Bariery rozwoju gospodarstw rolnych użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Main Article Content

Katarzyna Łukiewska
Małgorzata Juchniewicz


Słowa kluczowe : gospodarstwo rolne, rozwój, bariery rozwoju, województwo warmińsko-mazurskie
Abstrakt
Zachodzące przekształcenia społeczno-gospodarcze, w tym procesy liberalizacji i globalizacji, wzrost konkurencji oraz zmieniające się oczekiwania nabywców powodują, że warunki w jakich funkcjonuje rolnictwo są coraz bardziej złożone. Celem badań było określenie barier rozwoju gospodarstw rolnych w opinii rolników, którzy w swojej działalności użytkowali grunty pochodzące z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP). Badaniem objęto 167 gospodarstw zlokalizowanych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uzyskane wyniki przedstawiono dla całej badanej grupy oraz w zależności od formy zagospodarowania gruntów pochodzących z ZWRSP. Z przeprowadzonych badań wynika, że rozwój gospodarstw rolnych zdaniem badanych hamowany jest głównie przez czynniki kosztowo-cenowe, takie jak: niestabilne ceny skupu, wysokie koszty produkcji rolniczej, wysokie ceny na środki produkcji oraz brak kapitału na rozwój.

Article Details

Jak cytować
Łukiewska, K., & Juchniewicz, M. (2018). Bariery rozwoju gospodarstw rolnych użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 207–217. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.48
Bibliografia

Bański, J. (2010). Znaczenie rolnictwa w gospodarce Polski (The role of agriculture in Polish economy). W: J. Bański (red.), Atlas rolnictwa Polski. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa.

Chomicz, W., Balewski, B. (2012). Zadania i funkcje rolnictwa w warunkach polskiej gospodarki rynkowej XXI wieku (Tasks and functions of agriculture in the conditions of the Polish market economy of the 21st century). W: O. Samojlenko (red.), X Miжнapoднoi нayкoвo- пpaктичнoi кoнфepeнцii, „Aктyaльнi пpoблeми poзвиткy cycпiльcтвa: icтopичнa cпaдщинa, peaлii тa виклики XXI cтoлiття” (Х International scientific and practical conference "Current problems and development of agriculture: historical heritage, realities and challenges of the 21st century), Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem w Łucku, Łuck.

Gołębiewski, J. (2014). Przemiany strukturalne w łańcuchu żywnościowym w Polsce (Structural changes in the food chain in Poland). W: Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją N. Drejerskiej, Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 17-30.

Kociszewski, K. (2014). Bariery i czynniki sprzyjające funkcjonowaniu gospodarstw ekologicznych w świetle wyników ogólnopolskich badań ankietowych (Barriers and factors favourable for functioning of organic farms in yhe light of nationwide questionnaire survey). RN SERiA, 16(2), 129-134.

Kołoszko-Chomentowska, Z., Sieczko, L. (2014). Gospodarstwo rolne jako podmiot w gospodarce narodowej (Agricultural farm as an entity in the national economy). Ekonomia i Zarządzanie, 6(1), 97-111.

Kondratowicz-Pozorska, J. (2015). Rola rolnictwa w kreowaniu trwałego rozwoju (The role of agriculture in the creation of sustainable development). Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 40(2), 109-118. (Crossref)

Kosior, K. (2017). Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych, politycznych i społecznych na konkurencyjność sektora żywnościowego w Polsce w kontekście procesów globalnych (Impact of macroeconomic, political and social conditions on the competitiveness of the food sector in Poland in the context of global processes). W: I. Szczepaniak (red.), Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (3). IERiGŻ_PIB, Warszawa, 9-44. (Crossref)

Krzyżanowski, J. (2014). Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich (The future of agriculture, food economy and rural areas). W: Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją N. Drejerskiej, Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 9-16.

Kurdyś-Kujawska, A. (2013). Empiryczna weryfikacja czynników warunkujących rozwój gospodarstw rolnych (Empirical verification of the determinants of agricultural development). Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(28), 143-150.

Nowak, A. (2013). Produktywność rolnictwa polskiego w kontekście jego konkurencyjności (The productivity of Polish agriculture in the context of its competitiveness). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 299(70), 159-168.

Nowak, A. (2015). Szanse i bariery rozwoju gospodarstw rolnych na przykładzie województwa lubelskiego (Opportunities and barriers to the development of farms on the example of the Lublin Province). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 317(78)1, 73-80.

Nowak, A. (2016). Konkurencyjność wynikowa gospodarstw rolnych w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w świetle danych FADN) The competitive performance of the farms in Poland comparing to other European Union countries basing upon FADN data). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 3, 19-28.

Rocznik Statystyczny Pracy 2017 (Yearbook of Labour Statistics 2017). Pobrane 18 kwietnia 2018 z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-pracy-2017,7,5.html.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017 (Statistical Yearbook of Agriculture 2017). Pobrane 18 kwietnia 2018 z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rolnictwa-2017,6,11.htm.

Ryś-Jurek, R. (2016). Pozycja polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej (The position of the Polish agriculture in the European Union). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 3, 5-18.

Sondaż diagnostyczny (2017). Forma zagospodarowania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa a konkurencyjność gospodarstw rolniczych w województwie warmińsko-mazurskim (The form of property development from the Agricultural Property Assets of the State Treasury and the competitiveness of farms in the Warmia-Mazury Voivodeship). Wydział Nauk Ekonomicznych, UW-M w Olsztynie.

Sulewski, P. (2008). Bariery i możliwości rozwoju gospodarstw rolnych w opiniach ich właścicieli (Barriers and chances for farm development in farmers opinions). ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 67, 67-78.

Tomczak, F. (2005). Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju (Family agricultural economy: mechanism and development determinants). IRWIR PAN. Warszawa.

Wołoszyn, J. (2004). Wiedza istotnym zasobem w rolnictwie (Knowledge – essential resource in agriculture). Problemy Rolnictwa Światowego, 12, 124-133.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.