Konwergencja typu sigma cen gruntów rolnych w państwach Unii Europejskiej

Main Article Content

Anna Twardowska


Słowa kluczowe : sigma-konwergencja, grunty rolne, ceny, Unia Europejska
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę zależności pomiędzy cenami ziemi rolniczej w państwach Unii Europejskiej. Celem artykułu jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie czy ma miejsce zmniejszanie się zróżnicowania poziomu cen gruntów rolnych w krajach Unii Europejskiej. Analizie poddano ceny gruntów rolnych w wybranych państwach UE w latach 2006 – 2016. Badaniu poddano występowanie konwergencji w trzech wymiarach: w całej Unii Europejskiej, pomiędzy państwami tzw. starej Unii oraz pomiędzy tzw. nowymi krajami UE. W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono występowanie zjawiska sigma-konwergencji cen gruntów rolnych w całej UE. Stwierdzono również, że w tzw. nowych państwach UE oraz pomiędzy państwami należącymi do tzw. starych państw UE nie zachodzi zjawisko sigma-konwergencji cen gruntów rolnych.

Article Details

Jak cytować
Twardowska, A. (2019). Konwergencja typu sigma cen gruntów rolnych w państwach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 133–143. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.12
Bibliografia

Bal-Domańska, B. (2009). Ekonometryczna analiza sigma i beta konwergencji regionów Unii Europejskiej (Econometric analysis of sigma and beta Convergence in the European Union Regions). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 76, 9-24.

Berbeka, J. (2006). Konwergencja gospodarcza a konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej (15) w latach 1985-2002 (Economic and Social Convergence of EU Countries (15) in years 1985–2002). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8, 267-280.

Chotkowski, J., Gaziński, B. (2011). Drogi i bezdroża Wspólnej Polityki Rolnej (Proper Tracts vs. Leading Astray of the Common Agricultural Policy). Studia Europejskie, 4, 55-71.

Dzik-Walczak, A. (2014). Tempo konwergencji cenowej w krajach Unii Europejskiej (The pace of price convergence in the countries of the European Union). Ekonomia, 36, 91 123.

Dzun, W., Musiał, W. (2013). Zagospodarowanie ziemi rolniczej w Polsce w okresie przed- i poakcesyj¬nym w ujęciu regionalnym (The regional dimension of agricultural land development in Poland in pre- and post- accession periods). Wieś i Rolnictwo, 4(161), 62-78.

Gaca, R. (2017). Rynek nieruchomości rolnych w obliczu zmian przepisów prawa na przykładzie wybranych obszarowo rynków lokalnych (Agricultural real estate market in the face of law provisions change on the basis of chosen local markets). W: Nieruchomość w przestrzeni 3. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, 121-138.

Gnat, S. (2014). Konwergencja cenowa na lokalnych rynkach nieruchomości w aglomeracji Szczecińskiej w latach 2008-2013 (Price Convergence of local property market in Szczecin Metropolitan Area in 2008–2013), Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36, 213-225.

Hamulczuk, M. (red.) (2016). Ceny żywności w Polsce i ich determinanty (Food prices in Poland and its determinants). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Jóźwik, B. (2014). Konwergencja gospodarcza w regionach państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy środkowo-wschodniej (Economic Convergence in the regions of the European Union member states in East-Central Europe). Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 6(42), 93-113.

Krugman, P., Obstfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. t. 1 (International economics. Theory and Policy). Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Kusideł, E. (2013). Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności (Economic convergence in Poland and its importance in achieving the objectives of cohesion policy). Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (Crossref)

Laskowska, E. (2014). Rynek gruntów rolnych w Polsce na tle rynku europejskiego (The market of agricultural land in Poland in the European market). Problemy Rolnictwa Światowego,14(3), 140-149.

Nowak, W. (2006). Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego (Concepts of Convergence in the Growth Theory). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8, 253-266.

Pietrzykowski, R. (2014a). Cena ziemi rolniczej jako wskaźnik rozwoju regionalnego (Price of agricultural land as an indicator of regional development). Referat z IX Kongresu Ekonomistów Polskich.

Pietrzykowski, R. (2014b). Rozwój gospodarczy a ceny ziemi rolniczej na przykładzie wybranych państw z Unii Europejskiej (Economic development and agricultural land prices in selected countries of the European Union). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 348, 285-295. (Crossref)

Prokurat, S. (2017). Ekonomiczne i prawne aspekty obrotu ziemią w Polsce na tle rynku europejskiego. (Economic and legal aspects of land turnover in Poland compared to the European market). Ekonomia – Wroclaw Economic Review, 23/3, 135-158. (Crossref)

Próchniak, M. (2006). Realna konwergencja typu beta (β) i sigma (σ) w świetle badań empirycznych (Real beta (β) and sigma (σ) convergence. The review of empirical studies). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej. Kolegium Gospodarki Światowej, 20, 74-91.

Rynek Ziemi Rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (Agricultural land market. Condition and prospects. Market analysis). (2010). Wyd. IERiGŻ, Warszawa.

Rynek Ziemi Rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (Agricultural land market. Condition and prospects. Market analysis). (2017). Wyd. IERiGŻ, Warszawa.

Sikorska, A. (2013). Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie (Land Turnover and Agrarian Changes in Individual Farming). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 8-21.

Tylec, T. (2017). Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014. (Economic Convergence in Selected Groups of the European Union’s Member States During the Period of 2000-2014). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 319, 259-267.

Weil, E. (2003). Determinanty kształtujące cenę ziemi rolnej (The determinants forming of agricultural land prices). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, CCCLVIII(2), 153-168.

Wyrzykowski, P. (2015). Konwergencja cen żywności w Unii Europejskiej (Food price convergence in European Union). Roczniki Naukowe SERiA, 17(4), 356-361.

Zawojska, A. (2012). Zróżnicowanie i konwergencja cen dóbr konsumpcyjnych w integrującej się Europie (Differences and convergence of consumer prices in the integrating Europe). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(2), 16-32.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.