Zrzeszanie się producentów rolnych jako przykład współdziałania w sektorze rolnictwa – doświadczenia wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej

Main Article Content

Joanna Zielińska-Szczepkowska
Roman Kisiel


Słowa kluczowe : grupy producenckie, współpraca, rynek rolny
Abstrakt
Potrzeba integracji rolników znajduje swoje źródło w mechanizmach gospodarki rynkowej, w której producenci muszą podejmować decyzje gospodarcze uwzględniając sytuację na rynku, w tym przede wszystkim: prawo popytu, podaży, ogromną konkurencję, a także poziomy cen produktów. W artykule poruszono zagadnienia związane z procesem organizowania się producentów rolnych w różne grupy. Kolejno analizowano następujące kwestie: uwarunkowania więzi organizacyjnych producentów rolnych, ewolucję ustawodawstwa oraz specyfikę funkcjonowania wybranych form kooperacji w rolnictwie. Za przykład posłużyły tu modele funkcjonujące w wybranych krajach Unii Europejskiej (UE).

Article Details

Jak cytować
Zielińska-Szczepkowska, J., & Kisiel, R. (2016). Zrzeszanie się producentów rolnych jako przykład współdziałania w sektorze rolnictwa – doświadczenia wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 372–386. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.57
Bibliografia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (2014). Zainteresowanie grup i organizacji producentów pomocą finansową w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw. Pobrane kwiecień 2015 z: www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/inne-formy-pomocy/pomoc-na-rynku-owocow-i-warzyw/zainteresowaniegrup-i-organizacji-producentow-pomoca-finansowa-w-ramach-wspolnej-organizacji-rynku-owocow-iwarzyw.pl.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (2014). Program wsparcia dla produkcji świeżych owoców i warzyw. Pobrane maj 2016 z: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_na_rynku/Formularze_i_instrukcje_wstepnie_uznane_grupy_producentow/Pomoc_finansowa_w_ramach_wspolnej_organizacji_rynku/Kopia_PORADNIK_Pomoc_OP_GP_ver22_pazdziernik2014.pdf.

Agricultural Cooperation in France. (2005). French Ministry of Agriculture and Fisheries. Paryż.

Akridge, J.T., Barnard, F.L., Dooley, F.J., Foltz, J.C. (2012). Agribusiness Management. London: Taylor & Francis Ltd. (Crossref)

Boguta, W., Gumkowski, Z., Martynowski, M., Piechocki, A. (2014). Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi. Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.

Borkowski, B. (1994). Organizacja i efektywność zespołowego wykorzystania maszyn w wybranych krajach EWG i w Polsce. Problemy integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską, red. A. Kwieciński, H. Runowski, J. Wilkin. Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa.

Czapiewska, G. (2013). Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich pomorza. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 13, 165–178.

Czekaj, M., Żmija, J. (2014). Spółdzielczość – działania grupowe jako forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 4, 15–23.

Dmochowski, J. (1907). O kółkach i spółkach rolniczych. Warszawa: Skład główny w Księgarni E. Wende i Sp. (T. Hiż i A. Turkuł). Pobrane maj 2015 z: http://delta.cbr.edu.pl/dlibra/doccontent?id=605&dirids=1.

Herrmann, P. (2009). Gospodarka i ekonomia społeczna – sytuacja w Republice Irlandii. ed.: J. Kundera. Integracja gospodarcza w rozszerzonej UE: od wolnego handlu do unii walutowej. Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 1, 409–442.

Jaska, E. (1998). Działania zespołowe szansą zaistnienia na rynku. Wieś jutra – Organizacje rolnicze, nr 4, 16.

Kapusta, F. (2012). Agrobiznes. Wyd. Difin, Warszawa.

Knieć, D. (2010). Dzierżawa jest dziedziczona. Rolnik Dzierżawca, nr 11, 48–53.

Knoblauch, L., Kisiel, R. (2005). Procesy integracyjne na przykładzie grup producenckich z terenu Polski północno-wschodniej. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. (2014). Grupy producentów rolnych. Pobrane czerwiec 2015 z: http://ksow.pl/grupy-producentow-rolnych.html.

Krzyżanowska, K. (2013). Organizowanie się rolników w grupy producentów rolnych. Nauki ekonomiczno-rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki, SGGW, Warszawa, 63-74.

Majewski, E. (1998). Spółdzielczość rolnicza w Wielkiej Brytanii. Wieś jutra – Organizacje rolnicze, nr 4, 111.

Matuszak, E., Skórnicki, H. (2012). Doradztwo rolnicze w Danii. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, 104-112.

Mickiewicz, A., Wawrzyniak, B.M. (2011). Kierunki Rozwoju systemu wsparcia dla grup producentów rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(20), 103–113.

Mickiewicz, A., Wawrzyniak, B. (2015). Specyfika funkcjonowania grup producentów owoców i warzyw w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVII, zeszyt 6, 185-190.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2014). Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2015). Wykaz grup producentów rolnych w podziale na województwa (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.). Pobrane czerwiec 2016 z: www.minrol.gov.pl.

Organizacje producentów warzyw i owoców w UE: sytuacja i perspektywy. (2010). European Farmers and Agri-Cooperatives, Bruksela.

Parzonko, A.J. (2008). Problematyka doradztwa rolniczego i grup producentów rolnych w literaturze. Sposoby współpracy doradców z rolnikami zorganizowanymi w grupy producentów rolnych, red. A.J. Parzonko, Wyd. SGGW, Warszawa.

Rawstone, M.G. (1996). Organizacja rynku mleka i produktów mleczarskich na przykładzie Wielkiej Brytanii. Wspólna polityka rolna w perspektywie członkostwa Polski we Wspólnotach Europejskich. Wyd. SGGW, Warszawa, 107–109.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólna organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych rozporządzenie jednolitej wspólnej organizacji rynku. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 299, z 16.11.2007 r., 88-95, 132-153.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1360 z dnia 21 czerwca 1978 r. w sprawie pomocy Wspólnoty dla związków producentów rolnych, 1978, Rada (WE), Bruksela.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 277, z 21.07.2005 r., 1–40.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 26 z dnia 20 kwietnia 1962 r. w sprawie zasad konkurencji na Wspólnym Rynku, 1962, Rada (WE), Bruksela.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 952/97 z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie grup i stowarzyszeń producentów rolnych. 1997. Rada UE, Bruksela.

Suchoń, A. (2012). Spółdzielnie w rolnictwie w wybranych państwach Europy Zachodniej; aspekty prawne i ekonomiczne. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12, z. 2, 94–103.

Szeląg-Sikora, A., Oleksy-Gębczyk, A. (2013). Grupy producenckie przykładem przedsiębiorczości zespołowej w rolnictwie. // Zarządzanie i Finanse (Journal of Management and Finance), vol. 11, nr 1, t. 2, 341–351.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. 2000. Dz. U. Nr 88, poz. 983.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno. Dz. U. 2003 Nr 223 poz. 2221 z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony na dz. 23.11.2012.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach orazzmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dz.U.2015, poz. 1888.

Wiatrak, A.P. (2006). Grupy producentów rolnych – istota działania i zarządzania nimi. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. VIII (4), 361–365.

Wiatrak, A.P. (2015). Grupy producenckie jako forma więzi w agrobiznesie. Problemy Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 13, nr 1 (50), t. 1, 182–196. (Crossref)

Wierzbicki, J. (1997). Gospodarstwa grupowe we Francji. Gospodarstwo rolnicze wobec wymogów współczesnego rynku i Unii Europejskiej, ed.: W. Ziętara, Wyd. SGGW, Warszawa.

Ziętara, W. (1994). Gospodarstwa grupowe jako szansa rozwoju rolnictwa w Polsce. Problemy integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską, red. A. Kwieciński, H. Runowski, J. Wilkin. Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.