Konkurencyjność cenowo-jakościowa polskich producentów żywności na rynku niemieckim

Main Article Content

Łukasz Ambroziak


Słowa kluczowe : produkty rolno-spożywcze, eksport, Polska, Niemcy, metoda cenowo-jakościowa
Abstrakt
Celem referatu jest identyfikacja i ocena strategii konkurowania polskich producentów żywności na rynku niemieckim w latach 2004-2014. W tym celu zastosowano dwie metody badania konkurencyjności cenowo-jakościowej, tj. wskaźniki cen relatywnych w polskim eksporcie na rynek niemiecki względem konkurentów z innych krajów oraz wskaźniki jakościowo-cenowe według koncepcji K. Aigingera. Analizą objęto produkty rolno-spożywcze (działy 01-24 według klasyfikacji HS). Przeprowadzone badanie wykazało, że w latach 2004-2014 źródłem wzrostu polskiego eksportu rolno-spożywczego do Niemiec były głównie przewagi cenowe polskich producentów żywności. Nie bez znaczenia były również przewagi o charakterze jakościowym, jednakże w analizowanym okresie tylko nieznacznie zmniejszyła się luka jakościowa między polską ofertą eksportową produktów rolno-spożywczych na rynku niemieckich a ofertą konkurentów z innych krajów.

Article Details

Jak cytować
Ambroziak, Łukasz. (2016). Konkurencyjność cenowo-jakościowa polskich producentów żywności na rynku niemieckim. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 7–24. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.1
Bibliografia

Aiginger, K. (1997). The use of unit values to discriminate between price and quality competition. Cambridge Journal of Economics nr 21, 571-592. (Crossref)

Aiginger, K. (1998). Unit values to signal the quality position of CEECs, w: Wolfmayr, Y. (red.), The Competitiveness of Transition Countries. OECD Publishing, 93-121.

Aiginger, K. (2000). Europe’s Position in Quality Competition, w: Competitiveness Report 2000. European Commission, Brussels.

Ambroziak, Ł. (2013). Price and quality competition strategies of Polish agri-food products exporters, w: The 7th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings, September 19-21, 2013, Prague, ed. T. Löster and T. Pavelka, Libuše Macáková, Melandrium, 22-32.

Ambroziak, Ł., Szczepaniak, I. (2012). Jakościowo-cenowe wskaźniki konkurencyjności w handlu produktami rolno-spożywczymi Polski, w: Szczepaniak I. (red.), Monitoring i ocena ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Bossak, J.W. (2008). Konkurencyjność gospodarki Polski a proces integracji europejskiej i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w: Michalski T., Piech K. (red.), Konkurencyjność Polski w procesie pogłebiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Burzyński, W. (2000). Analiza konkurencyjności polskiego eksportu do Unii Europejskiej przeprowadzona metodą jakościowo-cenową, w: Kotyński J. (red), Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, tom I. IKCHZ, Warszawa.

Burzyński, W., Jasiński, L. (1996). Analiza poziomu cen osiąganego przez eksporterów polskich na rynku niemieckim w latach 1992-1994, w: Polska polityka handlu zagranicznego 1995-1996. IKCHZ, Warszawa.

Burzyński, W., Marczewski, K., Wojnar, J. (1997). Analiza cen osiąganych przez eksporterów polskich i konkurentów z krajów Unii Europejskiej na rynku niemieckim w latach 1992-1995, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 1996-1997. IKCHZ, Warszawa.

Duchnowska, E. (2014). Konkurencyjność cenowo-jakościowa polskiego handlu zagranicznego, w: Marczewski K. (red.), Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Dulleck, U., Foster-McGregor, N., Stehrer, R., Wörz, J. (2004). Dimensions of Quality Upgrading in CEECs, wiiw Working Paper, no 29, Wien.

Gavrilescu, C., Voicilaş, D.-M. (2014). Changes in the Romanian agrifood trade competitiveness in the post-accession period. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development nr 36, 823-834. (Crossref)

Greenaway, D., Hine, R., Milner, C. (1994). Country specific factors and the pattern of horizontal and vertical intra-industry trade in the United Kingdom. Weltwirtschaftliches Archiv nr 130(1), 77-100. (Crossref)

Nielson, J. (2000). Price-quality competition in the exports of the Central and Eastern European Countries. Intereconomics nr 35(2), 94-101. (Crossref)

Olczyk, M. (2008). Konkurencyjność. Teoria i praktyka. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.PL, Warszawa.

Stiglitz, J. E. (1987). The causes and consequences of the dependence of quality price. The Journal of Economic Literature nr 25, 1-48.

Szczepaniak, I. (2014). Jakościowo-cenowe strategie konkurencji w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi, w: Szczepaniak I. (red.), Monitoring i ocena ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Szczepaniak, I., Tereszczuk, M. (2015). The improvement in the international competitiveness of the Polish food sector and its support with public funds during Poland’s membership, referat wygłoszony na konferencji: LII Annual Conference Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA), Rome-Viterbo, 17-19 września 2015.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.