Wpływ zniesienia kwot mlecznych na funkcjonowanie gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka

Main Article Content

Karolina Babuchowska


Słowa kluczowe : produkcja mleka, gospodarstwa rolne, zniesienie kwot mlecznych
Abstrakt
Rynek mleka od początku integracji europejskiej należał do najbardziej uregulowanych. Jednym w kluczowych instrumentów, które miały zapewnić jego stabilizację były wprowadzone w 1984 r. kwoty mleczne. Dążąc do większej liberalizacji rynku mleka UE zdecydowała o zniesieniu od 1 kwietnia 2015 r. limitów produkcji. Fakt ten znacząco zmienił warunki funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Celem artykułu była próba ukazania jak zniesienie limitowania produkcji mleka wpłynęło na funkcjonowanie polskich gospodarstw mleczarskich. Podstawowym źródeł informacji były wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 1047 właścicieli gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Informacje te uzupełniono danymi Agencji Rynku Rolnego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostat. W opinii ponad połowy respondentów na skutek likwidacji w 2015 r. kwot mlecznych pogorszyła się sytuacja ich gospodarstwa. Wynikało to przede wszystkim z niskich cen mleka, które wpłynęły na obniżenie opłacalności produkcji. Z tego względu aż 62% badanych było zdania, że na rynku mleka powinien być większy stopień interwencji.

Article Details

Jak cytować
Babuchowska, K. (2020). Wpływ zniesienia kwot mlecznych na funkcjonowanie gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(1), 5–14. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.1.1
Bibliografia

Baer-Nawrocka, A., Kiryluk-Dryjska, E. (2010). Konsekwencje zniesienia kwot mlecznych dla polskiego rolnictwa z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego (Consequences of milk quota abolition for the Polish agriculture with focus on the regional differentiation). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2(232), 62-74.

Czyżewski, A., Guth, M. (2016). Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z wyróżnieniem Polski (Diversification of milk production in the macro-regions of the European Union with focus on Poland). PWN, Warszawa.

Gornowicz, M. (2003). Polskie mleczarstwo w aspekcie konkurencyjności na jednolitym rynku Unii Europejskiej (Polish dairy industry in the aspect of competitiveness on the European Union market). UWM, Olsztyn.

Grochowska, R. (2003). Wspólna organizacja rynku mleka i produktów mlecznych w Unii Europejskiej (Common organization of the milk and milk products market in the European Union). UKIE, Warszawa.

Hamulczuk, M., Stańko, S. (2009). Ekonomiczne skutki likwidacji kwot mlecznych w Unii Europejskiej – wyniki symulacji z wykorzystaniem modelu AGMEMOD (Economic analysis of the effect of the European Union milk quota system abolition – simulation results based on the AGMEMOD model). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 3-20.

Parzonko, A. (2013). Gospodarstwa mleczne w perspektywie liberalizacji polityki rolnej UE w latach 2014-2020 (Dairy farms in a perspective of liberalisation of agricultural policy in the EU in 2014-2020). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(334), 118-132.

Parzonko, A. (2014). Regionalne zmiany produkcji mleka w Polsce – stan i przyczyny (Regional changes in milk production in Poland – state and reasons). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 7, 218-233.

Parzonko, A. (2016a). Polscy producenci mleka na tle Europy (Polish milk producers against the background of Europe). Top Agrar Polska 7, 4-8.

Parzonko, A. (2016b). Rola „drobnych” gospodarstw mlecznych w paradygmacie zrównoważonego rozwoju (The role of "small" dairy farms in the paradigm of sustainable development). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2, 63-84. (Crossref)

Report from the Commission to the European Parliament and the council. Development of the dairy market situation and the operation of the “Milk Package” provisions. (2016).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 261/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

Sadowski, A., Michalczak, D. (2015). Przemiany gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej (Transformation of dairy farms in selected EU countries). Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 132-141.

Seremak-Bulge, J., Roman, M. (2016). Sytuacja na światowym rynku mleka i jej wpływ na polski rynek i jego możliwości rozwojowe (The situation on the global milk market and its impact on the Polish market and its development opportunities). W: S. Stańko (red.). Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju. Monografie Programu Wieloletniego nr 31 (s. 105-154). IERiGŻ PIB, Warszawa.

Simo, D., Mura, L., Buleca, J. (2016). Assesment of milk production competitiveness of the Slovak Republic within

the EU-27 countries. Agricultural Economics – Czech, 62, 482-492.

Szajner, P. (2014). Wahania sezonowe na rynku mleka w Polsce i UE-15 (Seasonal fluctuations on dairy market in Poland and UE-15). Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 120-129.

Śmigla, M. (2013). Stan i perspektywy rozwoju rynku mleka w Unii Europejskiej w świetle zniesienia kwot mlecznych (The condition and prospects for development of milk market in the European Union in the light of abolition of the milk quota system). Folia Pomerane Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomia, 299(70), 237-250.

Świtłyk, M., Wilczyński, A. (2012). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka (Economic situation of dairy farms after liquidation of the system of milk production quotas). Wieś i Rolnictwo, 1(154), 85-97.

Zeng, S., Gould, B. (2017). EU Milk Quota Abolition: Has the Productivity of Irish Dairy Farms Been Impacted? Pobrano z: http://www.aes.ac.uk/upload_area/member_documents/Shuwei_Zeng_Productivity%20and%20 Quota%20Abolition.pdf>

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.