Poziom i dynamika zmian zatrudnienia w sektorze rolnym w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej

Main Article Content

Agata Szczukocka


Słowa kluczowe : zatrudnienie, zatrudnienie w sektorze rolnym, bezrobocie
Abstrakt
W artykule poruszono problem zatrudnienia w sektorze rolnym. Przedstawiona została trójsektorowa struktura pracujących w Polsce, wskazująca na zachodzące zmiany w zatrudnieniu w ostatnich latach. Analiza danych statystycznych pozwala zaobserwować spadek zatrudnienia w sektorze rolnym i przemysłowym oraz wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Zwrócono także uwagę na udział ludności aktywnej zawodowo w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, ze wskazaniem na kraje dominujące. W sektorze rolnym istotnym problemem jest także wzrost bezrobocia i brak możliwości podjęcia pracy w innych, pozarolniczych sektorach ze względu na słabą mobilność ludności wiejskiej a niejednokrotnie także brak wykształcenia i niechęć do zmiany zawodu. W artykule starano się zwrócić uwagę na najważniejsze problemy dotykające polską wieś w ostatnich latach.

Article Details

Jak cytować
Szczukocka, A. (2012). Poziom i dynamika zmian zatrudnienia w sektorze rolnym w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 114–122. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.27
Bibliografia

Kwiatkowski E. [1980]: Teoria trzech sektorów. PWN, Warszawa

Łabędzki H. [2009]: Struktura zatrudnienia ludności rolniczej. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 3(13), ss. 139-145.

Mały Rocznik Statystyczny 2011. [2011]. GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

Obszary wiejskie w Polsce. [2011]. Wydawnictwo GUS, Warszawa.

Pracujący w gospodarce narodowej w 2010 r. [2011]: GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A. [2010]: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce- stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych. Warszawa.

Raport Polska 2011 Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony. [2011]. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Rocznik Statystycznego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2007 i 2011. [2007, 2011]. GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1999, 2003, 2011. [2003-2011].GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.