Wyrównywanie się cen gruntów rolnych w krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Anna Twardowska


Słowa kluczowe : beta-konwergencja, ceny ziemi rolnej, Unia Europejska
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę związaną z kształtowaniem się cen ziemi rolniczej w krajach Unii Europejskiej. Poddano weryfikacji hipotezę dotyczącą występowania beta-konwergencji absolutnej cen ziemi rolnej wśród 20 wybranych państw UE. Badania przeprowadzono dla lat 2006 – 2017 z wykorzystaniem modeli absolutnej konwergencji typu beta opartych na danych przestrzennych. Uzyskane wyniki badań potwierdzają występowanie tzw. efektu doganiania na rynku cen ziemi rolnej w Unii Europejskiej. Tym samym w krajach, w których początkowo stwierdzono niższy poziom cen ziemi rolnej następuje szybszy wzrost cen, niż w krajach o początkowo wyższym ich poziomie.

Article Details

Jak cytować
Twardowska, A. (2020). Wyrównywanie się cen gruntów rolnych w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(1), 67–77. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.1.6
Bibliografia

Alston J., Johnson, P. (1988). Factor price equalisation among international farmland markets. Australian Journal of Agricultural Economics, 2(2-3), 142-152. (Crossref)

Bal-Domańska, B. (2009). Ekonometryczna analiza sigma i beta konwergencji regionów Unii Europejskiej (Econometric analysis of sigma and beta Convergence in the European Union Regions). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 76, 9-24.

Barro, R.J., Sala-i-Martin X.X. (1992). Convergence. Journal of Political Economy, 100(2), 223-251. (Crossref)

Baumol, W.J. (1986). Productivity Growth, Convergence, and Welfare. American Economic Review, 76, 1072 1085.

Berbeka, J. (2006). Konwergencja gospodarcza a konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej (15) w latach 1985–2002 (Economic and Social Convergence of EU Countries (15) in years 1985–2002). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8, 267-280.

Bernard, A., Redding, S., Schott, P., Simpson, H. (2002). Factor Price Equalization in the UK? National Bureau of Economics Research Working, Paper 9052, Cambridge. (Crossref)

De Long, J. B. (1988). Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Comment, American Economic Review, 78, 1138 1154.

Dzik-Walczak, A. (2014). Tempo konwergencji cenowej w krajach Unii Europejskiej (The pace of price convergence in the countries of the European Union). Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, 36/2014, 91-123.

Hamulczuk, M. (2018). Przestrzenna integracja towarowych rynków rolnych na przykładzie pszenicy (Spatial integration of commodity agricultural markets on the example of wheat). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Herbst, M., Wójcik, P. (2012). Wzrost gospodarczy i dywergencja poziomów dochodu w polskich podregionach – niektóre determinanty i efekty przestrzenne (Economic growth and divergence of income levels in Polish subregions - some determinants and spatial effects). Ekonomista, 2, 175-201.

Kangasharju, Kerkelä i Pekkala (2003). Factor price Equalization in Finland. Paper presented at the 43rd European Congress of the Regional Science Association (ERSA) in Jyväskylä, Finland.

Krugman, P., Obstfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. t. 1 (International economics. Theory and Policy). Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Kurowska, K., Ogryzek, M., Kryszk, H. (2016). Kształtowanie się cen nieruchomości rolnych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn. (Development of agricultural real estate prices after Poland’s accession to the European Union on the example of the Olsztyn branch of APA). Studia Obszarów Wiejskich, 42, 75-86. (Crossref)

Kusideł, E. (2013). Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności. (Economic convergence in Poland and its importance in achieving the objectives of cohesion policy). Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (Crossref)

Milleville, J. (2009). Wpływ integracji ekonomicznej na handel ugrupowania regionalnego na przykładzie Unii Europejskiej (The impact of economic integration on trade in a regional grouping on the example of the European Union). Barometr Regionalny, 2(16), 55-69.

Nowak, W. (2006). Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego (Concepts of Convergence in the Growth Theory). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8, 253-266.

Próchniak, M., Rapacki, R. (2007). Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990–2005 (Beta and Sigma Convergence in the Post-Socialist Countries in 1990–2005). Bank i Kredyt, 38(8-9), 42-60.

Próchniak, M. (2006). Realna konwergencja typu beta (β) i sigma (σ) w świetle badań empirycznych. (Real beta (β) and sigma (σ) convergence. The review of empirical studies). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej. Kolegium Gospodarki Światowej, 20/2006, 74-91.

Rassekh F., Thompson H. (1993). Factor Price Equalization: Theory and Evidence. Journal of Economic Integration, 8(1), 1-32. (Crossref)

Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Lata 2010-2018. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.

Samuelson, P.A. (1948). International Trade and Equalization of Factor Prices. Economic Journal, 58, 163-184. (Crossref)

Twardowska, A. (2019). Konwergencja typu sigma cen gruntów rolnych w państwach Unii Europejskiej (Sigma convergence of agricultural land prices in European Union countries). Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 133-143. DOI: 10.22630/PRS.2019.19.1.12 (Crossref)

Urban, R., Mroczek, R. (2011). Postępy integracji europejskiej w sektorze żywnościowym (Progress of European integration in the food sector). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 59-77.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.