Functioning of “Organics Cluster” in the French National and Regional Market of Organic Food

Main Article Content

Ewa Koreleska
Andrzej Ferenc

Abstrakt
The main aim of this study is to identify a model organic food cluster situated on the territory of a selected European Union country and its operation effects. In the first part of the study a selected food market of France is characterized as a reference point of further analyses and studies. The data was obtained from French domestic reports which cover years 2007-2016. Dynamics of changes has been defined as well as the trends characteristic of the analyzed period. The method of least squares has been used. Moreover, a definition and the importance of clusters has been presented on the basis of the literature of that topic. The part of the study includes a description of functioning of a selected French organic food cluster is described and evaluated. The method of case study has been used. It has been found that in 2007-2016 the eco-sector in France has developed significantly. A distinctly rising linear trend in the number of organic farms, ecological companies, ecologically cultivated land, the size of the market and degree of French people's knowledge of organic food labels has been reported for the eco-branch in France. As many as 112 projects have been implemented in the analyzed cluster. Those projects involved innovative and export undertakings which allowed to achieve a competitive advantage on the domestic market and even abroad. Positive effects also include possibility of experience exchange and financial support particularly important for young entrepreneurs.

Article Details

Jak cytować
Koreleska, E., & Ferenc, A. (2017). Functioning of “Organics Cluster” in the French National and Regional Market of Organic Food. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 151–160. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.91
Bibliografia

Agence Bio (2017A). La bio change d’échelle en preservantsesfondamentaux!

Agence Bio (2017B). Le marche de la bio en France (2017). Accessed 15 September 2017 from: http://www.agencebio.org/le-marche-de-la-bio-en-france.

Agence Bio/CSA (2015). Baromètre de consommation et de perception des produitsbiologiques en France.12ème édition – 1ère chase, S.20.

Brodzicki, T., Szultka, S. (2002). Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i kierowanie, 4(110), 45-60.

Developing European Inter-Cluster Alliance for organic agriculture. Biofach 2012. Accessed 10 April 2017 from: https://www.feedingknowledge.net.

Duczmala, W., Potwory, W. (eds.) (2010). Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.

European Observatory of Clusters. Accessed 24 April 2017 from: http://www.clusterobservatory.eu/

Figiel, S., Kuberska, D., Kufel, J. (2014). Modelowanie rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce. IERiGŻ, Warszawa.

Innovation Clusters in Europe: A statistical analysis and overview of current policy support. DG ENTERPRISE AND INDUSTRY REPORT. EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL. Accessed 15 April 2017 from: http://www.central2013.eu/fileadmin/ user_upload/Downloads/Tools_Resources/Cluster.pdf.

Inter-Cluster Organics. Über das Projekt. Accessed 15 April 2017 from: http://www.organikkumeler.org/g/ AboutProject.aspx.

Kacprzak, E. (2014). Funkcjonowanie klastrów rolno-żywnościowych na ekologicznym rynku rolnym w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 26, 119-133. (Crossref)

Loda, M. (2012). Benchmarking–nowoczesna koncepcja zarządzania organizacją. Zakład Zarządzania, Instytut Politechniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia, Krosno.

Organic cluster (2017). Accessed 15 June 2017 from: http://www.organics-cluster.com.

Organics Cluster en Rhône-Alpes - Axe innovation. Accessed 10 March 2017 from: http://www.ineedra.org/ france/DT1185557166/page/Le-Cluster-Organics.html.

Pilarska, C. (2013). Identyfikacja struktur klastrowych oraz efekty ich funkcjonowania w Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne, 156, 137-155.

Pilarska, C. (2010). Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków, 8, 89-118.

Plawgo, B., Klimczuk, M. (2009). Przesłanki rozwoju klastrów w sektorach tradycyjnych. In: M. Juchniewicz (ed.) Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej. Wyd. UWM Olsztyn,

Porter, M.E. (2001). O konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.

Prus, P. (2006). Opinie rolników na temat współpracy w ramach grup producentów rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, 8(1), 150-153.

Prus, P. (2008). Rola grup producenckich w podnoszeniu konkurencyjności gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, 10(3), 456-461.

Rozporządznie Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007 r. ze zm.).

Willer, H., Lernoud, J. (2017). The World of organic agriculture. Statistics and Emergeing. FiBL ans IFOAN – Organics International.

Zuba, M. (2012). Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe WSEI seria Ekonomia, 3, 261-288.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty