Demographical Ageing of the EU Member States’ Societies

Main Article Content

Ewa Wasilewska

Abstrakt
A spatial differentiation of the level of demographical senility was illustrated in the study, along with determination of dynamics of the European Union Member States ageing process (EU 27). The research period included years 1996-2016. The measures of demographical senility were used in the static and dynamical aspect. Country grouping due to the level of demographical senility advancement was performed based on statistical measures. A significant differentiation of the demographical senility level and population ageing process in the spatial system were found. The highest degree of demographical senility advancement was observed in the countries of “the old” Union but the greatest dynamics of this process was shown in the case of new Member States, including Poland and Baltic States.

Article Details

Jak cytować
Wasilewska, E. (2017). Demographical Ageing of the EU Member States’ Societies. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 302–315. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.106
Bibliografia

Blaikie, A. (1999). Ageing and popular culture. Cambridge University Press, Cambridge.

Buchanan, P.J. (2010). The death of the West: How dying populations and immigrant invasions imperil our country and civilization. Macmillan. New York.

Cieślak, M. (1992). Demografia. Metody analizy i prognozowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Coulmas, F. (2007). Population decline and ageing in Japan-the social consequences. Routledge, London. (Crossref)

Gierańczyk, W., Sadoch, A. (2016). Starzenie się ludności w miastach województwa kujawsko-pomorskiego w świetle prognozy demograficznej do 2050 r. In: Starzenie się ludności jako wyzwanie XXI wieku. Ujęcie interdyscyplinarne, Gierańczyk W. (ed.) Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń, 31-48.

Eurostat (2017). Accessed October 2017 from: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Jakovljevic, M. (2015). The aging of Europe. The unexplored potential. Farmeconomia. Health Economics and Therapeutic Pathways, 16(4), 89-92, http://dx.doi.org/10.7175/fe.v16i4. (Crossref)

Jakovljevic, M., Arsenijevic, J., Pavlova, M., Verhaeghe, N., Laaser, U., Groot, W. (2017) Within the triangle of healthcare legacies: comparing the performance of South-Eastern European health systems. Journal of Medical Economics, 20(5), 483-492. (Crossref)

Jakovljevic, M., Laaser, U. (2015). Population aging from 1950 to 2010 in seventeen transitional countries in the wider region of South Eastern Europe (Original research). SEEJPH, posted: 21 February 2015. Accessed December 2017 from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2725386.

Jakovljevic, M., Romeu-Gordo, L., Vukovic, M., Krstic, M. (2017). Gender-Specific Health-Seeking Behavior and Income Status among the Elderly Citizens of Serbia. Eastern European Business and Economics Journal, 3(1), 67-86.

Jakovljevic, M., Vukovic, M., Fontanesi, J. (2016). Life Expectancy and Health Expenditure Evolution in Eastern Europe – DiD and DEA analysis. Expert Reviews in Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 16(4), 537 546. (Crossref)

Jurek, Ł. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.

Kłos, B., Russel, P. (eds.) (2016). Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Kowaleski, J.T. (2011). Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kowaleski, J.T., Majdzińska, A. (2012). Starzenie się populacji krajów Unii Europejskiej – nieodległa przeszłość i prognoza. Studia Demograficzne, 1 (161), 57-80. (Crossref)

Król, M. (2014). Starzenie się populacji Polski. In: Współczesna polityka gospodarcza i społeczna. Przegląd Nauk Stosowanych nr 4, Król M. (ed.). Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice, 9-21.

Kurek, S. (2008). Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Prace Monograficzne nr 497, Kraków.

Kurkiewicz, J. (ed.) (2010). Procesy demograficzne i metody ich analizy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Malina, A., Wanat, S. (1995). Przestrzenna analiza rozwoju Polski. Wiadomości Statystyczne, 5, 20-25.

Ogura, S., Jakovljevic, M. (2014). Health financing constrained by population aging - an opportunity to learn from Japanese experience. Serbian Journal Experimental and Clinical Research, 15 (4), 175-181. (Crossref)

Okólski, M. (2004). Demografia. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania. Oficyna Wydawnicza Szkołą Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Rakowska, J. (2016). Analysis of the degree of population ageing in Poland on LAU2 Level. Economic and Regional Studies, 9(2), 13-23.

The 2018 Ageing Report. Underlying Assumptions and Projection Methodologies (2017). Institutional Paper 065, Publications Office of the European Union, Luxembourg. Accessed December 2017 from: https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-projection-methodologies_en.

Urbaniak, B., Gładzicka-Janowska, A., Żyra, J., Kaliszczak, L., Piekutowska, A., Rollnik-Sadowska, E., Sobolewska-Poniedziałek, E., Niewiadomska, A., Gagacka M. (2015). Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Żołędowski, C. (2012). Starzenie się ludności – Polska na tle Unii Europejskiej. Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.