Sytuacja finansowa rodzinnych gospodarstw rolnych w kontekście ich zainteresowania biogospodarką

Main Article Content

Roma Ryś-Jurel


Słowa kluczowe : biogospodarka, rodzinne gospodarstwo rolne, Unia Europejska
Abstrakt
Koncepcję biogospodarki wprowadzono w Unii Europejskiej w 2012 roku jako ponadsektorową formę działań, która niweluje negatywne oddziaływanie produkcji na środowisko gospodarcze, a jest szansą rozwojową dla podmiotów ją wdrażających. Celem opracowania jest wskazanie grupy rodzinnych gospodarstw rolnych, które są zdolne do wprowadzenia zasad biogospodarki. Tymi rozwiązaniami powinny być zainteresowane gospodarstwa o dobrej sytuacji materialnej, które gospodarują w warunkach zwiększającego się dochodu, dysponują środkami pieniężnymi na finansowanie działalności oraz inwestują. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2011-2013. Dane pochodzą z bazy FADN. Na podstawie wartości dochodu, przepływu pieniężnego i wskaźnika reprodukcji wskazano klasy rodzinnych gospodarstw rolnych, które mogą być zainteresowane biogospodarką ze względu na dobrą sytuację materialną. Badanie wykonano według kryterium położenia geograficznego, wielkości ekonomicznej i kierunku produkcji.

Article Details

Jak cytować
Ryś-Jurel, R. (2016). Sytuacja finansowa rodzinnych gospodarstw rolnych w kontekście ich zainteresowania biogospodarką. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 224–233. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.19
Bibliografia

Bio-based economy (2016). About the Bio-based economy. Pobrano luty 2016 z: http://www.bio-economy.net/index.html.

Biogospodarka. Analiza z dnia 27 sierpnia 2012 r., CEP i Fundacja FOR. Pobrano luty 2016 z: https://www.for.org.pl/pl/d/e03d06e46d692a5593d94be5b48b544c.

Chyłek, E.K. (2012). Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym. Przemysł Spożywczy, tom 66, sierpień-wrzesień, 32-35.

Chyłek, E.K. (2013). Funkcjonowanie gospodarstw drobnotowarowych w ramach biogospodarki. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, 19-36.

Chyłek, E.K., Rzepecka, M. (2011). Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy, nr 7, 3-13.

Domańska, K., Komor, A., Krukowski, A., Nowak, A. (2015). Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

European Commission (2012). Commission proposes strategy for sustainable bioeconomy in Europe. Pobrano luty 2016 z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-124_en.htm.

European Commission (2015). What is the bioeconomy? (last updated: 17.02.2016). Pobrano luty 2016 z: https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm.

FADN (2016). Pobrano luty 2016 z: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm.

Grzelak, A. (2012). Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2 (24), 57-67.

Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy. Część I i II. (2016). Pobrano luty 2016 z: http://biogospodarka.ochrona-srodowiska.eu.

Komor, A. (2014). Specjalizacje regionalne w zakresie biogospodarki w Polsce w układzie wojewódzkim. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVI, z. 6, 248-253.

Pajewski, T. (2014). Biogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVI, z. 5, 179-184.

Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. (2014), IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.