Światowy rynek olejów roślinnych

Main Article Content

Ewa Rosiak


Słowa kluczowe : oleje roślinne, produkcja, zużycie, handel, świat
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany jakie nastąpiły w światowej produkcji, zużyciu i handlu olejami roślinnymi w XXI wieku. Analizę zmian przeprowadzono na podstawie danych USDA, które zagregowano do średnich pięcioletnich z sezonów 2001/02-2005/06, 2006/07-2010/11 i 2011/12-2015/16. W XXI wieku światowa produkcja olejów roślinnych dynamicznie wzrasta, w następstwie rosnącego w skali globalnej popytu na żywność i energię odnawialną. Rosną też obroty handlu międzynarodowego olejami roślinnymi, ale kierunki geograficzne handlu tymi produktami nie zmieniają się istotnie. Olej sojowy utracił pozycję lidera w światowej produkcji olejów roślinnych. Aktualnie w tej produkcji dominuje olej palmowy, który charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem koncentracji produkcji. Dlatego wszelkie zmiany u jego nielicznych, liczących się producentów i eksporterów (Malezja i Indonezja) mają istotny wpływ na rynki innych olejów. Przewidywania wskazują, że tendencje wzrostowe w światowej produkcji, zużyciu i handlu olejami roślinnymi będą kontynuowane.

Article Details

Jak cytować
Rosiak, E. (2017). Światowy rynek olejów roślinnych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 173–181. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.1.16
Bibliografia

Boczar, P., Sznajder, M. (2011). Rozwój światowego rynku olejów roślinnych w latach 1961-2005, UP w Poznaniu.

Bodył, M., Łopaciuk, W., Rosiak, E., Szajner, P. (2015). Sytuacja na światowym rynku zbóż, roślin oleistych, cukru, biopaliw oraz jej wpływ na krajowe rynki produktów roślinnych i możliwości ich rozwoju, seria „Monografie Programu Wieloletniego”, nr 1, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

FAOSTAT (2017). Pobrano z: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS.

Gawron, W., Burakiewicz, J., Zapędowski, W. (1995). Stan i perspektywy handlu zagranicznego oleistymi, IERiGŻ, Warszawa.

Górecka, A. (2011). Produkcja oleju palmowego a odpowiedzialność za naturalne środowisko, Przemysł Spożywczy, nr 5.

OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025 (2016). OECD-FAO.

Oilseeds: World Markets and Trade (2015-2017). Foreign Agricultur Service/USDA.

Oil World (2016). ISTA Milke GMBH, Hamburg, Niemcy.

Rosiak, E. (2014). Światowy rynek biodiesla i surowców do jego produkcji. Rocznik Rośliny Oleiste - Oilseeds Crops, Tom XXXV.

Rutkowski, J. (1978). Tendencje rozwojowe w produkcji i obrotach międzynarodowych nasionami oleistymi i tłuszczami pochodzenia roślinnego, Rozprawa doktorska, SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.