Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z wybranymi krajami UE-15 w latach 2005-2011

Main Article Content

Marcin Krzemiński


Słowa kluczowe : handel zagraniczny, eksport, import, saldo, struktura, UE-15
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawowe dane dotyczące obrotów rolno-spożywczych z sześcioma wybranymi krajami UE-15 po przystąpieniu Polski do UE. Kraje te posiadają zbliżoną liczbę ludności i charakteryzują się wysoko rozwiniętym rolnictwem. Wielkość obrotów handlu rolno-spożywczego z każdym z tych krajów jest inna; handel z nimi różni się również strukturą towarową obrotów i saldem. Inne było również tempo zmian obrotów z tymi krajami w analizowanym okresie. Przeprowadzone badania pokazują, że z każdym z analizowanych krajów odnotowano wzrost obrotów w eksporcie i imporcie, jednak łączna skala wzrostu była niższa niż w przypadku handlu z krajami, które przystąpiły do UE w 2004 r.

Article Details

Jak cytować
Krzemiński, M. (2012). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z wybranymi krajami UE-15 w latach 2005-2011. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 87–96. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.59
Bibliografia

Bożyk P., Misala J., Puławski M. [1999]: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. [2006-12]. IERiGŻ-PIB nr 27-35.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009. [2011]. J. Seremak-Bulge (red.). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Obroty towarowe handlu zagranicznego. [2006-2011]. GUS. [Tryb dostępu:] www.stat.gov.pl. [Data odczytu: lipiec 2012].

Polski handel zagraniczny w latach 2001-2005. [2005]. Ministerstwo Gospodarki. [Tryb dostępu:] www.mg.gov.pl. [Data odczytu: lipiec 2012].

Raport o stanie handlu zagranicznego. [2005-2011]. Ministerstwo Gospodarki. [Tryb dostępu:] www.mg.gov.pl. [Data odczytu: lipiec 2012].

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego. [2007-2011. GUS. [Tryb dostępu:] www.stat.gov.pl. [Data odczytu: lipiec 2012].

Rozwój wymiany towarowej Polski z zagranicą w latach 2005-09. [2010]. Ministerstwo Gospodarki. [Tryb dostępu:] www.mg.gov.pl. [Data odczytu: lipiec 2012].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.