Problemy funkcjonowania i rozwoju rodzinnych gospodarstw mlecznych w Polsce na tle uwarunkowań światowych

Main Article Content

Katarzyna Brodzińska


Słowa kluczowe : gospodarstwa mleczne, koncentracja produkcji, organizacja gospodarstw
Abstrakt
Rodzinne gospodarstwa mleczne odegrały znaczącą rolę w historii polskiego rolnictwa i dlatego ważne jest określenie czynników determinujących możliwości ich rozwoju po zniesieniu kwot mlecznych. Materiał badawczy stanowiły wyniki badań własnych z 2016 roku, którymi objęto 69 właścicieli gospodarstw mlecznych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz dane statystyczne. Z przeprowadzonych analiz wynika, że Polska jest znaczącym producentem mleka krowiego w Unii Europejskiej (4) i na świecie (12). Po integracji z UE nastąpiła koncentracja produkcji i poprawa wydajności mlecznej krów. Przeprowadzone w ostatnich latach inwestycje w gospodarstwach mlecznych przyczyniły się do poprawy ich konkurencyjności, ale stanowiły duże obciążenie kredytowe. Spadek opłacalności cen mleka związany z zaprzestaniem jego kwotowania, wysokie kary za nadprodukcję i konieczność spłacania rat kredytów spowodowały problemy finansowe wielu rodzinnych gospodarstw mlecznych i zagrażają ich trwałości.

Article Details

Jak cytować
Brodzińska, K. (2016). Problemy funkcjonowania i rozwoju rodzinnych gospodarstw mlecznych w Polsce na tle uwarunkowań światowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 29–38. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.24
Bibliografia

Adamski, M., Dzun, P. (2013). Gospodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami objętościowymi W: Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010, praca zbiorowa pod kierunkiem W. Józwiaka i W. Ziętary, Wyd. GUS Warszawa.

Adamski, M., Dzun, P. (2014). Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw mlecznych w Polsce z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej, Roczniki Naukowe Rolniczych, Seria G, T. 96, z. 4, 182-193.

Bórawski P., Dunn J. W. (2014). Conditioning of milk market development in Poland with particular regard paid to price volatility, Proceedings of the International Conference „Economic Science for Rural Development". Latvia University of Agriculture, Jelgava, No. 35, 88-96.

Drygas, M. (2014). Możliwości określenia definicji gospodarstwa rodzinnego. Pobrane 16 kwietnia 2016 z:http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/agenda/seminaria/2014/140211/drygas.pdf.

Garner, E., Gender, P.(2013). Identifying the Family Farm: an informal discussion on the concepts and definitions. ESW Seminar, Equity and Rural Employment, FAO.

Gasson, R., Errington, A. (1993). The farm family business. Wallingford, Oxon, CAB International.

Górecki, J. (2011). Przyszłość gospodarstw rodzinnych w Polsce i Unii Europejskiej. W: Wieś i rolnictwo w mediach. Gospodarstwa rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa w odniesieniu do PROW 2007-2013. Wydawnictwo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz SGGW, Warszawa, 17-26.

Harasim, A., Madej, A. (2008). Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gospodarstw bydlęcych o różnym udziale trwałych użytków zielonych. Rocz. Nauk Rol., ser. G, t. 95, z. 2, 28-38.

Kasztelan, P. (2010). Rozwój gospodarstw mlecznych w warunkach kwotowania produkcji. Roczniki Nauk Rolniczych, ser. G, t. 97, z. 1, 43-52.

Kołoszycz, E. (2012). Zmienność cen mleka a profil ryzyka w gospodarstwach mlecznych. Roczniki Nauk Rolniczych, ser. G, t. 99, z. 1, 81-87.

Mańko, S. (2007). Wpływ wielkości stada i wydajności jednostkowej krów na koszty produkcji mleka. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 93, z. 2, 71-79.

Michalska, S. (2015). Rolnictwo rodzinne a świat w przyszłości. Wieś i Rolnictwo, 1.1 (166.1), 187-195.

Olszewska, M. (2015). Produkcja mleka w Polsce na tle świata i krajów Unii Europejskiej. Wiadomości Zootechniczne, R. LIII, 3, 150-157.

Parzonko, A. (2011). Polskie gospodarstwa mleczne wczoraj, dziś i jutro - analiza ekonomiczna. W: Wieś i rolnictwo w mediach. Gospodarstwa rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa w odniesieniu do PROW 2007-2013. Wydawnictwo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz SGGW, Warszawa, 100-118.

Parzonko, A. (2013). Gospodarstwa mleczne w perspektywie liberalizacji polityki rolnej UE w latach 2014-2020. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1, 118-132.

Sadowski, A., Michalczak, D. (2015). Przemiany gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego. t. 15(XXX), z. 3, 132-141.

Skarżyńska, A. (2012). Wpływ wydajności mlecznej krów na opłacalność produkcji mleka. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1, 90-111.

Wilczyński, A. (2012). Wielkość stada krów a koszty i dochodowość produkcji mleka, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 99, z. 1, 70-79.

Wysokiński, M. (2015). Dochodowość produkcji mleka w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVII, z. 5, 342-347.

Zegar, J.S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ziętara, W. (2012). Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 99, z. 1, 43-56.

Ziętara, W., Adamski, M., Grodzki, H. (2013). Polskie gospodarstwa z chowem bydła na tle wybranych krajów. Wyd. IERiGŻ PIB, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty