Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Main Article Content

Teresa Nowogródzka


Słowa kluczowe : żywność ekologiczna, rolnictwo ekologiczne, rynek produktów ekologicznych, ekokonsument
Abstrakt
W opracowaniu zwrócono uwagę na aktualny stan rolnictwa ekologicznego w Polsce, wskazano problemy, z jakimi borykają się producenci żywności ekologicznej. Przedstawiono strukturę wielkości gospodarstw ekologicznych w Polsce, wskazując na znaczne ich rozdrobnienie. Zwrócono uwagę na wzrastający popyt na żywnościowe produkty ekologiczne oraz niedostosowanie podaży do popytu. Wskazano także na konieczność wprowadzenia zmian w polskim rolnictwie ekologicznym, nawiązując do rolnictwa wybranych krajów europejskich.

Article Details

Jak cytować
Nowogródzka, T. (2012). Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 54–65. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.21
Bibliografia

Cichocka I., Grabiński T. [2009]: Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta żywności ekologicznej Żywność. Nauka, Technologia,. Jakość nr 5(66), ss.107-118.

Gotkiewicz W., Szafranek R. [2000]: Ecological farms as an element of the agricultural production market. Economic Sci., 2, ss.30-39.

Hamm U., Gronefeld F. [2004]: The European market for organic food. Revised and updated analysis. School of Management and Business. The University of Wales, Aberystwyth.

Klimczyk-Bryk M. [2001]: Rola informacji w kształtowaniu proekologicznych zachowań konsumentów. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 558, ss.95-118.

Kuś J. [2011]: Rolnictwo ekologiczne w Polsce i Europie na tle innych systemów gospodarowania oraz perspektywy jego rozwoju. [W:] IV konferencja naukowa - w 100-lecie powstania zakładu rolnictwa w SGGW, Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Łuczka-Bakuła W. [2004]: Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej. Przemysł Spożywczy nr 1, ss. 13.

Łuczka-Bakuła W., Smoluk J. [2004]: The perception of Polish organic food consumer. [Tryb dostępu:] http://orgprints.org/3943/01/3943.pdf. {Data odczytu: maj 2012].

Nowogródzka T., Szarek S. [2012]: Analiza krajowego rynku i rozpoznawalności produktów ekologicznych, struktury popytu, oczekiwań konsumentów i wielkości obrotów produktami ekologicznymi. [W:] Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w roku 2011. MRiRW, Warszawa-Falenty, 2012, ss.173-185.

Plan Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2007-2013. [2007]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2011-2014. [2011]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Polskie rolnictwo ekologiczne: sukces i perspektywy. [2012]. [Tryb dostępu:] www.dw.de/dw/article/0,,14850571,00.html. [Data odczytu: 15.05.2012]..

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010. {2011]. JHARS, Warszawa.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Raport 2007-2008.{2009, dla lat wcześniejszych lata poprzednie]. JHARS, Warszawa.

Runowski H. [1999]: Gospodarstwa ekologiczne w rolnictwie polskim – stan obecny i perspektywy. Roczniki AR w Poznaniu, Rolnictwo nr 53, ss.499-515.

Rynek-żywności-ekologicznej-w-Polsce. [2012]. [Tryb dostępu:] www.odkrywcy.pl/kat,111400,title. [Data odczytu: 15.05.2012].

Staniszewska M. [2001]: Rolnictwo ekologiczne w Polsce na początku XXI wieku. [W:] Materiały I Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Integracja z UE a rolnictwo ekologiczne i ekoturystyka w Polsce na początku XXI wieku. AR we Wrocławiu, Wrocław, ss.4.

Szeremeta A. [2008]: Rolnictwo ekologiczne. Perspektywa Bruksela-Polska. Bruksela-Warszawa, ss.6.

The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2010. [2010]. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) i. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), H. Willer i L. Kilcher. (red.). Bonn i Frick.

Wdrożenie produkcji ekologicznej i marketing jego produktów szansą rozwoju gospodarstw rolnych i regionów. Materiały szkoleniowe. [2010]. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. MRiRW, Skierniewice.

Wstępne dane dotyczące rolnictwa ekologicznego w Polsce w 2011 roku. [2012]. [Tryb dostępu:] http://www.ijhar-s.gov.pl/pliki/aktualności/rolnictwo_2011 [Data odczytu: 15.05.2012]

Żakowska-Biemans S. [2006]: Czynniki wpływające na wybór żywności ekologicznej w opinii polskich konsumentów. [W:] Bromatologia Chemia Toksykologiczna. Suplement, ss.231-235.

Żakowska-Biemans S. Orzeszko-Rywka A., Jankowski P., Lipińska E. [2012]: Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy. [W:] Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa-Falenty, ss. 295-306.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.