Kierunki dostosowań przedsiębiorstw handlowych do wzorców zakupowych konsumentów

Main Article Content

Joanna Szwacka-Mokrzycka
Grzegorz Letkowski


Słowa kluczowe : handel detaliczny, zmiany strukturalne w handlu, wzorce zakupowe konsumentów
Abstrakt
W okresie transformacji polskiej gospodarki, największe zmiany zaszły w systemie dystrybucji. Tak jak w latach 90. XX w. integratorem w łańcuchu żywnościowym był przemysł spożywczy, tak w drugiej dekadzie XXI w. funkcję tę pełni handel detaliczny. Wynika to z faktu rosnącej pozycji korporacji transnarodowych w Polsce. Celem przewodnim artykułu jest przedstawienie skali i zakresu zmian w handlu detalicznym w Polsce i określenie kierunku dostosowań przedsiębiorstw handlowych do wzorców zakupowych konsumentów. Punktem wyjścia rozważań jest przedstawienie procesów koncentracji sektora w latach 2012-2016. Następnie poddano analizie kierunki zmian w handlu detalicznym w okresie transformacji gospodarki polskiej. W kolejnej części opracowania przedstawiono dostosowania przedsiębiorstw handlowych do wzorców zakupowych polskich konsumentów.

Article Details

Jak cytować
Szwacka-Mokrzycka, J., & Letkowski, G. (2018). Kierunki dostosowań przedsiębiorstw handlowych do wzorców zakupowych konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 463–472. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.134
Bibliografia

Borusiak, B. (2017). Handel detaliczny żywnością w wybranych krajach europejskich (Food retailing in selected European countries). W: Raporty, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Chechelski, P. (2015). Ewolucja łańcucha żywnościowego (Evolution of the food chain). W: Przemysł spożywczy – makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna (Food industry-macroenvironment, investments, foreign expansion), red. I. Szczepaniak, K. Firlej, UEK, IERiGŻ-PIB, Kraków-Warszawa, 1-18. (Crossref)

Chechelski, P. (2014). Znaczenie handlowych korporacji transnarodowych w handlu żywnością (The importance of commercial transnational corporations in food trade). Roczniki Naukowe SERiA, 16(4), 74-79.

Dąbrowska, A., Bylok, F., Janoś-Kresło, M., Kiełczewski, D., Ozimek, I. (2015). Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja (Consumer competence. Innovative behaviors. Sustainable consumption). PWE, Warszawa.

Górska-Warsewicz, H. (2009). Marka jako narzędzie kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora żywnościowego (Brand as a tool for shapingthe competitive advantage of enterprises in the food sector). Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2(2), 535-543.

Kłosiewicz-Górecka, U., Wasilik, K. (2014). Dylematy niezależnych sieciowych przedsiębiorstw handlowych w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego (Dilemmas of independent network trading companies during the period of instable economic development). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 823 (34), 75-87.

Kłosiewicz-Górecka, U. (2013). Struktura handlu detalicznego w Polsce a preferowane przez konsumentów miejsca zakupu FMCG (The structure of retail trade in Poland and the places of FMCG purchases preferred by consumers), Konsumpcja i Rozwój 2(5), 133-145.

Kłosiewicz-Górecka, U. (2013). Zmiany w handlu detalicznym i hurtowym (Changes in retail and wholesale trade). Przemysł Spożywczy, 7, 2-8.

Komor, M. (2013). Handel detaliczny na Eurorynku – internacjonalizacja i koncentracja (Retail trade on Euromarket – internationalization and concentration), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 776(31), 65-77.

Koniorczyk, G. (2014). Smart shopping a zachowania zakupowe konsumentów (Smart shopping and shopping behawior of consumers). Handel Wewnętrzny, 3(35), 15-24.

Kozłowski, W. (2013). Formy konkurencji a rynkowe efekty reklamy (Forms of competition and market effects of advertising). Wydawnictwo UWM w Olsztynie.

Maleszyk, E. (2009). Zmiany w procesach koncentracji i integracji handlu w Polsce (Changes in the processes of concentration and integration of trade in Poland). Gospodarka Narodowa, 5-6, 113-131. (Crossref)

Mazurkiewicz, P. (2012). Upadek “Bomi”, czyli bankructwo z wyższej półki (The fall of „Bomi”, or high-end bankruptcy). Parkiet. Pobrano 16 listopada 2015 z: http:// www.parkiet.com/artykul/1272537.Html?p=3.

Rynek Wewnętrzny w 2016 r. (2017). Informacje i opracowania statystyczne GUS (Information and Statistical Studies of the Central Statistical Office). Warszawa.

Szwacka-Mokrzycka, J. (2017). Ewolucja polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do UE (The evolution of the Polish food economy after joining the EU). W: A. Chlebicka (red.). Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty ekonomiczne. Wydawnictwo FAPA, 229-239.

Szwacka-Mokrzycka, J. (2018). Trends in the changes of consumer nutritional needs in Poland in the years 2003-2015. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 17(2), 117-123. (Crossref)

Zatoński, M. (2015). Koniec łatwego rozwoju w handlu (The end of easy trade development). Puls Biznesu, 10(1), 130-149.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty