Occupational Situation of the Rural Farming and Landless Population in Poland in 2002-2017

Main Article Content

Włodzimierz Kołodziejczak

Abstrakt
The Polish rural population is highly differentiated in terms of occupational situation, mainly because of the rural population’s involvement in individual farming. The purpose of this paper is to investigate the occupational situation of the rural farming and landless population in 2002, 2016 and 2017 in the context of non-farming job opportunities and unemployment risks. The study consists of two parts; the first one analyses the changes to the occupational situation of the rural population in the labour market; the second one identifies the risk of unemployment in selected groups of rural population. Aggregated weighted data and non-aggregated, non-published non-weighted BAEL (Polish LFS) data was used as source material. The study period witnessed a considerable improvement of the rural population’s occupational situation. However, if there is a slowdown in economic growth, the occupational situation of the rural population may deteriorate. In the short and medium term, people involved in individual farming and landless woman, i.e. the group where the real unemployment rate is much lower than equilibrium unemployment, will be particularly severely affected. In the longer term, the adverse impact of business cycles may also deteriorate the situation of landless men if their equilibrium unemployment level “follows” the real unemployment rate.

Article Details

Jak cytować
Kołodziejczak, W. (2018). Occupational Situation of the Rural Farming and Landless Population in Poland in 2002-2017. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 156–165. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.43
Bibliografia

Czyżewski, B. (2012). Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju (Resource productivity in Polish agriculture in the context of the sustainable development paradigm). Studia Ekonomiczne, 2(LXXIII), 165-188.

Darby, M., Haltiwanger, J., Plant, M. (1986). Unemployment Rate Dynamics and Persistent Unemployment under Rational Expectations. American Economic Review 75(4), 1-55. (Crossref)

Frenkel, I. (2013). Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010 (Employment and structure of income in farms in 2005-2010). Inst. Rozw. Wsi i Roln. PAN, Warszawa.

Gärtner, M. (1997). A Primer in European Macroeconomics, Prentice Hall, London.

Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2018). A known but uncertain path: The role of foreign labor in Polish agriculture. Journal of Rural Studies, doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.12.015. (Crossref)

Individual, non-weighted quarterly raw data from the 2016 Polish LFS (BAEL).

Kołodziejczak, W. (2018). Labour force in Polish rural areas after Poland's accession to the European Union. Proceedings of the 2018 International Conference "Economic Science For Rural Development", No 47 Jelgava, LLU ESAF, 9 11 May 2018, 156-163; DOI 10.22616/ESRD.2018.000 (Crossref)

Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2013). Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce w latach 2006-2009 (The nature of unemployment in Poland in 2006-2009). Gospodarka Narodowa, 9(265), 29-52. (Crossref)

Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2015). Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce (Determinants of economic activity of the rural population in Poland). Wyd. UP w Poznaniu, Poznań.

Labour force survey in Poland I quarter 2017 (2017). GUS, Warsaw (online). Accessed on April 24, 2018.

Layard, R., Nickell, S., Jackman, R. (1991). Unemployment. Macroeconomics Performance and the Labor Market, Oxford University Press, Oxford-New York.

Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi (Rural Poland 2018. Rural Development Report) (2018). Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Puzio-Wacławik, B. (2006). Trójsektorowa struktura zatrudnienia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej (Tri-sectoral employment structure in Poland compared to European Union countries). Scientific Journals Polish Economic Society, 4, 97-111.

Rembisz W. (2016). Relacje wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy w rolnictwie na tle gospodarki narodowej i jej sektorów w Polsce w okresie 2005+2012 (Relationship between remunerations and labor productivity in agriculture compared to the Polish national economy and its sectors in 2005+2012), Wieś i Rolnictwo, 2(171), 41-58. (Crossref)

Socha, M., Wojciechowski, W. (2004). Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce (The NAIRU concept, disinflation and the second wave of unemployment in Poland). Bank i Kredyt, 35(3), 4-15.

Unemployment: Choices for Europe (1995). CEPR London.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.