Rynek nasion oleistych i produktów ich przerobu w Unii Europejskiej

Main Article Content

Ewa Rosiak


Słowa kluczowe : Unia Europejska, nasiona oleiste, oleje roślinne, śruty oleiste, produkcja, zużycie, handel
Abstrakt
W artykule przedstawiono ocenę zmian jakie nastąpiły w produkcji, zużyciu i handlu nasionami oleistymi i produktami ich przerobu w Unii Europejskiej w latach 2000-2013. Analizę zmian przeprowadzono dla 28 państw Unii, uwzględniając podział na stare i nowe państwa członkowskie, w oparciu o dostępne dane Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAOSTAT). Od początku XXI wieku produkcja i zużycie nasion oleistych w Unii Europejskiej dynamicznie wzrasta w ślad za szybko rosnącym popytem na oleje roślinne w sektorze przemysłowym (w produkcji biopaliw), przy niewielkich zmianach w sektorze spożywczym oraz szybko rosnącym zapotrzebowaniem na śruty oleiste w sektorze paszowym, w związku z rozwojem produkcji zwierzęcej (w tym głównie drobiarskiej) i zmianą technologii żywienia zwierząt. Mimo dynamicznego rozwoju produkcji i przetwórstwa nasion oleistych (szybszego w nowych niż strych państwach członkowskich), Unia Europejska ma niską samowystarczalność w zakresie produktów oleistych i pozostaje trwałym ich importerem (w tym szczególnie śrut oleistych).

Article Details

Jak cytować
Rosiak, E. (2019). Rynek nasion oleistych i produktów ich przerobu w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(2), 151–161. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.31
Bibliografia

Bear-Nawrocka, A. (2014). Zmiany w spożyciu i stopniu samowystarczalności żywnościowej w Unii Europejskie (Changes in the Consumption of Agri-Food Products and Food Self-Sufficiency in the European Union). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 360, 19-27. (Crossref)

FAOSTAT (2019). Pobrano z: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS.

Kapusta, F. (2012). Agrobiznes (Agribusiness). Difin, Warszawa.

Pawołek, J. (2015). Zmiany samowystarczalności żywnościowej krajów Unii Europejskiej (Changes in Food Self-Sufficiency in the European Union Countries). Roczniki Naukowe Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(2), 67-77.

Rosiak, E. (2018). Rynek produktów oleistych w Unii Europejskiej (The global market for oilseeds and their processing products). W: Rynek rzepaku – stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Szajner, P. (red.) (2013). Światowa produkcja biopaliw w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego (Global production of biofuels in the context of food security). Program Wieloletni 2011-2019, nr 1, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.