Żródła wsparcia gospodarstw rolnych po integracji Polski z Unią Europejską

Main Article Content

Agata Mirończuk
Anna Rak


Słowa kluczowe : pomoc finansowa, gospodarstwa rolne, Unia Europejska, integracja
Abstrakt
Wsparcie finansowe rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej ma ogromne znaczenie ze względu na potrzeby inwestycyjne w tym sektorze. Analiza zgromadzonego materiału badawczego wykazała, że do najważniejszych korzyści dla sektora rolno-żywnościowego z racji akcesji Polski do Unii Europejskiej należy zaliczył wejście do grupy państw o najwyższym na świecie poziomie wsparcia rolnictwa, objęcie systemem dopłat bezpośrednich oraz wsparcie procesu przekształceń gospodarstw rolnych. Szczególnie cenna okazała się pomoc finansowa w realizacji inwestycji w gospodarstwach rolnych, przyczyniając się do poprawy dochodu rolniczego, warunków produkcji, poprawy jakości produkcji, ochrony środowiska naturalnego oraz stworzenia właściwych warunków utrzymania zwierząt. Począwszy od 2004 roku polscy rolnicy mieli możliwość skorzystania z unijnej pomocy finansowej w ramach trzech form wsparcia. Były to płatności bezpośrednie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, środki finansowe w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, absorpcja środków SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”.

Article Details

Jak cytować
Mirończuk, A., & Rak, A. (2008). Żródła wsparcia gospodarstw rolnych po integracji Polski z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 76–83. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.67
Bibliografia

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [2008]. Tryb dostępu: www.arimr.gov.pl. Data odczytu: maj 2008.

Biuletyn Informacyjny MRiRW [2004]. Warszawa, ss. 11-12.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. [2008]. Tryb dostępu: www.minrol.gov.pl. Data odczytu: maj 2008.

Olejniczak W. [2004]: Rola projektów europejskich w rozwoju lokalnym i regionalnym. [W:] Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce w aspekcie integracji europejskiej. MRiRW, Warszawa, ss. 15.

Wieś i Doradztwo. [2003]. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Kraków, nr 2 (34), ss. 27.

Zawojska A. [2006]: Dopłaty bezpośrednie w rolnictwie – skutki ekonomiczne i społeczne, Wieś Jutra, nr 10 (99), ss. 41.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.