Zatrudnienie i wartość dodana brutto w sektorach gospodarki państw Unii Europejskiej w latach 2002 i 2016

Main Article Content

Włodzimierz Kołodziejczak


Słowa kluczowe : sektorowa struktura zatrudnienia, wartość dodana brutto, zatrudnienie w rolnictwie, Unia Europejska
Abstrakt
Celem artykułu jest rozpoznanie poziomu zatrudnienia i wytwarzanej wartości dodanej brutto w rolnictwie na tle pozostałych sektorów gospodarki w państwach Unii Europejskiej. W badaniu zastosowano analizę porównawczą i dedukcję. Wykorzystano dane EUROSTAT z lat 2002 i 2016. "Nadwyżka” zatrudnienia w rolnictwie występująca w państwach postsocjalistycznych w stosunku do średniej UE odpowiada w nich, w przybliżeniu, „niedoborowi” zatrudnienia w usługach. Proces zmian sektorowej struktury zatrudnienia będzie prawdopodobnie warunkowany przez tempo wzrostu zapotrzebowania na usługi, dostosowanie strukturalne dotyczące dopasowania cech ludności rolniczej do zapotrzebowania na siłę roboczą w sektorze usług oraz tempo przekształceń strukturalnych na wsi.

Article Details

Jak cytować
Kołodziejczak, W. (2018). Zatrudnienie i wartość dodana brutto w sektorach gospodarki państw Unii Europejskiej w latach 2002 i 2016. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 270–283. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.117
Bibliografia

Czyżewski, A. (1989). Systemowe uwarunkowania przełomu jakościowego w polityce rolnej (The system conditions of a qualitative change in agricultural policy). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 51(4), 155-169.

Czyżewski, A. (2013). O nowy paradygmat rozwoju rolnictwa: refleksje nad książką J.S. Zegara „Współczesne wyzwania rolnictwa” (A New Paradigm of Agricultural Development: reflections on the book "Contemporary Challenges of Agriculture" by J.S. Zegar). Ekonomista, 6, 831-841.

Czyżewski, B. (2012). Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju (Resource Productivity in Polish Agriculture: Towards the Paradigm of Sustainable Development). Studia Ekonomiczne, 2(73), 165-188.

Doward, A. (2013). Agricultural labour productivity, food prices and sustainable development impacts and indicators. Food Policy, 39, 40-50. (Crossref)

Fisher, A.G.B. (1933). Capital and the Growth of Knowledge. The Economic Journal, 43(171), 379-389. (Crossref)

Fisher, A.G.B. (1939). Production, primary, secondary and tertiary. Economic Record, 15(1), 24-38. (Crossref)

Fisher, A.G.B. (1945). Economic Progress and Social Security. MacMillan & Company Limited, London.

Flejterski, S., Klóska, R., Majchrzak, M. (2012). Usługi w teorii ekonomii (Services in the theory of economics). W: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.) Współczesna ekonomika usług (Contemporary economics of services). Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Góral, J., Rembisz, W. (2018). Remunerations and labour productivity in agriculture against a background of other economy sectors. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 17(1), 49-58. (Crossref)

Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2018). A known but uncertain path: The role of foreign labour in Polish agriculture. Journal of Rural Studies, 64, 177-188. (Crossref)

Kiełczewski, D. (2016). Racjonalność człowieka gospodarującego w ujęciu koncepcji homo sustinens (Rationality of managing man in the concept of homo sustinens). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 449, 269-276. (Crossref)

Kołodziejczak, M. (2016). Ocena korzystania z usług w gospodarstwach rolnych krajów Unii Europejskiej – analiza typologiczna (Assessment of the Use of Services on Farms in the European Union Countries - a Typological Analysis). Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 192-198.

Kołodziejczak, M. (2018). Assessment of the use of services in agriculture of the EU countries based on input-output tables. Proceedings of the 2018 International Conference “Economic Science for Rural Development” No 47, Jelgava, LLU ESAF, 9-11 May 2018, 149-155.

Kołodziejczak W. (2016a). Nadwyżka zatrudnienia w polskim rolnictwie – projekcja na tle państw Unii Europejskiej (The Surplus of Employment in Polish Agriculture - A Simulation Against the European Union Countries), Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 121-149.

Kołodziejczak, W. (2016b). Hidden unemployment in Polish agriculture in 1995-2015. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(42), 545-556. (Crossref)

Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2013). Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie w 2010 roku – próba symulacji skali zjawiska (Hidden Unemployment in Polish Agriculture in 2010 - Simulation of the Problem Scale). Roczniki Naukowe SERiA, 15(2), 158-164.

Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2015). Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce (Determinants of the economic activity of rural population in Poland), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Kowalczyk, S., Sobiecki, R. (2011). Europejski model rolnictwa wobec wyzwań globalnych (The European model of agriculture in relation to global challenges). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4(329), 35-58.

Kraciuk, J. (2015). Paradygmat homo oeconomicus w aspekcie rozwoju ekonomii heterodoksyjnej (Homo Economicus Paradigm in Terms of Development of Heterodox Economics). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 211-219. (Crossref)

Kulawik, J. (2015). Globalne i europejskie determinanty WPR (Global and European determinants of the CAP). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4(345), 38-58. (Crossref)

Kwiatkowski, E. (1980). Teoria trzech sektorów gospodarki. Prezentacja i próba oceny (Theory of three sectors of the economy. Presentation and an attempt to evaluate). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Matuszczak, A. (2013). Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia (Diversification of agricultural development in regions of the European Union in the aspect of its sustainability). Wyd. Nauk. PN, Warszawa.

Rembisz, W. (2016). Relacje wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy w rolnictwie na tle gospodarki narodowej i jej sektorów w Polsce w okresie 2005-2012 (Relationship between Labour Productivity and Its Remuneration in Agriculture in Comparison with National Economy and Its Sectors in Poland in the Period 2005-2012). Wieś i Rolnictwo, 2(171), 41-58. (Crossref)

Wąsowicz, J. (2013). Sektorowe zróżnicowanie wydajności pracy w polskiej gospodarce (Sectoral Disparities of Labour Productivity in the Polish Economy). Studia Ekonomiczne, 160, 190-198.

Wilkin, J. (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa. Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych (The multiple outputs of agriculture from the perspective of public goods theory). W: J. Wilkin (red.) Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne (Multifunctional agriculture. Research trends, methodological basis and practical implications). IRWiR PAN, Warszawa, 41-52. (Crossref)

Zawalińska, K, Majewski, E., Wąs, A. (2015). Długookresowe zmiany w dochodach z polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej (Long-term changes in the incomes of the Polish agriculture compared to the European Union countries). Roczniki Naukowe SERiA, 17(6), 364-354

Zegar, J. St. (red.) (2005). Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (The concept of research on socially sustainable agriculture). Program Wieloletni 2005-2009, 11, IERiGŻ-PIB Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.