Poland's Competitiveness in Foreign Trade in Apples

Main Article Content

Marzena Trajer
Martyn Mieczkowski
Paweł Smoliński

Abstrakt
Poland is one of the largest global producers and particularly exporters of apples. The export is of great importance to domestic producers of these fruits. The objective of the article was to assess Poland’s competitiveness in world trade in apples in the years 2003–2013. In connection with that, in an innovative way ten mutually complementary indices of ex-post competitiveness have been calculated for Poland and analysed. The study presents ranges in which the values of particular indices of competitiveness may be comprised. It also explains the impact which re-export may have on the levels of some of these indices, making it difficult for their correct interpretation. The studies have demonstrated that in the analysed period, Poland was characterised by high and growing competitiveness in foreign trade in apples, particularly in the years 2012–2013.

Article Details

Jak cytować
Trajer, M., Mieczkowski, M., & Smoliński, P. (2014). Poland’s Competitiveness in Foreign Trade in Apples. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), 178–187. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.83
Bibliografia

Adamkiewicz H. [1999]: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia.

Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-

-spożywczymi w 2013 r. [2014]: FAMU/FAPA, Warszawa.

Bieńkowski W. [1995]: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa.

Bossak J. [1984]: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej kraju. Przykład Japonii, Oficyna Wydawnicza SGPiS, Warszawa.

Bossak J., Bieńkowski W. [2004]: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

CAAC [2003–2013]: IERiGŻ-PIB (years 2003–2008) and ARR calculations (years 2009–2013) on a basis of the data from the Analytical Centre of Customs Administration (Centrum Analityczne Administracji Celnej).

Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the Common Customs Tariff [1987] (O J EU 1987 L87 p.1) as amended.

FAOSTAT [2014]: [Available at:] www.faostat.fao.org [Access: July 2014].

Frohberg K. [2000]: Konkurencyjność polskiego rolnictwa, [in:] Majewski E., Dalton G. (red.), Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, SGGW, Warszawa.

IERiGŻ-PIB [2014]: IERiGŻ-PIB estimates and calculations taking into account the data from the Central Statistical Office (Główny Urząd Statystyczny).

Indexmundi [2014]: [Available at:] www.indexmundi.com [Access: July 2014].

Kuciński K. (red.) [2000]: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Misala J. [2003]: Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Misala J. [2007]: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.

Nosecka B. (red.) [2013]: Ocena konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej sektora rolno-spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem sektora ogrodniczego, raport 69 Programu Wieloletniego 2011–2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Nosecka B. [2014]: Konkurencyjność zewnętrzna świeżych owoców i warzyw z Polski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVI, zeszyt 4, Poznań.

Nosecka B., Pawlak K., Poczta W. [2011]: Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa, raport 7 Programu Wieloletniego 2011–2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Pawlak K. [2013]: Pozycja konkurencyjna głównych producentów i eksporterów produktów pochodzenia zwierzęcego w handlu wewnątrzwspólnotowym, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy No. 6.

Pawlak K., Poczta W. [2008]: Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego na jednolitym rynku europejskim, Wieś i Rolnictwo No. 4 (141.)

Pawlak K., Poczta W. [2011]: Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju, PWE, Warszawa.

Porter M. [1996]: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.

Statistical Yearbook of Agriculture [2009–2013]: Central Statistical Office (GUS), Warsaw.

Statistical Yearbook of Agriculture and Rural Areas [2007–2008]: Central Statistical Office (GUS), Warsaw.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie Taryfy celnej [2003] (Dz.U.2003.219.2153).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie Taryfy celnej [2002] (Dz.U.2002.226.1885) as amended.

Rynek Owoców i Warzyw. Stan i Perspektywy. Analizy Rynkowe [2007]: No. 31, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.

Skawińska E. [2002]: Reakcje na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw, [In:] Skawińska E. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, PWN, Warszawa–Poznań.

Szczepaniak I. (red.) [2013]: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4), raport 74 Programu Wieloletniego 2011–2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Światowy rynek owoców i warzyw. Opracowanie sygnalne [2013]: FAMU/FAPA, Warszawa.

UN Comtrade [2014]: IERiGŻ-PIB calculations on a basis of the data from the UN Comtrade Database.

Woś A. [2003]: Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego. Synteza, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Wyniki produkcji roślinnej w 2013 r. [2014]: GUS, Warszawa.

Zawiślińska I. [2003]: Gospodarka Kanady przełomu wieków. Międzynarodowa pozycja konkurencyjna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.