Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Main Article Content

Aneta Zakrzewska


Słowa kluczowe : innowacyjność, działalność innowacyjna, przedsiębiorstwa innowacyjne, przemysł spożywczy
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wykorzystano w niej dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Przeprowadzona analiza wskazuje, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i nowe otoczenie, nie tylko konkurencyjne ale i regulacyjne, wpłynęło na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Mimo rosnących nakładów na innowacje producenci żywności nie wykorzystali w pełni istniejących możliwości zwiększenia efektywności podejmowanej działalności innowacyjnej.

Article Details

Jak cytować
Zakrzewska, A. (2012). Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 150–159. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.31
Bibliografia

Białoń L., Janczewska D. [2007]: Obraz innowacyjności polskiego przemysłu wg klasyfikacji EKD w świetle danych statystycznych GUS. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 1, ss. 96-102.

Ciok S. [2009]: Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo rozwojowej. [W:] Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji. H. Dobrowolska-Kaniewska i E. Korejwo (red.). Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocław [Tryb dostępu:] www.innowacje.dolnyslask.pl/zalaczniki/252_obszary%20wzrostu%20i%20stagnacji.pdf. [Data odczytu: maj 2012].

Cyrek M. [2007]: Wiedza jako podstawowy czynnik konkurencyjności we współczesnej gospodarce. [W:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. S. Makarski (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Huang C., Arundel A., Hollanders H. [2010]: How firms innovate: R&D, non-R&D and technology adoption. The UNU-MERIT Working Paper Series nr 27. [Tryb dostępu:] www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2010/wp2010-027.pdf. [Data odczytu: maj 2012].

Juchniewicz M., Grzybowska B. [2010]: Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Kozioł K. [2005]: Modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej. [W:] Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską. W. Janasz (red.). Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Podstawy 7PR – Cele i budżet. [Tryb dostępu:] www.kpk.gov.pl/7pr [Data odczytu: maj 2012].

Matras-Bolibok A. [2009]: Efektywność działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA t. XI, z. 1, ss. 262-267.

Nauka i technika w 2006 r. [2007]. Główny Urząd Statystyczny. Departament Przemysłu, Warszawa.

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. [2005]. OECD i Eurostat, Warszawa. [Tryb dostępu:] www.nauka.gov.pl/nauka/polityka-naukowa-panstwa/analizy-raporty-statystyki/analizy-raporty-statystyki/artykul/podrecznik-oslo. [Data odczytu: maj 2012].

Polska w Programach Ramowych UE. Informacja Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej [Tryb dostępu:] www.en.kpk.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=137&lang=pl. [Data odczytu: maj 2012].

Poznańska K. [2003]: Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. [Tryb dostępu:] www.rsi.org.pl/dane/download/innowacyjnosc_jako.pdf. [Data odczytu: maj 2012].

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Informacje podstawowe. [2012]. [Tryb dostępu:] www.poig.parp.gov.pl. [Data odczytu: maj 2012].

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji. [2012]. [Tryb dostępu:] www.cip.gov.pl. [Data odczytu: maj 2012].

Rocznik Statystyczny Przemysłu. [2002-2011 passim]. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 za 2010 r. [2011] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. [Tryb dostępu:] www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/Sprawozdanie_roczne_z_realizacji_POIG_2010.pdf. [Data odczytu: maj 2012].

Staszczak D.E. [2011]: Theoretical Interpretations of the European Union Enlargement: Perspectives from a New Global Paradigm. Journal of Knowledge Globalization t. 4, nr 1, ss. 71-92.

Strategia Lizbońska. Cele Strategii Lizbońskiej. [2012]. [Tryb dostępu:] www.strategializbonska.pl. [Data odczytu: maj 2012].

Szczepaniak I. [2010]: Ekonomiczna ocena innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Przemysł Spożywczy t. 64, nr 11, ss. 4-8. (Crossref)

Urban R. [2008]: Przemysł spożywczy w Polsce. ING Bank Śląski, Warszawa. [Tryb dostępu:] www.adwords.ingbank.pl/_itemserver/wholesale/raporty/ING_Raport_Spozywczy_2008.pdf. [Data odczytu: maj 2012].

Urban R. [2010A]: Polski przemysł spożywczy w okresie światowego kryzysu gospodarczego. Przemysł Spożywczy t. 64, nr 7-8, ss. 8-15.

Urban R. [2010B]: Produktywność i efektywność polskiego przemysłu spożywczego. Przemysł Spożywczy t. 64, nr 1, ss. 10-13.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.