Specjalizacja i konkurencyjność krajów UE w zakresie produkcji zbóż

Main Article Content

Agnieszka Tłuczak


Słowa kluczowe : konkurencyjność, specjalizacja, produkcja rolna, Unia Europejska
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących specjalizacji i konkurencyjności produkcji roślinnej w krajach Unii Europejskiej. Do badań wykorzystano metodę zmiany konkurencyjności Estebana-Marquillasa. Metoda ta pozwoliła wskazać wyspecjalizowane kraje icharakter zmian strukturalnych w zakresie produkcji upraw. Badania przeprowadzono na podstawie danych dotyczących wielkości produkcji roślinnej. Wszystkie dane zostały zaczerpnięte z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego. Badanie obejmuje lata 2005-2016. Uzyskane wyniki pozwalają na wyodrębnienie (nierozłącznych) grup krajów specjalizujących się w produkcji poszczególnych gatunków zbóż. W zakresie produkcji pszenicy specjalizują się następujące kraje: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja i Austria; zakresie produkcji pszenicy jęczmienia: Finlandia, Wilka Brytania, Niemcy, Włochy i Grecja; oraz żyta: Portugalia, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Rumunia, Węgry, Słowacja.

Article Details

Jak cytować
Tłuczak, A. (2018). Specjalizacja i konkurencyjność krajów UE w zakresie produkcji zbóż. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 323–331. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.90
Bibliografia

Arcelus, F.J. (1984). An Extension of Shift‐Share Analysis. Growth and Change, 15, 3-8. (Crossref)

Berzeg, K. (1978). The empirical content of shift‐share analysis. Journal of Regional Science, 18, 463-468. (Crossref)

Domańska, K. (2013). Konkurencyjność produkcji mleka w Polsce w ujęciu regionalnym (Competitiveness of Milk Production in Poland - Regional Approach). Roczniki Naukowe SERiA, 15(4), 105-111.

Domańska, K., Nowak, A. (2014). Konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku Unii Europejskiej (Competitiveness of Polish Agriculture on the European Union Market). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 29-37. (Crossref)

Dunn, E.S. (1960) A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis. Papers and Proceedings of the Regional Science Association, vol. 6, 98-112. (Crossref)

Dziewulski, M. (2012) Poziom specjalizacji produkcji żywca wieprzowego a efektywność gospodarstw rolniczych (Level of specialization and efficiency of farms producing pigs for slaughter). Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(23) 2012, 37-47.

Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych (Spatial Econometrics. Methods and models of spatial data analysis). (2010), red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa, 162-194.

Esteban-Marquillas, J.M. (1972) Shift and Share analysis revisited. Regional and Urban Economics, 2(3), 249 261. (Crossref)

Fothergill S., Gudgin G. (1979) In defence of shift-share. Urban Studies, 16, 309-319. (Crossref)

Houston, D.B. (1967) The Shift and Share Analysis of Regional Growth: A Critique. Southern Economic Journal, 33(4), 577-581. (Crossref)

Łaszkiewicz, E. (2014). Wpływ konkurencyjności na poziom wynagrodzeń w krajach Europy. Analiza z wykorzystaniem modelu trendu powierzchniowego (The Influence of Competitiveness on Wages in the European Countries: Application of the Trend Surface Analysis). Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45(1), 41-58. (Crossref)

Miłek, D., Nowak, P. (2014). Specjalizacja regionalna endogenicznym czynnikiem rozwoju polskich województw (Regional specialization endogenous factor in the development of Polish regions). Working Papers 42/2014, Institute of Economic Research, revised Dec 2014.

Nowak, A. (2013). Produktywność rolnictwa polskiego w kontekście jego konkurencyjności (The Productivity of Polish Agriculture in the Context of Its Competitiveness). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 70, 159-168.

OECD (1996). Industrial Structure Statistics 1994, Paris 1996, 17-19. (Crossref)

OECD (1996a). Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators, „STI Working Papers”, no 16/1996, Paris

Pawlak, K. (2009). Zdolność konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu wewnątrzwspólnotowym (Competitive capacity of the polish agri-food sector in intra-community trade). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3(320), 15-32

Perloff, H.S., Dunn, E.S., Lampard, E.E., Muth, R.F. (1960). Regions, resources and economic growth, Johns Hopkins Press, Baltimore

Rocznik Statystyczny Rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). (2016). Warszawa, GUS.

Słodowa-Hełpa, M. (2003). Konkurencyjność-główne wyzwanie dla polskich wspólnot lokalnych i regionalnych w zintegrowanej Europie (Competitiveness - the main challenge for Polish local and regional communities in an integrated Europe). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 16, 111-129.

Stankiewicz, M.J. (2000). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa (The essence and ways of assessing the competitiveness of an enterprises). Gospodarka Narodowa, 7-8, 95-111. (Crossref)

Stevens, B., Moore, C.L. (1980). A critical review of the literature on shift‐share as a forecasting technique. Journal of Regional Science, 20, 419-437. (Crossref)

Tłuczak, A. (2016a) Metoda zmian konkurencyjności Estebana - Marquillasa a specjalizacja regionu na przykładzie produkcji zwierzęcej w Polsce (Esteban - Marquillas Method of Changes in Competitiveness and Specialisation of the Region on the Example of Animal Production in Poland). Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 17(3), 152-160.

Tłuczak, A. (2016b) Regionalna specjalizacja produkcji rolnej w Polsce (Regional specialization of agricultural production in Poland). Studia Obszarów Wiejskich, 42, 209-216. (Crossref)

Trzpiot, G., Ojrzyńska, A., Szołtysek, J., Twaróg, S. (2013). Wykorzystanie shift share analysis w opisie zmian struktury honorowych dawców krwi w Polsce. Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka (The use of shift share analysis in the description of changes in the structure of honorary blood donors in Poland. Multidimensional modeling and risk analysis), UE Katowice, Katowice.

Tyson, L. (1992), Who's bashing whom: trade conflict in high technology industries, Institute for International Economics, Washington D.C.

Woś, A. (2001). Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa (Internal competitiveness of agriculture). Warszawa, IERiGŻ.

Woźniak, D. (2010). Identyfikacja przewag konkurencyjnych regionu. Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Identification of competitive advantages of the region. Commercial and non-commercial organizations in the face of increased competition and increasing consumer requirements). Vol. 9, Sowa Drukarnia Cyfrowa, Warszawa, 235-240.

Wysokińska, Z. (2002). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technologicznie intensywnymi (high-tech) (Competitiveness in the International and Global Trade of High-tech Products). Studia Europejskie, 1, 127-159.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.