Typ rolniczy jako czynnik różnicujący poziom wsparcia gospodarstw środkami UE

Main Article Content

Adam Marcysiak
Agata Marcysiak


Słowa kluczowe : typ rolniczy, płatności bezpośrednie, płatności dla obszarów o niekorzystnych
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu oddziaływania typu rolniczego jako czynnika różnicującego poziom wsparcia gospodarstw środkami UE. Szczegółowej analizie poddano płatności bezpośrednie i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Ich wielkość rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego.

Article Details

Jak cytować
Marcysiak, A., & Marcysiak, A. (2008). Typ rolniczy jako czynnik różnicujący poziom wsparcia gospodarstw środkami UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 50–58. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.64
Bibliografia

Floriańczyk Z. [2003]: Charakterystyka instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz ich wpływ na dochody rodzin rolniczych. IERiGŻ, Warszawa, ss. 8-19.

Gruda M. [2007]: Instrumenty polityki rolnej oraz ich skuteczność. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 roku. IERiGŻ, Warszawa, s. 35.

Hunek T. [2005]: Redefinicja funkcji rolnictwa polskiego w warunkach gospodarki rynkowej oraz akcesji do UE. [W:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. A. Rosner (red.). IRWiR PAN, Warszawa, ss. 53-55.

Informacja z realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2006 roku. [2008]. Departament Analiz Działalności i Rozwoju ARiMR, Warszawa, s. 8-11.

Instrumenty wsparcia finansowego realizowane przez ARiMR w latach 2004-2006. Informator dla beneficjentów. [2004]. ARiMR, Warszawa, ss. 19-20.

Kutkowska B. [2006]: Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach (ONW) na Dolnym Śląsku. [W:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. IUNG, Puławy, ss. 185.

Metodologia SGM „2002” dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce. [2005]. IERiGŻ, Warszawa, ss. 22-35.

Skarżyńska A., Ziętek I. [2006]: Standardowa nadwyżka bezpośrednia „2002” i zasady klasyfikacji gospodarstw rolnych według UE. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(306), IERiGŻ, Warszawa, s. 49.

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2006 roku. [2007]. IERiGŻ, Warszawa, ss. 7-9.

Zegar J. S. [2007]: Dochody rolników po akcesji do Unii Europejskiej. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej

sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 roku. IERiGŻ, Warszawa, ss. 57-62.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.