Determinanty popytu usług agroturystycznych

Main Article Content

Anna Sieczko
Leszek Sieczko


Słowa kluczowe : gospodarstwa agroturystyczne, baza noclegowa, atrakcje turystyczne, wyżywienie w gospodarstwach
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia głównych determinant usług agroturystycznych wśród turystów z Polski oraz Ukrainy i Białorusi. W ostatnim czasie grupa imigrantów zarobkowych z Ukrainy gwałtownie wzrosła i zaczęto zauważać ich nie tylko jako pracowników ale także konsumentów. Celem pracy było określenie głównych determinant wpływających na postrzeganie agroturystyki. Badania zostały przeprowadzone w formie kwestionariusza ankiety. Przedstawione wyniki opierają się na 250 respondentach. Wskazane zostały główne cechy brane pod uwagę podczas wyboru usług agroturystycznych. Badane cechy są przedstawione w czterostopniowej skali co pozwala w szczegółach dokładniej podzielić turystów usług agroturystycznych.

Article Details

Jak cytować
Sieczko, A., & Sieczko, L. (2018). Determinanty popytu usług agroturystycznych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 259–269. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.53
Bibliografia

Balińska, A. (2009). Struktura popytu turystycznego i czynniki kształtujące ten popyt (na podstawie wyników badań empirycznych) (The Structure of Tourist Demand and Factors Moulding it (on the Basis of Empirical Research Results)). ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74, 137-147.

Balińska, A., Sieczko, A., Zawadka, J. (2014). Turystyka. Wybrane zagadnienia. (Tourism. Selected Issues). Wyd. Difin, Warszawa.

Dudzińska-Krawczyk, I. (2016). Agroturystyka zgodna z prawem (Agritourism is in accordance with the law). Wyd. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Barzkowice 2016.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Act on Freedom of Business Activity). Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.

Dziedzic, E., Skalska, T. (2012). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce (Economic conditions for the development of tourist services in Poland). Wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Badania, rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa.

Gaworecki, W.W. (2003). Turystyka (Tourism). Wyd. PWE, Warszawa.

Sikora, J. (2012). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich (Agritourism. Entrepreneurship in rural areas). Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Wodejko, S. (1997). Ekonomiczne zagadnienia turystyki (Economic issues of tourism). Wyd. Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa.

Santeramo, F.G., Barbieri C. (2017). On the demand for agritourism: a cursory review of methodologies and practice. Tourism Planning & Development, 14, 139-148. (Crossref)

Zawadka, J. (2010). Ekonomiczne i społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie gmin wiejskich) (Economic and social determinants of the development of agritourism in the Lublin region (on the example of rural communes)) Wyd. SGGW, Warszawa.

Żelazna, K., Woźniczko, M. (2005). Uwarunkowania wyboru oferty turystyki wiejskiej w kontekście konkurencji na rynku usług turystycznych (Determinants of choosing the offer of rural tourism in the context of competition on the tourist services market). Turystyka i Rekreacja, 1, 87-93.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.