Ocena postaw prozdrowotnych konsumentów nabywających żywność w sklepach specjalistycznych

Main Article Content

Bożena Grabowska
Monika Radzymińska


Słowa kluczowe : sklepy specjalistyczne, postawy prozdrowotne, konsument, żywność wysokiej jakości, cechy socjodemograficzne
Abstrakt
Celem pracy była ocena postaw prozdrowotnych konsumentów nabywających żywność w sklepach specjalistycznych. Określono rodzaj i częstotliwość zakupu żywności oraz dokonano klasyfikacji respondentów ze względu na prezentowane postawy prozdrowotne.
Badania zrealizowano metodą pomiaru sondażowego, techniką bezpośrednią. Ogółem przeprowadzono 190 wywiadów. Wyniki badań wskazują, iż dla klientów sklepów specjalistycznych zdrowotność spożywanej żywności ma duże znaczenie. Zwracają uwagę na jej skład kupując produkty naturalne z jak najmniejszą ilością konserwantów, jak najmniej przetworzone. Konsumenci ci są skłonni zapłacić więcej za produkty gwarantowanej jakości. Wyodrębniono trzy skupienia zróżnicowane pod względem postaw prozdrowotnych reprezentujące odpowiednio: 22, 18 i 60% badanej populacji. Skupienie 1 reprezentowane było w większości przez mężczyzn nie dbających o ilość zjadanych kalorii oraz nie zgłębiających wiedzy na temat zdrowego odżywiania, z kolei zwracających uwagę na jakość kupowanej żywności, gotowych zapłacić więcej za produkty gwarantowanej jakości. Natomiast skupienie 2 skupiało głównie mężczyzn o umiarkowanych postawach prozdrowotnych, niezainteresowanych tematyką zdrowego odżywiania. Najliczniej reprezentowane skupienie 3 w przewadze stanowiły kobiety cechujące się silnymi postawami prozdrowotnymi, dbające o ilość spożywanych kalorii, poszukujące i zgłębiające informacje dotyczące zdrowego odżywiania.

Article Details

Jak cytować
Grabowska, B., & Radzymińska, M. (2019). Ocena postaw prozdrowotnych konsumentów nabywających żywność w sklepach specjalistycznych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 192–203. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.18
Bibliografia

Aschemann-Witzel, J., Niebuhr Aagaard, E.M. (2014). Elaborating on the Attitude--Behaviour Gap Regarding Organic Products: Young Danish Consumers and in-Store Food Choice. International Journal of Consumer Studies, 38(5), 550-559. https://doi.org/10.1111/ijcs.12115. (Crossref)

Baryłko-Pikielna, N. (1975). Zarys analizy sensorycznej żywności (Outline of food sensory analisys). WNT, Warszawa.

Bernard, J.C., Duke, J.M., Albrecht, S.E. (2019). Do labels that convey minimal, redundant, or no information affect consumer perceptions and willingness to pay? Food Quality and Preference, 71, 149-157 https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2018.06.012. (Crossref)

Białoskórski, S. (2011). Wpływ jakości produktów spożywczych na decyzje zakupowe nabywców finalnych (The Food Quality Effects on Customers Purchasing Decisions). Marketing i Rynek, 9, 32-40.

Bosona, T., Gebresenbet, G. (2018). Swedish Consumers’ Perception of Food Quality and Sustainability in Relation to Organic Food Production, Foods, 4, 7, 54-63, DOI: [10.3390/foods7040054]. (Crossref)

Brecic, R., Gorton, M., Barjolle, D. (2012). Understanding Variations in the Consumption of Functional Foods Evidence from Croatia. British Food Journal, 116, 4, 662-675. https://doi.org/10.1108/BFJ-05-2012-0133. (Crossref)

Bryła, P. (2013). Marketing ekologicznych produktów żywnościowych – wyniki badania wśród polskich przetwórców (Marketing of Ecological Food Products – Results of a Research Study Among Polish Processors). Rocznik Ochrona Środowiska, Vol. 15. 2899-2910. (Crossref)

Cardello, A.V., Schutz, H.G., Lesher, L.L. (2007). Consumer perceptions of foods processed by innovative and emerging technologies: A conjoint analytic study. Inn. Food Sci. Emer. Technol., 68, 73-83. DOI: 10.1016/j.ifset.2006.07.002. (Crossref)

Cordts, A., Nitzko, S., Spiller, A. (2014). Consumer Response to Negative Information on Meat Consumption in Germany. International Food and Agribusiness Management Review 17, Special Issue A, 83-106.

Cyran, K. (2014). Cena jako wyznacznik jakości produktów żywnościowych (Price as a determinant of the food product quality). Modern Management Review XIX, 21(4), 47-59 DOI:7862/rz.2014. nr.45. (Crossref)

De Steur, H., Gellynck, X., Storozhenko, S., Liqun, G., Lambert, W., van Der Straeten, D., Viaene, J. (2010). Willingness-to-accept and purchase genetically rice with folate content in Shanxi Province, China. Appetite, 54, 118-125. DOI:10.1016/j.appet.2009.09.017. (Crossref)

Domański, T., Bryła, P. (2013). Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (Crossref)

Frewer, L., Scholderer, J., Lambert, N. (2003). Consumer acceptance of functional foods: issues for the future. Br. Food J., 105, 714-731. doi.org/10.1108/00070700310506263. (Crossref)

Goetzke B.I. Spiller A. (2014). Health-Improving Lifestyles of Organic and Functional Food Consumers. British Food Journal, 116, 3, 510-526. DOI: 10.1016/j.appet.2014.02.012. (Crossref)

Guerrero, L., Claret, A., Verbeke, W., Enderli, G., Żakowska-Biemans, S., Vanhonacker, F., Issanchou, S., Sajdakowska, M., Signe Granli, B., Scalvedi, L., Contel, M., Hersleth, M. (2010). Perception of traditional food products in six European countries using free word association. Food Quality and Preference,21(2), 225-233. (Crossref)

Ingaldi, M., Dziuba, S.T. (2017). Postrzeganie bezpieczeństwa żywności przez polskich konsumentów (Perception of food safety by Polish consumer). Zeszyty Naukowe Quality. Production. Improvement, 2(7), 106-118. (Crossref)

Jaciow, M. (2016). Atrybuty przewagi konkurencyjnej formatów handlu detalicznego w miastach różnej wielkości w Polsce (Atributes Of Advantage Competitive Of Format RetailTrade In Various Classes Town In Poland). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 302, 97-108.

Jeżewska-Zychowicz, M. (2014). Konsumencka percepcja korzyści z konsumpcji żywności wysokiej jakości (Consumer Perception Of Benefits Of Consuming High Quality Foods). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (93), 214-224. DOI: 10.15193/zntj/2014/93/214-224. (Crossref)

Kafel, P. (2010). Znaki jakości wyrobów spożywczych (Quality marks of food products). Zarządzanie Jakością, 1(24), 124-127.

Kafel, P. (2013). Wymagania dotyczące etykietowania produktów tradycyjnych i regionalnych jako element ich ochrony przed nieuczciwymi praktykami (Requirements for the Labeling of Traditional and Regional Products as Part of their Protection from Unfair Practices). Towaroznawcze Problemy Jakości, 4(37), 39-46. DOI: 10.19202/j.cs.

Kafel, P., Nowicki, P., Sikora, T. (2013). Produkty wysokiej jakości w polskich sieciach handlowych (High-Quality Products in Polish Trade Chains). Handel Wewnętrzny, 5(346), 68-79.

Kiejlan, K. (2011). O systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów tradycyjnych i funkcjonalnych (About food quality systems. Vademecum of functioning of traditional and functional products). ODR w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Kraków.

Kita, P., Furková, A., Reiff, M., Konštiak, P., Sitášová, J. (2017). Impact of consumer preferences on food chain choice: an empirical Study of consumers in Bratislava. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65, 1, 293-298 https://doi.org/10.11118/actaun201765010293. (Crossref)

Kucharczyk, M., Błaszczyk, J., Seruga, P., Piekara, A., Zimny, S., Krzywonos, M. (2016). Charakterystyka produktów regionalnych i tradycyjnych – wpływ na marketing (Characteristics of regional and traditional products –impact on marketing). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 461, 113 121. DOI: 10.15611/pn.2016.461.11. (Crossref)

Kucharska, B. (2014). Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta (Innovations in retail trade in creating value for the customer). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Kumar, B., Manrai, A.K., Manrai, L.A. (2017). Purchasing behavior for environmentally sustainable products: A conceptual framework and empirical study. J. Retail. Consum. Serv. 34, 1–9. DOI: 10.1016/j.jretconser.2016.09.004. (Crossref)

Lengard, A.V., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Næs, T., Hersleth, M. (2011). General image and attribute perception of traditional food, Food Quality and Preference, 22 (1), 129-138. (Crossref)

Łuczka-Bakuła, W. (2011). Decyzje zakupu na rynku żywności a świadomość i zachowania proekologiczne konsumentów, (Purchasing Decisions in the Market for Food and Consumer Pro-Ecological Awareness and Behaviour). Handel Wewnętrzny, 3, 52-59.

Maddock, S., Hill, B. (2016). Bagels and Doughnuts… Round Food for Every Mood Food Advertising Discourses. British Food Journal, 118, 2, 327-342. http://dx.doi.org/10.1108/BFJ-04-2015-0136. (Crossref)

Miškolci, S. (2011). Consumer preferences and willingness to pay for the health aspects of food, Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, LIX, 4, 167-176. DOI:10.11118/actaun201159040167. (Crossref)

Momot, R. (2016). Raport Fundacji Republikańskiej Rynek detalicznego handlu spożywczego w Polsce (The grocery retail market in Poland). Warszawa, 2016.

Obiedzińska, A. (2011). Konsument a jakość i bezpieczeństwo żywności. Kwestie holistyczne postrzegania żywności (The consumer and the quality and food safety. The holistic question of food perception). Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 10, 35-37.

Oroian, C.F., Safirescu, C.O., Harun, R., Chiciudean, G.O., Arion, F.H., Muresan, I.C., Bordeanu, B.M. (2017). Consumers’ Attitudes towards Organic Products and Sustainable Development: A Case Study of Romania. Sustainability, 9, 1559-1669, doi: 10.3390/su9091559. (Crossref)

Pieniak, Z., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Guerrero, L., Hersleth, M. (2009). Association between traditional food consumption and motives for food choice in six European countries. Appetite, 53 (1),101-108. doi: 10.1016/j.appet.2009.05.019. (Crossref)

Profeta, A., Hamm, U. (2019). Do consumers prefer local animal products produced with local feed? Results from a Discrete-Choice experiment. Food Quality and Preference, 71, 217-227 https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2018.07.007. (Crossref)

Raport CBOS, (2013). Jak i gdzie kupujemy żywność (How and where we buy food). Warszawa BS/94/2013

Raport IMAS International Sp. Z o.o. (2017). Żywność ekologiczna w Polsce (Organic food in Poland).

Raport Nielsen Company, (2013). Gdzie Polacy kupują świeżą żywność (Where Polish buy fresh food).

Rollin, F., Kennedy, J., Wills, J. (2011) Consumers and new food technologies. Trends Food Science Technology, 22, 99-111. DOI:org/10.1016/j.tifs.2010.09.001. (Crossref)

Smith, S., Paladino, A. (2010). Eating Clean and Green? Investigating Consumer Motivations towards the Purchase of Organic Food. Australasian Marketing Journal, 18, 93-104. doi:10.1016/j.ausmj.2010.01.001. (Crossref)

Stolz, H., Stolze, M., Hamm, U., Janssen, M., Ruto, E. (2011). Consumer attitudes towards organic versus conventional food with specific quality attributes. NJAS Wagening. J. Life Sci. 58, 67-72. doi: 10.1016/j.njas.2010.10.002. (Crossref)

Szakály. Z.. Popp. J.. Kontor. E.. Kovács. S.. Petö. K.. Jasák. H. (2017). Attitudes of the Lifestyle of Health and Sustainability Segment in Hungary. Sustainability, 9, 1763-1775, doi: 10.3390/su9101763. (Crossref)

Thompson. A.. Moughan. P. (2008). Innovation in the Food Industry: Functional Foods. Innovation: Management, Policy & Practice, 10, 61-73. https://doi.org/10.5172/impp.453.10.1.61. (Crossref)

Wansik B. (2010). From Mindless Eating to Mindlessly Eating Better. Physiology & Behavior, 100, 461-462. doi: 10.1016/j.physbeh.2010.05.003. (Crossref)

Wilczyńska. A. (2015). Znajomość żywności gwarantowanej jakości i jej oznakowania wśród młodych konsumentów (Awarness of Food of Guarantee Quality and of its Marking among Young Consumers). Handel Wewnętrzny, 2(355) 420-43.

Żakowska-Biemans. S. (2012). Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów (Traditional Food From The Consumers’ Vantage Point). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (82), 5-18. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.