Changes in the Structure of Agricultural Production in the European Union with Particular Emphasis on Poland and Latvia

Main Article Content

Agnieszka Tłuczak

Abstrakt
Many of phenomena, their growth or trend, are dependent on the interactions between neighboring areas. Model of shift-share analysis represent a growth rate (rate of change) of the different options phenomenon by taking into account the phenomenon of increase in the neighbouring area. The aim of the study is to analyze the changes in the commodity structure of agricultural production in the European Union according to the selected types of agricultural products using of shifts share analysis. The study assesses the rate of change the size of the phenomenon and identified and estimated the share of structural, sectoral and regional (local spatial) in the size of the effect of the global (agricultural production in the European Union overall) in the EU countries.

Article Details

Jak cytować
Tłuczak, A. (2016). Changes in the Structure of Agricultural Production in the European Union with Particular Emphasis on Poland and Latvia. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), 301–307. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.123
Bibliografia

Adamowicz, M. (2008). Teoretyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem procesów globalizacji i międzynarodowej integracji, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G 94.2, 49-64.

Antczak, E. (2014). Analiza zanieczyszczenia powietrz w Polsce z wykorzystaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów, Ekonomia i Środowisko, 2(49), 191-209.

Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych (2010). [red.] B. Suchecki, C. H. Beck, Warszawa.

Grzybowska, B. (2013). Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożywczym, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Tom 100, zeszyt 2, 53-64.

Mayor, M., Lopez, A.J. (2008). Spatial shift-share analysis versus spatial filtering: an application to Spanish employment data, Empirical Economics, vol.34, is. 1, 123-142. (Crossref)

Nowak, A., Wójcik, E. (2013). Zmiany w poziomie i strukturze produkcji rolnej w Polsce na tle UE, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 13.2.

Poczta, W., Czubak ,W., Pawlak, K. (2009). Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4, 40-52.

Rozpędowska-Matraszek, D. (2010). Badania empiryczne wzrostu ekonomicznego regionów, http://www.ie.uni.lodz.pl/pictures/files/ konfdydak175-192.pdf (30.06.2015).

Szewczyk, M., Zygmunt, A. (2011). Prospects of food products manufacture sector in Opolskie region [in:] Regional and local development: Capitals and drivers, Krzysztof Malik (Ed.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, 135-156.

Tłuczak, A. (2016). Przestrzenne zmiany w strukturze produkcji rolnej w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego tom 16 (XXXI), zeszyt 2, 334–343.

Tłuczak, A. (2015). Specialization and competitiveness Of polish voivodships in crop production in Poland, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 247, 96-106.

Tobler, W. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region, Economic Geography, 46(2), 234-240. (Crossref)

Trzpiot, G., Ojrzyńska, A., Szołtysek, J., Twaróg, S. (2013). Wykorzystanie shift share analysis w opisie zmian struktury honorowych dawców krwi w Polsce, [in:] Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka, UE, Katowice, 84-98.

Wilkin, J. (2009). Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym, Implikacje teoretyczne i praktyczne, Płowiec. Warszawa. PTE, 305-325.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.