Spożycie tłuszczów w Polsce i Unii Europejskiej

Main Article Content

Ewa Rosiak


Słowa kluczowe : spożycie, tłuszcze, Polska, Unia Europejska
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany jakie nastąpiły w modelu spożycia tłuszczów w Polsce w latach 1990-2015. Analizę zmian przeprowadzono na podstawie danych bilansowych oraz danych z badań budżetów rodzinnych prowadzonych przez GUS. W oparciu o dostępne dane FAO dokonano porów-nania modelu spożycia tłuszczów w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Wykazano, że po ak-cesji Polski do Unii Europejskiej w spożyciu tłuszczów kontynuowane były procesy z lat poprzed-nich, upowszechniania się wzorców spożycia tłuszczów charakterystycznych dla rozwiniętych kra-jów Unii. W grupie tłuszczów kontynuowany był wzrost udziału tłuszczów roślinnych w spożyciu tłuszczów ogółem. Polska w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej charakteryzuje się relatywnie wysokim spożyciem tłuszczów zwierzęcych, w tym szczególnie masła, natomiast kon-sumpcja tłuszczów roślinnych, mimo dużego wzrostu w dalszym ciągu jest na niższym poziomie niż w wielu krajach Unii.

Article Details

Jak cytować
Rosiak, E. (2016). Spożycie tłuszczów w Polsce i Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 279–288. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.48
Bibliografia

Adamczyk, G. (2002). Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych, Roczniki AR w Poznaniu, CCCXLIII, 31-41.

Bros, B. (2001). Produkcja i spożycia masła w Polsce, Przemysł Spożywczy, nr 2.

Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. (2015). GUS, Warszawa.

Food Balance Sheets. http://faostat.fao.org.

Górska-Warsewicz, H. (2004). Konsumpcja tłuszczów roślinnych i masła, Przemysł Spożywczy, nr 7.

Kondratowicz-Pietruszka, E. (2005). Charakterystyka polskiego rynku tłuszczów roślinnych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 689.

Krygier, K. (2008). Problemy bezpieczeństwa tłuszczów w Polsce, Przemysł Spożywczy, nr 4.

Laskowski, W. (2008). Zmiany poziomu spożycia żywności w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 67.

Ostasz, L., Kondratowicz-Pietruszka, E. (2010). Struktura asortymentowa oraz zmiany poziomu spożycia masła i tłuszczów roślinnych w Polsce, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, nr 841, 65-83.

Rocznik Statystyczny RP. (2012, 2015). GUS, Warszawa.

Rosiak, E. (2009). Popyt na żywność po integracji Polski z Unia Europejką. W: Stan polskiej gospodarski żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Seria Program Wieloletni, Raport nr 145, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.