Czy warto stosować instrumenty finansowe w programach rozwoju obszarów wiejskich?

Main Article Content

Barbara Wieliczko


Słowa kluczowe : instrumenty finansowe, polityka rozwoju obszarów wiejskich, Unia Europejska
Abstrakt
Instrumenty finansowe, czyli przede wszystkim kredyty i gwarancje kredytowe oraz kapitał założycielski są coraz silniej obecne w różnych obszarach polityki UE. Od okresu programowania 2007-2013 mogą być również elementem programów rozwoju obszarów wiejskich. Jednakże dotychczas niewiele państw skorzystało z takiej możliwości. Jednocześnie ocena stosowania tych instrumentów wskazuje na to, iż korzyści z wprowadzania takich form wsparcia są znacznie mniejsze od początkowych oczekiwań, co w części wynika z nie w pełni dostosowanych rozwiązań regulacyjnych UE. Wydaje się również, iż potencjalni beneficjenci nie są zainteresowani korzystaniem z takiej pomocy, co może wynikać z braku wiedzy o funkcjonowaniu takich instrumentów. Patrząc na stale malejące zainteresowanie inwestycyjnymi kredytami preferencyjnymi można przypuszczać, iż w Polsce instrumenty finansowe nie spotkałyby się z dużym zainteresowaniem rolników.

Article Details

Jak cytować
Wieliczko, B. (2016). Czy warto stosować instrumenty finansowe w programach rozwoju obszarów wiejskich?. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 245–254. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.21
Bibliografia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2015). Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2014 rok, ARiMR, Warszawa.

Asdrubali, P., Signore, S. (2015). The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from CESEE Countries, EIF Research & Market Analysis, Working Paper 2015/29.

European Commission (2013). Commission Staff Working Document. Ex-ante assessment of the EU SME Initiative. SWD(2013)517 final.

European Commission (2014). Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006. Programming period 2007-2013 Situation as at 31 December 2013.

European Court of Auditors (2012). Financial Instruments for SMEs co-financed by the European Regional Development Fund. Special report No. 2/2012. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

European Court of Auditors (2015). Are financial instruments a successful and promising tool in the rural development area? Special report No. 5/2015. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

European Investment Bank (2014). Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. Enhancing the competitiveness of SME, including agriculture, microcredit and fisheries (Thematic objective 3), Volume III, Brussels.

European Investment Bank (2015). Rural Credit Guarantee Fund Case Study, EIB, Luxembourg.

European Investment Bank, European Commission (2015). Preview of Methodological Handbook for implementing an ex-ante assessment of financial instruments for agriculture supported by the EAFRD, European Investment Bank.

Financial Instruments: making funding go further 2015, Getting Rural Development Programmes Going, EU Rural Review, 30-35.

Hogan, Ph. (2015). Reform of the CAP: simplification and use of Financial Instruments. Speech by Commissioner Phil Hogan at Plenary Session of the European Economic and Social Committee. Pobrano lipiec 2015 z: http://ec.europa.eu/agriculture/commissioner-speeches/pdf/hogan-eesc-01-07-2015_en.pdf.

Instytut Badań Strukturalnych (2013). Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.

Lackenbauer, J. (2015). Financial Instruments 2014-2020 under European Structural and Investment Funds (EFIS). Pobrano lipiec 2015 z: https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/presentation_ 201501_brussels_ esif_joerg-lackenbauer.pdf.

Lefebvre, M., De Cuyper, K., Loix, E., Viaggi, D., Gomez-y-Paloma, S. (2014). European farmers’ intentions to invest in 2014-2020: survey results, JRC Science and Policy Reports, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych (2015). Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce. Raport 2014.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Dz. U. UE L368.

Szczucki, J., Gajewski, M., Tamowicz, P., Przybyłowski, M., Kubajek, R., Penszko, P. (2013). Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013. Raport końcowy, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty