Rynek warzyw w Polsce i jego powiązania międzynarodowe

Main Article Content

Franciszek Kapusta


Słowa kluczowe : warzywa, produkcja, plon, zbiór, przetwórstwo, pochodzenie, postęp
Abstrakt
Celem opracowania było scharakteryzowanie: miejsca i roli roślin warzywnych w rolnictwie, zmian w ich produkcji (powierzchnia uprawy, plony, zbiory), kierunków zagospodarowania warzyw, produkcji przetworów warzywnych, obrotów handlowych z zagranicą warzywami i ich przetworami. W opracowaniu wykorzystano takie źródła informacji jak: literaturę przedmiotu badań, analizy rynkowe Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, publikacje Głównego Urzędu Statystycznego - roczniki. Zgromadzone informacje zostały opracowane i zinterpretowane przy pomocy zespołu metod, a wśród nich: statystycznej i porównawczej w formie wertykalnej. Ocenę samowystarczalności dokonano wskaźnikami technicznymi i ekonomicznymi. Stwierdzono zmniejszanie powierzchni uprawy warzyw, wzrost plonów i duże wahania w wielkości zbiorów. Bilans handlowy warzywami świeżymi i przetworami jest ogólnie dodatni; w latach 2010 i 2011 ujemny. Występuje dodatnie saldo obrotów z krajami UE-12 oraz z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw, chociaż od 2013 roku załamał się eksport do Rosji; wzrasta natomiast z tego kierunku import warzyw. Trwale ujemne saldo jest z krajami UE-15 i pozostałymi krajami.

Article Details

Jak cytować
Kapusta, F. (2017). Rynek warzyw w Polsce i jego powiązania międzynarodowe. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 93–105. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.29
Bibliografia

Gajewski, M. (2005). Przechowalnictwo warzyw, Wyd. SGGW, Warszawa.

GUS (2012). Powszechny Spis Rolny 2010. Uprawy ogrodnicze, GUS, Warszawa.

GUS (2006). Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2006, GUS, Warszawa.

GUS (2009). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009, GUS, Warszawa.

GUS (2011). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011, GUS, Warszawa.

GUS (2012). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012, GUS, Warszawa.

GUS (2013). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, GUS, Warszawa.

GUS (2014). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, GUS, Warszawa.

GUS (2016). Rocznik statystyczny rolnictwa 2016, GUS, Warszawa.

IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2003). Rynek Owoców i Warzyw, nr 23, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.

IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2008). Rynek Owoców i Warzyw, nr 33, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.

IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2009). Rynek Owoców i Warzyw, nr 35, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.

IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2010). Rynek Owoców i Warzyw, nr 36, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.

IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2010). Rynek Owoców i Warzyw,nr 37, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.

IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2013). Rynek Owoców i Warzyw,nr 42, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.

IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2015). Rynek Owoców i Warzyw, nr 47, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.

IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2016). Rynek Owoców i Warzyw, nr 49, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.

IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2016). Rynek Owoców i Warzyw, nr 48, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.

Kapusta, F. (1976). Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, PWN, Warszawa.

Kapusta, F. (2012). Agrobiznes, Difin, Warszawa.

Kołota, S., Orłowski, M., Biesiada, A. (2007). Warzywnictwo, WUP, Wrocław.

Stachak, S. (1997). Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.

Stachak, S. (2003). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.

Zdziennicka, D., Krugła, E., Maczyńska, D. (1999). Przetwory owocowo-warzywne specjalnego przeznaczenia, Przemysł Spożywczy, 4, 8-9.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.