Rynek wieprzowiny w ujęciu globalnym i krajowym

Main Article Content

Dorota Pasińska


Słowa kluczowe : rynek wieprzowiny, handel zagraniczny, produkcja wieprzowiny, żywiec wieprzowy
Abstrakt
W artykule podjęto próbę wskazania najważniejszych zmian na krajowym i światowym rynku wieprzowiny i trzody chlewnej po wstąpieniu Polski do UE. Ponad 80% światowej produkcji wieprzowiny dostarczają Chiny, UE i Stany Zjednoczone. W 2013 r. Polska była 4-tym producentem wieprzowiny w UE. Pomimo relatywnie dużej polskiej produkcji trzody chlewnej, sektor ten nie jest konkurencyjny. Wejście Polski do UE przyczyniło się do zdynamizowania obrotów handlowych wieprzowiną. W badanym okresie z eksportera netto Polska stała się importerem netto produktów wieprzowych.

Article Details

Jak cytować
Pasińska, D. (2016). Rynek wieprzowiny w ujęciu globalnym i krajowym. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 187–198. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.16
Bibliografia

Biuletyn Statystyczny GUS. (2005,…,2007). GUS, Warszawa.

Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets. FAO, October 2014, 55.

Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets. FAO, May 2015, 50

Grudniewska, B. (red.) (1998). Hodowla i użytkowanie świń. Wydawnictwo ART, Olsztyn.

Hamulczuk, M., Stańko, S. (2013). Uwarunkowania zmian cen wieprzowiny i dochodów producentów trzody chlewnej w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 44-66.

Małkowski, J. , Zawadzka, D., Pasińska, D. (2014). Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny. Rynek mięsa: stan i perspektywy, nr 46, 15-17.

McGlone, J.J. (2013). The Future of Pork Production in the World: Towards Sustainable, Welfare-Positive Systems. Animals, vol. 3, issue 2, 401-415. (Crossref)

Mroczek, R. (2014). Regionalne zróżnicowanie produkcji i konsumpcji mięsa na świecie w latach 2003-2013. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVI, zeszyt 4, s. 202.

OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023. OECD-FAO 2014, 182, 185.

Production of meat: pigs. (2015) Pobrano marzec 2015 z: http://ec.europa.eu/eurostat/eurostat/tgm/ table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tag00042.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. (2015). GUS, Warszawa.

Rolnictwo w 2003 r., …, 2005 r., …. 2006 r., …2007r., …2009 r., …, 2013. (2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014) GUS, Warszawa.

Rycombel, D. (2011). Rynek wieprzowiny. [w:] G. Dybowski, D. Rycombel, Światowy rynek wieprzowiny i drobiu na tle bilansu zbóż i pasz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Program Wieloletni 2011-2014 nr 17, 18, 40-41.

Rycombel, D. (2012). Światowy rynek wieprzowiny. Przemysł Spożywczy, nr 12/2012, tom 66, 2-5.

Stępień, S. (2011). Rynek wieprzowiny na świecie w warunkach globalizacji. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIII, zeszyt 3, 325-329.

Stępień, S. (2013). Aktualny i przewidywany stan rynku mięsa wieprzowego na świecie. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 13 (XXVIII), 2013, zeszyt 2, s. 99-100.

Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030. Blicharski T., Hammermeister A. (red.). (2013). Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Warszawa 2013.

Szymańska, E. (2011). Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Szymańska, E. (2009). Produkcja i handel wieprzowiną na świecie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XI, zeszyt 3, 356-360.

The BPEX Yearbook 2014-2015. Pobrano 23 lipca 2015 z: http://pork.ahdb.org.uk/media/73777/bpex-yearbook-2015.pdf.

Urban, R. (2009). Głęboki dołek świński źródła i skutki. Przemysł Spożywczy, marzec 2009, 11-12.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.