Ewolucja miejsca i roli rzepaku w rolnictwie oraz gospodarce Polski

Main Article Content

Franciszek Kapusta


Słowa kluczowe : rzepak, powierzchnia, zbiór, plon, nasiona
Abstrakt
Rzepak jest znany w uprawie od ok. 4 tys. lat, a obecnie następuje natężenie jego uprawy na cele spożywcze i przemysłowe. Celem opracowania było ukazanie znaczenia rzepaku w rolnictwie i gospodarce. Zbadano: poziom i strukturę spożycia tłuszczów w Polsce w latach 1965-2013, powierzchnię uprawy, zbiory i plony roślin oleistych oraz rzepaku w latach 2000-2013, bilans handlu zagranicznego surowcami i produktami roślin oleistych w latach 2007-2013, bilans nasion rzepaku i samowystarczalność Polski w latach 2000/2001-2012/2013. Opracowanie powstało w oparciu o publikacje zwarte i ciągłe, informacje GUS oraz raporty IERiGŻ. Zgromadzony materiał został opracowany za pomocą metod: porównawczej w formie horyzontalnej i wertykalnej, statystycznej, a ocenę samowystarczalności dokonano metodą Kapusty. Badania wykazały dynamiczny rozwój produkcji rzepaku na początku XXI w., powodowany zapotrzebowaniem na jego nasiona na cele spożywcze i przemysłowe – głównie do produkcji biopaliw.

Article Details

Jak cytować
Kapusta, F. (2015). Ewolucja miejsca i roli rzepaku w rolnictwie oraz gospodarce Polski. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 85–95. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.25
Bibliografia

Budzyński W.S. [2010]: Niechemiczne czynniki plonotwórcze i plonochronne w technologii produkcji nasion rzepaku, (w:) Rzepak nowe perspektywy, Agro Serwis, Warszawa, s. 22.

Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2010 nr 31, s. 18-19.

Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2013 nr 37, s. 21-22.

Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2014 nr 40.

Jabłoński K. [2013]: Poziom plonu rzepaku ozimego i pszenicy ozimej a opłacalność ich produkcji, Roczniki Naukowe SERiA, T. XV, Z. 3, Warszawa-Poznań-Rzeszów.

Kapusta F. [1976]: Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, PWN, Warszawa.

Kapusta F. [2001]: Przemiany bazy surowcowej przemysłu olejarskiego, Prace Naukowe AE nr 917, „Technologia” 8, Wrocław.

Kapusta F. [2007]: Teoria agrobiznesu. Ćwiczenia, Wydawnictwo AE, Wrocław.

Kapusta F. [2012]: Agrobiznes, Difin, Warszawa.

Kapusta F. [2011]: Produkcja roślin oleistych i ich przetwórstwo w Polsce. Prace Naukowe 204, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki Inżynierskie i Technologie 3, Wrocław.

Kapusta F. [2013]: Ziemia w rolnictwie polskim, Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu nr 596, Rolnictwo CVII, Wrocław.

Krygier K. [2009]: Olej rzepakowy – jego wartość żywieniowa i użytkowa, Przemysł Spożywczy, nr 7, s. 17.

Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005, GUS, Warszawa 2005.

Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2006, GUS, Warszawa 2006.

Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej: 2002, GUS, Warszawa 2002.

Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej: 2004, GUS, Warszawa 2004.

Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej: 2006, GUS, Warszawa 2006.

Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej: 2008, GUS, Warszawa 2008.

Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej: 2009, GUS, Warszawa 2009.

Rocznik statystyczny rolnictwa: 2012, GUS, Warszawa 2012.

Rocznik statystyczny rolnictwa: 2014, GUS, Warszawa 2014.

Rynek Rzepaku, IERiGŻ–PIB, ARR, MRiRW, 1999 nr 16.

Rynek Rzepaku, IERiGŻ–PIB, ARR, MRiRW, 2007 nr 32.

Rynek Rzepaku, IERiGŻ–PIB, ARR, MRiRW, 2010 nr 37.

Rynek Rzepaku, IERiGŻ–PIB, ARR, MRiRW, 2013 nr 43.

Rynek Rzepaku, IERiGŻ–PIB, ARR, MRiRW, 2014 nr 45.

Stachak S. [1997]: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznej, Książka i Wiedza, Warszawa.

Stachak S. [2003]: Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.

Trybała M. [1999]: Produkcja i przechowywanie płodów rolniczych, Wydawnictwo AR, Wrocław.

Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnej. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2011.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.