Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbóż w handlu między UE a USA

Main Article Content

Piotr Kułyk
Łukasz Augustowski


Słowa kluczowe : handel bilateralny, rolnictwo, model grawitacyjny, UE i USA
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia zastosowanie modeli grawitacyjnych w bilateralnym handlu takimi artykułami rolnymi jak: pszenica, owies i kukurydza między UE a USA. Analiza obejmowała lata 2000-2016, a w skład zmiennych objaśniających weszły PKB, wskaźnik PSE, wartość dodana w rolnictwie oraz wartość dodana na pracownika w rolnictwie. Przeprowadzone badania wykazały występowanie znacznych zakłóceń w wymianie handlowej wybranymi produktami rolnymi pomiędzy UE i USA. W konsekwencji model grawitacyjny zastosowany dla pszenicy, owsa i kukurydzy nie potwierdził, że masy gospodarek wyrażone w ich realnym PKB przyciągają się i umacniają wymianę handlową. Zjawisko odpychania zauważono także dla wartości dodanych w rolnictwie. Badania pozwoliły natomiast wykazać, iż wsparcie rolnictwa tworzy efekty przyciągania handlu, dla pszenicy i owsa.

Article Details

Jak cytować
Kułyk, P., & Augustowski, Łukasz. (2018). Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbóż w handlu między UE a USA. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 295–303. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.119
Bibliografia

Anderson, J.E. (2016). The Gravity Model of Economic Interaction, Boston College and NBER.

Burger, M. J., van Oort, F., Linders, G-J. (2009). On the Specification of the Gravity Model of Trade: Zeros, Excess Zeros and Zero-inflated Estimation. Spatial Economic Analysis, 4(2), 167-171. (Crossref)

Czarny, E., Menkes, J., Śledziewska, K. (2014).Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej (Agreement on Trade and Investment Partnership between the United States and the European Union as a tool for international economic cooperation). International Business and Global Economy, 33, 199-213.

Drzewoszewska, N., Pietrzak, M. B., Wilk, J. (2013). Grawitacyjny model przepływów handlowych między krajami Unii Europejskiej w dobie globalizacji (Gravitational model of trade flows between the countries of the European Union in the era of globalization). Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 30, 187-202.

Felbermayr, G.J., Larch, M. (2013). The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): Potentials, Problems and Perspectives. CESifo Forum, 14(2), 49-60.

Hatab, A.A., Romstad, E., Huo, X. (2010). Determinants of Egyptian Agricultural Exports: A Gravity Model Approach. Modern Economy, 1, 134-143. (Crossref)

https://www.fas.usda.gov/data/eu-agricultural-exports-trade-surplus-us-reach-record-levels-2015.

Klimczak, Ł. (2015). Model grawitacyjny jako narzędzie analizy handlu zagranicznego (The gravitational model as a tool for analyzing foreign trade). ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 5(941), 107 130. (Crossref)

Koo, W. W., Karemera, D., Taylor, R. (1994). A gravity model analysis of meat trade policies. Agricultural Economics 10, 81-88. (Crossref)

Krzyżanowski J. (2016). Szanse i zagrożenia dla rolnictwa i konsumentów żywności w krajach Unii Europejskiej wynikające z ewentualnego porozumienia TTIP (Opportunities and threats for food and agriculture in European Union countries resulting from possible TTIP agrement). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3(348), 3-23. (Crossref)

Lewer, J. J., van den Berg, H. (2008). A Gravity Model of Immigration. Economics Letters, 99(1), 164-167. (Crossref)

Marciniuk, K. (2013). Problematyka rolna w świetle nowej umowy handlowej UE–USA (Transatlantic Trade & Investment Agreement) (Agricultural issues in the light of the new EU-US trade agreement). Studia Iuridica Agraria, 11, 227-241. (Crossref)

Martinez-Zarzoso, I., Nowak-Lehmann, R. (2003). Augmented Gravity Model: An Empirical Application to Mercosur-European Union Trade Flows. Journal of Applied Economics, 6(2), 291-316. (Crossref)

Opler, A., Raimondi, V. (2008). Agricultural market integration in the OECD: A gravity-border effect approach. Food Policy, 33, 165-175. (Crossref)

Pietrzak, M. B., Łapińska, J. (2014). Zastosowanie modelu grawitacji do identyfikacji czynników determinujących przepływy handlowe w Unii Europejskiej (Application of the gravity model to identify factors determining trade flows in the European Union). Przegląd Statystyczny, 61(1), 65-77.

Poczta-Wajda, A., Sapa, A. (2017). Potential Trade Effects of Tariff Liberalization under the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for the UE Agri-Food Sector. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(44), 421-433. (Crossref)

Serlenga, L., Shin, Y. (2004). Gravity Models of the Intra-EU Trade: Application of the Hausman-Taylor Estimation in Heterogeneous Panels with Common Time-specific Factors, Far Eastern Meetings No. 671. Econometric Society.

Szczepkowska, A., Wojciechowski, L. (2002). Możliwości wykorzystania modelu grawitacji do analizy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (Possibilities of using the gravity model for the analysis of foreign direct investment in Poland). W: red. Piech K., Szczodrowski G., Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową, Instytut Wiedzy, Warszawa, 267-282.

Tinbergen, J. (1962). Shaping the World Economy; Suggestions for an International Economic Policy. Twentieth Century Fund, New York.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.