Syntetyczny pomiar zmian w strukturze rynku pracy

Main Article Content

Ewa Wasilewska


Słowa kluczowe : rynek pracy, aktywność ekonomiczna ludności, struktura, dynamika struktury
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zmiany w strukturze aktywności ekonomicznej ludno??ci, z podziałem na ludność miejską oraz wiejską. Okres badań obejmował lata 1993-2009. Wykorzystano syntetyczne miary natężenia zmian struktury oraz miary przeciętnych zmian wskaźników struktury w ujęciu jednopodstawowym i łańcuchowym. Stwierdzono niewielkie zmiany w strukturze aktywności ekonomicznej ludności w ujęciu dynamicznym, nieznacznie większe w grupie ludności wiejskiej

Article Details

Jak cytować
Wasilewska, E. (2009). Syntetyczny pomiar zmian w strukturze rynku pracy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 189–201. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.67
Bibliografia

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał lat 1993-2009. [1993-2009 passim]. GUS, Warszawa.

Hybel J. [2000]: Rynek pracy w warunkach zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, t. II, z. 4.

Kukuła K. [1996]: Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.

Linnemann H. [1966]: An Econometric Study of International Trade Flows. North Holland Publ. Co., Amsterdam.

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. [2004]. PWN, Warszawa.

Podolec B., Ulman P., Wałęga A. [2008]: Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. [2008]. Malina A. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Rutkowski J. [1981]: Podobieństwo struktur i zmiany strukturalne – zagadnienia kwantyfikacji. Wiadomości Statystyczne 8.

Statystyka społeczna. [2007]. Panek T. (red.). PWE, Warszawa.

Stawicki J. [2004]: Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynku kapitałowego. Wydawnictwo UMK, Toruń.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.