Implementation of Selected Sustainable Development Objectives in European Union Countries

Main Article Content

Edyta Gajos

Abstrakt
The aim of the paper is to assess the implementation of selected sustainable development objectives in European Union countries with particular focus on Poland. Several different indicators were taken into account: greenhouse gas emission, share of renewable energy, GDP energy intensity and protection of environment and biodiversity, which cover goals set in The Europe 2020 Strategy, among others: reduction of carbon dioxide emission, increase share of renewable energy usage, increase the effectiveness of energy usage, preservation of biodiversity. It was found, that European Union countries generally strive towards achieving those goals, though the effectiveness differs among them. Poland positively pursues all discussed issues. However, is not the leader in any of them. It is important to underline, that analysed data seem to allow to say, that it is possible to achieve objectives set in Europa 2020 Strategy.

Article Details

Jak cytować
Gajos, E. (2017). Implementation of Selected Sustainable Development Objectives in European Union Countries. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 68–77. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.82
Bibliografia

Bioróżnorodność. Accessed 6 June 2017 from: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/.

Busłowska, A. (2014). Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”, Oeconomia Copernicana, 1, 43-60.

Czech, K. (2013). Pozycja konkurencyjna gospodarki a realizacja celów zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych wskaźników w krajach unii europejskiej, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 136, 65-76.

GUS (2016). Efektywność wykorzystania energii w latach 2004-2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Imiołczyk, J. (2016). Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w wybranych krajach Unii Europejskiej – ocena wskaźników zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 24(1), 166-176. (Crossref)

Katoła, A. (2013). Poziom zrównoważonego rozwoju w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 57, 249-262.

Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 2010.

Prandecki, K., Gajos, E. (2017). Ekonomiczna wycena emisji wybranych substancji do powietrza w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 3(53).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty