Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

Main Article Content

Piotr Prus


Słowa kluczowe : obszary wiejskie, rolnictwo, problemy, bariery
Abstrakt
Celem artykułu było omówienie wybranych problemów występujących na obszarach wiejskich w Polsce, w głównej mierze dotyczących rolnictwa. Do najważniejszych czynników hamujących rozwój obszarów wiejskich oraz rolnictwa należy zaliczyć przede wszystkim niekorzystną sytuacją dochodową w porównaniu z innymi działami gospodarki, rozdrobnienie agrarne, nadmiar siły roboczej, niski poziom wykształcenia na wsi oraz bariery infrastrukturalne.

Article Details

Jak cytować
Prus, P. (2008). Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 133–143. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.73
Bibliografia

Adamowicz M. [2005]: Zjawiska i procesy globalne a rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. [W:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. J. Wilkin (red.). Fundusz Współpracy. Warszawa, ss.119-126.

Diagnoza społeczna 2000. [2000]. Zbiór danych badania ankietowego udostępniony przez Biuro Badań I Analiz Statystycznych przy Radzie Głównej PTS.

Gardner B. L. [1990]: The Economics of Agricultural Policy. McGraw-Hill Publishing Company, Nowy Jork.

Gutkowska K. [1999]: Przemiany w społeczno-ekonomicznej sytuacji polskich gospodarstw domowych w latach 1989-1998. [W:] Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską . Gutkowska K., Ozimek I., Jeżewska-Zychowicz M. (red.). Wyd. SGGW, Warszawa, ss.13-23.

Gutkowska K. [2002]: Funkcjonowanie wiejskich gospodarstw domowych w procesie zmian społecznych na wsi i przejawiane przez nie strategie radzenia sobie. [W:] Samoorganizacja w społecznościach wiejskich – przejawy – struktury – zróżnicowania. Wieruszewska M. (red.). IRWiR PAN, Warszawa, ss. 91-180.

Grzybek M. [2005]: Wiedza a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, ss. 53-60.

Heller J. [2001]: Polityka regionalna dotycząca obszarów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Pamiętnik Puławski, zeszyt 124, ss. 171-185.

Idczak J. [2005]: Polityka pomocy publicznej w sektorze żywnościowym i na obszarach wiejskich. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Seria B nr 57. BTN, Bydgoszcz, ss. 217-221.

Józwiak W. [2005]: Gospodarstwa domowe, przestrzeń, wsie, gospodarstwa rolnicze i źródła zarobkowania lubości wiejskiej w 2025 roku? [W:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. J. Wilkin (red.). Fundusz Współpracy, Warszawa, ss. 81-83.

Kapusta F. [2005]: Zmienność miejsca i roli gospodarstw indywidualnych w rolnictwie polskim. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Seria B nr 57. BTN, Bydgoszcz, ss. 259-265.

Kay A. [2000]: Towards a Theory of the Reform of the Common Agricultural Policy. European Integration online Papers (EIoP), tom 4, nr 9, s. 9.

Kobyłecki J. [2005]: Aktywizacja społeczno-zawodowa w Polsce na tle uwarunkowań Unii Europejskiej. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Seria B nr 57. BTN, Bydgoszcz, ss. 303-315.

Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. [2006]. MRiRW, Warszawa.

Krasowicz S. [2004]: Znaczenie oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, tom VI, zeszyt 5, 65-70.

Kucka E., Stempel R. [2005]: Sytuacja dochodowa rolników z Warmii i Mazur przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Seria B nr 57. BTN, Bydgoszcz, ss. 363-368.

Kusz D. [2005]: Efektywność gospodarstw o różnej klasie wielkości ekonomicznej ukierunkowanych na produkcję żywca wieprzowego. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Seria B nr 57. BTN, Bydgoszcz, ss. 377-380.

Łapińska-Tyszka K. [2002]: Bezrobocie w gminach wiejskich a samoorganizacja. [W:] Samoorganizacja w społecznościach wiejskich – przejawy – struktury – zróżnicowania. Wieruszewska M. (red.). IRWiR PAN, Warszawa, ss. 181-201.

Łęczycki K. [2005]: Czynnik ludzki w funkcjonowaniu gospodarstw rolniczych w okresie dostosowawczym do warunków rynkowych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Seria B nr 57. BTN, Bydgoszcz, ss. 413-421.

Marcysiak A. [2005]: Czynniki kształtujące aktywność ekonomiczną ludności w gospodarstwach indywidualnych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Seria B nr 57. BTN, Bydgoszcz, ss. 445-452.

Mickiewicz B. [2005a]: Szanse i zagrożenia dla rolnictwa województwa zachodniopomorskiego po integracji Polski z Unią Europejską. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Seria B nr 57, BTN, Bydgoszcz, ss.489-495.

Mickiewicz B. [2005b]: Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o środki Unii Europejskiej. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Seria B nr 57. BTN, Bydgoszcz, ss. 497-501.

Powszechny Spis Rolny 1996. [1997]. GUS, Warszawa.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. [2006]. Opracowanie wykonywane na zlecenie MRiRW. Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warszawa.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW 2007 -2013). [2006]. MRiRW, Warszawa.

Rembisz W. [2006]: Endogenne i egzogenne warunki wzrostu dochodów producentów rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, ss. 14-30.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006. [2006]. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Saloni J., Margol B. [2005]: Wieś w gospodarce informacyjnej – możliwy wpływ nowych technologii na sytuację i rozwój obszarów wiejskich. [W:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. J. Wilkin (red.). Fundusz Współpracy, Warszawa, ss. 105-115.

Sikora A. [1999]: Przychody i wyposażenie gospodarstw domowych wiejskich rodzin wielodzietnych. IERiGŻ, Warszawa.

Spychalski G. [2005]: Przedsiębiorczość jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich. G. Spychalski (red.). IRWiR PAN, Warszawa, ss. 145-171.

Wawrzyniak B., Wojtasik B. [2004]: Tendencje zmian poziomu wykształcenia ludności rolniczej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3, ss. 137-147.

Wiatrak A. P. [2005]: Zmiany w strukturze ludności i gospodarstw rolniczych - obserwowane i przewidywane ich skutki. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Seria B nr 57. BTN, Bydgoszcz, ss. 821-829.

Wieruszewska M. [2002]: Społeczność wiejska – postawy samoorganizacji. [W:] Samoorganizacja w społecznościach wiejskich – przejawy – struktury – zróżnicowania. Wieruszewska M. (red.). IRWiR PAN, Warszawa, ss. 12-90.

Wilkin J. [2005a]: Lepszy świat – polska wieś za 25 lat. [W:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. J. Wilkin (red.). Fundusz Współpracy, Warszawa, ss. 41-44.

Wilkin J. [2005b]: O potrzebie tworzenia wizji rozwoju polskiej wsi. [W:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. J. Wilkin (red.). Fundusz Współpracy. Warszawa, ss. 9-14.

Woś A. [2000]: Udział rolnictwa w tworzeniu produktu społecznego i zatrudnienie rolnicze. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3, ss. 3-11.

Woźniak A. [2006]: Sposoby wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 31-40.

Wyszkowska Z. [2006]: Poziom życia na wsi. [W:] Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich. Wyszkowska Z. (red.). Wyd. Uczelniane UTP, Bydgoszcz, ss. 227-231.

Zegar J. S. [1999]: Dochody chłopskie. Stan – perspektywy – polityka. IERiGŻ, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.