Ocena poziomu rozwoju sektora rolnego w krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Agata Szczukocka


Słowa kluczowe : sektor rolny, skalowanie wielowymiarowe
Abstrakt
W artykule poruszono problem rozwoju sektora rolnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zwrócona została uwaga na podstawowe czynniki wpływające na rozwój rolnictwa, między innymi: poziom zatrudnienia, udział rolnictwa w PKB, modernizacje i poprawę produktywności. W celu analizy zachodzących podobieństw rozwoju rolnictwa w państwach Unii Europejskiej wykorzystano metodę skalowania wielowymiarowego.

Article Details

Jak cytować
Szczukocka, A. (2015). Ocena poziomu rozwoju sektora rolnego w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), 125–132. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.1.13
Bibliografia

Gatnar E. Walesiak M. [2004]: Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej im O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ Wspólnej Polityki Rolnej. Powszechny Spis Rolny 2010 [2013]. Praca zb. pod red. W. Poczta, GUS Warszawa.

Jóźwiak W., Ziętara W. [2013]: Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010. Powszechny Spis Rolny 2013, Warszawa.

Kowalski A. [2011]: Analiza uwarunkowań i wyzwań rozwoju polskiego sektora rolno-żywnościowego na tle tendencji światowych. [Tryb dostępu:] www.ierigz.waw.pl [Odczyt: marzec 2014].

Sadowski A., Czubak W. [2011]: Wspieranie inwestycji w rolnictwie ze środków publicznych. [w:] red. A. Czyżewski i W. Poczta, Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Sadowski A., Poczta W. [2007]: Ocena skutków inwestycji wspieranych kredytem preferencyjnym dla gospodarstw rolnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

Walesiak M., Gatnar E. [2009]: Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ziętara W. [2003]: Przemiany w rolnictwie polskim w latach 1990-2001, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G – Ekonomika Rolnictwa, tom 90, zeszyt 1.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.