Support for the Beekeeping Sector in Poland and the European Union

Main Article Content

Sławomir Jarka
Marzena Trajer

Abstrakt
The aim of the work was to present a support mechanism for bee products market implemented after Poland's accession to the European Union, including within the framework of national beekeeping support programs. The elaboration included information contained in legal acts of the European Commission, MRiRW and KOWR. Support for the beekeeping sector in Poland and the EU is related to the policy of sustainable development of agriculture and rural areas. The amount of funds addressed to individual beneficiaries depends on the size of the sector in a given Member State. Spain, France, Greece, Romania and Italy, and Poland received the highest amounts of support under the EU budget.

Article Details

Jak cytować
Jarka, S., & Trajer, M. (2018). Support for the Beekeeping Sector in Poland and the European Union. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 183–191. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.109
Bibliografia

Cooper, T. Kaley, H. Baldock, D. (2009). Conceptual Framework on Public Goods Provided Through Agriculture in the EU. Working Document of the Technical Working Group Public Goods, European Network for Rural Development, 2-4.

Czyżewski, B. Brelik, A. (2013). Public goods and intrinsic land productivity – deliberations in the context of the paradigm of sustainable agriculture. Oeconomia Acta Scientiarum Polonorum, 12(14), 31-40.

EU Commission Regulation (2014). No. 907/2014 of 11 March 2014, art. 34.

Imhoof, M. Lieckfeld, C. P. (2014). More than honey. The survival of bees and the future of our world. Wyd. David Suzuki Foundation i Greystone Books, Vancouver/Berkeley. 127-135.

Juszkiewicz, W. (2006). Znaczenie rolnictwa ekologicznego w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. W: Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce (The importance of organic agriculture in the context of sustainable development. In: Sustainable development in theory and practice). Wyd. Naukowe we Wrocławiu.

Kołtowski, Z. (2006). Znaczenie pszczoły miodnej w zapylaniu roślin entomofilnych (The importance of the honeybee in pollinating entomophilic plants). Downloaded 6.12.2018 from: https://www.pasieka24.pl/wszystkie-nr-pasieki/49-pasieka-22007-/665-znaczenie-pszczoy-miodnej-w-zapylaniu-rolin-entomofilnych.html

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/17; 2017/18; 2018/19, MRiRW (The National Center of Agricultural Support for 2016/17; 2017/18; 2018/19). Downloaded 6.12.2018 from: https://www.gov.pl/ documents/912055/913531/KPWP+2016-2019.PDF/a28f29ff-231b-b6ba-cee9-c171c9dc58b9

Kuś, J. (2005). Ekologiczne podstawy integrowanej produkcji roślinnej. Materiały szkoleniowe IUNG (Ecological basis of integrated plant production. Training materials). LODR Końskowola, Puławy, 101-108.

Majewski, J. (2012). Wsparcie pszczelarstwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej (The beekeeping support after Poland’s accession to the EU). Roczniki Naukowe SERIA, 14(2), 113-117.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (Regulation No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of the European Union of 17 December 2013 establishing a common organization of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations). nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, z późn. zm.

Runowski, H. (2002). Rozwój zrównoważony rolnictwa i gospodarstw rodzinnych (Sustainable development of agriculture and family farms). Wieś i Rolnictwo, IERiGŻ, IRWiR PAN, Warszawa.

Siekierski, J. (2003). Zrównoważony rozwój rolnictwa i wsi w świetle Narodowego Planu Rozwoju i Traktatu Akcesyjnego do Unii Europejskiej (Sustainable development of agriculture and villages in the light of the National Development Plan and Accession Treaty to the European Union). Acta Agraria et Silvestria Series Agronomia Sekcja Ekonomiczna, XL, 5-13.

Smagacz, J. (2000). Rola zmianowania w rolnictwie zrównoważonym (The role of shifting in sustainable agriculture). Pamiętnik Puławski, 120, 411-414.

Urban, S. (2003). Rola ziemi w rolnictwie zrównoważonym a aktualne jej zasoby w Polsce (The role of land in sustainable agriculture and its current resources in Poland). Acta Agraria et Silversia Series Agraria. Sekcja Ekonomia, XL, 25 36.

Woś, A. (2004). W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa (In search of a model for the development of Polish agriculture). IERiGŻ, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.