nfosigw.gov.pl/informacja-publiczna/sprawozdania-z-dzialalnosci/. [Data odczytu: lipiec 2012].

Stern N. [2006] Review Report on the Economics of Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge.

Stromeinspeisungsgesetz [1990]: Bundesgesetzblatt Jahrgang 1990 , cz. I, str. 2633.

Tables of Renewable Tariffs or Feed-In Tariffs Worldwide [2010]: [Tryb dostępu:] http://www.wind-works.org/FeedLaws/TableofRenewableTariffsorFeed-InTariffsWorldwide.html. [Data odczytu: luty 2010].

Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz ustawy – prawo ochrony środowiska [2005] Dz. U. nr 62, poz. 552.

Wieczorek T. [2006]: Mechanizmy wsparcia zielonej energii odnawialnej w Europie. Polski system na tle wybranych przykładów. Referat wygłoszony podczas Konferencja „Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń CO2 w obrocie na TGE SA”. Warszawa, 27 październik 2006.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.