Pokolenie Y na rynku żywności – perspektywa placówek gastronomicznych

Main Article Content

Barbara Kucharska
Mirosława Malinowska


Słowa kluczowe : pokolenie Y, rynek żywności, placówka gastronomiczna
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja wybranych elementów zachowań pokolenia Y na rynku usług gastronomicznych oraz działań podejmowanych przez placówki gastronomiczne w kontekście tych zachowań. Realizacji celu posłużyły studia literaturowe, informacje pochodzące z czasopism branżowych oraz badania bezpośrednie przeprowadzone przez autorów artykułu. Identyfikacji wyróżników oferty placówek gastronomicznych wpisujących się w specyfikę pokolenia Y dokonano na podstawie analizie zawartości informacji zawartych na stronach internetowych placówek. Wyniki przeprowadzonych badań i analiz wskazują, że pokolenie Y to niezwykle ważny podmiot rynku usług gastronomicznych – duży liczebnie, ale również innowacyjny, aktywny, szybki, wymagający. Zachowania pokolenia Y wyznaczają współczesne trendy na rynku i wymuszają podejmowanie działań przez placówki gastronomiczne zgodne z tymi trendami - w zakresie oferty, jej różnorodności i dostępności, a także wirtualizacji elementów obsługi klienta.

Article Details

Jak cytować
Kucharska, B., & Malinowska, M. (2020). Pokolenie Y na rynku żywności – perspektywa placówek gastronomicznych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(1), 40–51. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.1.4
Bibliografia

Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Bakewell, C., Mitchell, V. (2003). Generation Y female consumer decision‐making styles. International Journal of Retail & Distribution Management, 31(2), 95-106. (Crossref)

Baran, M., Kłos, M. (2014). Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami (Millennium Generation - the Myths and Truths Within the Context of the Generations' Management). Marketing i Rynek, 5, 923-929.

Bartlett, M. (2004). Analyst: understanding what shapes generation can help the... Credit Union Journal, 8(21), 14 17.

Barska, A. (2018). Millennial consumers in the convenience food market. Management, 22(1), 251-264. (Crossref)

Bilgihan, A., Peng, C., Kandampully, J. (2014). Generation Y's dining information seeking and sharing behavior on social networking sites: An exploratory study. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(3), 349-366. (Crossref)

Bolton, R., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., Komarova Loureiro, Y., Solnet, D. (2013). Understanding Generation Y and their use of social media: a review and research agenda. Journal of Service Management, 24(3), 245-267. (Crossref)

Dąbrowska, A. (2006). Przemiany w strukturze konsumpcji i ich uwarunkowania. W: M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.) Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Warszawa: SGH.

Dziewanowska, K., Kacprzak, A. (2014). Młodzi konsumenci wobec marketingu doświadczeń w usługach gastronomicznych (Attitudes of young consumers towards experiential marketing in catering services). Marketing i Rynek, 6(CD), 156-173

Edelman/Strategy One (2010), The 8095 Exchange: Millennials, their actions surrounding brands, and the dynamics of reverberation. Pobrane 20 listopada 2019 z: http://www.slideshare.net/EdelmanDigital/8095-white-paper.

Howe, N., Strauss, W. (2007). The next 20 years: how customer and workforce attitudes will evolve. Harvard Business Review, 85(7/8).

Kavounis, Y. (2008). The Millennial effect. Brand Strategy, October.

Kisiel, P. (2016). Millenialsi – nowy uczestnik życia społecznego (Millennials – a new participant of the contemporary social life?). Studia Socialia Cracoviensia, 8(1), 83-94. http://dx.doi.org/10.15633/ssc.1876. (Crossref)

Lafayette, J. (2011). Marketers targeting generation of Millennials. Broadcasting & Cable, 28.

Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2013). Korzystanie przez studentów z usług gastronomicznych w kontekście stylów życia w świetle wybranych wyników badań ankietowych (Using foodservices by students in the context of accomplished lifestyles in the light of chosen survey results). Nauki o Zarządzaniu Management Sciences, 2(15), 86-98.

Nayyar, S. (2001). Getting inside the mind of Gen Y. American Demographics, 23(9), September,

Paul, P. (2001). Getting inside Gen Y. American Demographics, 23(9), September, 42-9.

Prasad, S., Garg, A., (2019). Purchase decision of generation Y in an online environment. Marketing Intelligence & Planning, 37(4), 372-385. (Crossref)

Sala, J. (2011). Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa: PWE.

Sheanan, P. (2005). Generation Y: thriving and surviving with Generation Y at work. Prahran, Victoria: Hardy Grant

Szafraniec, K. (2011). Orientacje życiowe uczącej się młodzieży. W: K. Szafraniec (red.), Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 33-34.

Szczepaniak, K. (2012). Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne (The application of content analysis of newspaper articles – methodological consideration). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 42, 83-112.

Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 38.

Valentine, D. B., L. Powers, T. (2013). Generation Y values and lifestyle segments. Journal of Consumer Marketing, 30(7), 597-606. (Crossref)

Zhang, T., Abound Omran, B., Cobanoglu, C. (2017). Generation Y’s positive and negative eWOM: use of social media and mobile technology. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 29(2), 732 761. (Crossref)

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pokolenie;3959194.html.

https://napoleoncat.com/pl/blog/najpopularniejsze-kawiarnie-cukiernie-na-facebooku-w-polsce.

www.portalspozywczy.pl/horeca/wiadomosci/top-50-najpopularniejszych-restauracji-i-barow-na-facebooku-w-polsce,144351.html.

www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/glodny-jak-millenials-czyli-jak-pokolenie-y-kupuje-zywnosc, 145251.html.

www.odzywianie.info.pl/przydatne-informacje/artykuly/art,jak-odzywia-sie-pokolenie-millenialsow.html. www.national-geographic.pl/ludzie/obsesja-jedzenia-kim-sa-ludzie-z-pokolenia-mniam.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty