Ewolucja produkcji ziemniaków w Polsce i UE

Main Article Content

Wiesław Dzwonkowski


Słowa kluczowe : ziemniaki, produkcja, ewolucja, Polska, UE
Abstrakt
Produkcja i rynek ziemniaków w Polsce, Europie i na świecie podlega procesom ewolucji. Zmiany te w naszym kraju w ostatnich kilkunastu latach miały bardzo dynamiczny przebieg, zwłaszcza po akcesji Polski do UE. Zmianom podlega również produkcja ziemniaków i w innych krajach UE, ale mają one zdecydowanie łagodniejszy przebieg. W artykule podjęto próbę oceny tych zjawisk w Polsce i w innych krajach, kluczowych dla uprawy ziemniaków w UE. Wykorzystano do tego celu dane statystyczne Eurostat, statystki krajowe poszczególnych państw oraz informacje i materiały Komisji Europejskiej. W artykule skoncentrowano się na analizie zmian areału uprawy, wysokości plonów i zbiorów ziemniaków oraz ocenie procesów koncentracji. Wskazano na ich przyczyny, z których najważniejsze to zmiany zapotrzebowania rynkowego na ziemniaki.

Article Details

Jak cytować
Dzwonkowski, W. (2017). Ewolucja produkcji ziemniaków w Polsce i UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 71–80. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.54
Bibliografia

Chotkowski, J., Rembeza, J. (2013). Bakterioza pierścieniowa ziemniaka jako choroba kwarantannowa – uzasadniona ostrożność czy forma protekcji handlowej. Roczniki Naukowe SERIA, 15(1), 12-17.

Commission of the European Communities 2007. The potato sector in the European Union. phttps://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/publi/reports/fruitveg/potato/sec533_en.pdf, Brussels

Dzwonkowski, W. (2002). Uwarunkowania eksportu ziemniaków i ich przetworów w „Ekonomika i technologia produkcji ziemniaków jadalnych. W: Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych. Praca zbiorowa pod redakcją J. Chotkowskiego, Wieś Jutra. Warszawa, 7-20.

Dzwonkowski, W. (2012). Międzynarodowy rynek a eksport ziemniaków z Polski. W: Produkcja i rynek ziemniaka. Praca zbiorowa pod redakcją J. Chotkowskiego, Wieś Jutra. Warszawa, 29-39.

Dzwonkowski, W. (red.). (2016). Rynek Ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe nr 43, Warszawa, MRiRW, ARR, IERiGŻ-PIB.

Eurostat (2017). Pobrano 14 czerwca 2017 z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=apro_ acs_a&lang=en.

GUS (2017). Wyniki produkcji roślinnej w 2016 r., Warszawa.

GUS (2016). Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2015 r, Opracowanie sygnalne, Warszawa.

Infante, R.R (2008). La pomne de terredans la chainealimentare – materiał prezentowany podczas spotkania eksperckiej grupy roboczej ForecastWorkingGroup of Potato, Bruksela.

Kartoffeln Markt Billanz (2010). (ZMP) Zentrale Markt-und Preisberichstelle GmbH, Bonn.

Markt Bilanz Kartoffeln 2016/17 (2016). (AMI) Agramarkt Informations-Gesselschaft mbH, Bonn.

Nowacki W. (2015) Szanse i zagrożenia rynku ziemniaków w Polsce. Roczniki Naukowe SERIA, 17(3), 169-175.

Nowacki, W. (2012). O kierunkach zmian w uprawie ziemniaka w Polsce. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 266, 21-35. (Crossref)

Pedersen, S.M., Bizik, J., Costa, L.D., Coutinho, J., Dolezal, F., Gluska, A. (2005). Potato production in Europe – a gross margin analysis. (FOI Working Paper; No. 5, Vol. 2005. Uuniversity of Copenhagen.

Potato Market and Trade Review (2017). Agri Markets Ltd, Kent.

Rembeza, J. (1995). Produkcja i rynek ziemniaków krajach europejskich. Instytut Ziemniaka, Bonin.

Rembeza, J. (2002). Rynek ziemniaków jadalnych w Europie i na świecie. W: Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych. Praca zbiorowa pod redakcją J. Chotkowskiego, Wieś Jutra. Warszawa,7-15.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.