Zasoby pracy w Polsce ogółem i na wsi wobec przemian gospodarczych oraz trendów demograficznych

Main Article Content

Włodzimierz Kołodziejczak


Słowa kluczowe : zasoby pracy, rezerwy zasobów pracy, wzrost gospodarczy, trendy demograficzne
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie wielkości oraz zmian zasobów pracy w Polsce ogółem i na wsi w kontekście przemian demograficznych i gospodarczych. Ze względu na występujące trendy demograficzne, w kolejnych latach może wystąpić niedobór siły roboczej i wysokie obciążenia coraz mniej licznej grupy pracujących, kosztami utrzymania systemu emerytalnego i obsługi zaciągniętego wcześniej przez państwo zadłużenia. Jednak polska gospodarka może, pod warunkiem dostosowania jakościowego struktury popytu i podaży pracy, korzystać z rezerw zasobów pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo, a zwłaszcza z nadwyżek zatrudnienia w rolnictwie, które mogą stanowić cenny rezerwuar siły roboczej dla sektorów pozarolniczych. Złagodzi to negatywne skutki zmniejszania się liczby mieszkańców kraju, jednak w długim okresie gospodarka może napotkać barierę wzrostu w zakresie malejącego popytu wewnętrznego.

Article Details

Jak cytować
Kołodziejczak, W. (2016). Zasoby pracy w Polsce ogółem i na wsi wobec przemian gospodarczych oraz trendów demograficznych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 199–211. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.75
Bibliografia

Aktywność ekonomiczna ludności Polski (2003). GUS, Warszawa.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski (2011). GUS, Warszawa.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2015 (2015), GUS, Warszawa.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2012 (2013), GUS, Warszawa.

Begg, D., Fischer S., Dornbusch R. (2002). Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa.

Burda, M., Wyplosz, Ch. (1995). Makroekonomia. Podręcznik europejski. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Chmieliński, P. (2013). Ludność wiejska na rynku pracy. zarobkowanie, bezrobocie, przedsiębiorczość i praca za granicą w latach 2005-2011, Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.

Frenkel I. (2003). Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. Inst. Rozw. Wsi i Roln. PAN, Warszawa.

Frenkel, I. (2013). Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010. Inst. Rozw. Wsi i Roln. PAN, Warszawa.

http.//ec.europa.eu, (dostęp. 10.06.2015 r. i 12.07.2016 r.). (Crossref)

http.//www.stat.gov.pl (dostęp. 09.07.2016 r.).

Jóźwiak, J. (2013). Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce. W. Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Nr 1/2013. Red. naukowa. Kiełkowska M. Wyd. Instytut Obywatelski, Warszawa.

Karwat-Woźniak, B. (2009). Zatrudnienie w rolnictwie indywidualnym w okresie transformacji i integracji europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(13), 73-81.

Karwat-Woźniak, B., Chmieliński, P. (2013). Ludność wiejska oraz jej aktywność zawodowa i sytuacja na rynku pracy. W. Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Nr 1/2013. Red. naukowa. Kiełkowska M. Wyd. Instytut Obywatelski, Warszawa.

Keynes J.M. (2003). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kołodziejczak, W. (2016). Nadwyżka zatrudnienia w polskim rolnictwie – projekcja na tle państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16(31), z. 1, 129-141 (Crossref)

Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2015). Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce. Monografia, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań.

Kryńska, E. (2006). Zasoby pracy w Polsce – stan obecny i perspektywy. Starzenie się ludności i zasobów pracy. Konsekwencje i sposoby ich ograniczania. EQUAL, Łódź.

Kryńska, E. (2010). Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy – aspekty gospodarcze. Rządowa Rada Ludnościowa. Biuletyn 55.

Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP 2011. Trendy i charakterystyki socjo-demograficzne (2011). GUS, Warszawa.

Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy (na podstawie BAEL) (2011). Notatka informacyjna na temat zbiorowości uzupełniających populację bezrobotnych wyznaczaną według kryteriów MOP. GUS, Warszawa.

Parzonko, A. (2014). Charakterystyka zasobów pracy w rolnictwie – stan obecny i trendy na przyszłość. Materiał opracowany w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015, KSOW.

Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. (2014). red. naukowa Iwona Nurzyńska, Walenty Poczta. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Prognoza ludności Polski na lata 2007-2035 (2007). www.stat.gov.pl, (dostęp z dn. 25.06.2016 r.).

Radwan, A. (2008). Zasoby pracy w rolnictwie polskim (analiza przestrzenno-czasowa). Roczniki Naukowe

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. 10 nr 2, 216-222.

Rocznik statystyczny RP 2002 (2003), GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny RP 2014 (2015), GUS, Warszawa.

Slany, K., Slusarczyk, M. (2013). Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. EuroEmigranci.PL, Kraków 23-24.IX.2013 r.

Sobolewska-Węgrzyn, B. (2012). Zmiany aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w latach 2001-2011. Barometr Regionalny nr 4(30), 39-52.

Strzelecki, P. (2010). Projekcja liczby pracujących w rolnictwie indywidulanym w Polsce w latach 2008-2035. Zeszyty Naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH, Nr 6.

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2014 r. na tle procesów w gospodarce światowej (2015), GUS, Warszawa.

Wysocki, F., Kołodziejczak, W. (2007). Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Monografia. Wyd. AR Poznań.

Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń (2008), GUS, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.