Polski handel produktami rolno-spożywczymi z Chinami

Main Article Content

Małgorzata Bułkowska


Słowa kluczowe : handel zagraniczny, produkty rolno-spożywcze, Inicjatywa Pasa i Szlaku, pandemia COVID-19, Polska, Chiny
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian we wzajemnym handlu produktami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską i Chinami oraz identyfikacja głównych szans i zagrożeń dla rozwoju polskiego eksportu rolno-spożywczego do Chin. W artykule wykorzystano dane pochodzące z bazy Głównego Urzędu Statystycznego, WITS-Comtrade oraz Eurostat-Comext. Analiza obejmuje wartość i strukturę towarową wzajemnego handlu produktami rolno-spożywczymi oraz wskaźniki stopnia dopasowana polskiego eksportu rolno-spożywczego do popytu importowego Chin. Wyniki badań wskazują, że polski handel produktami rolno-spożywczymi z Chinami cechuje stały deficyt, a eksport produktów rolno-spożywczych z Polski do Chin koncentruje się na kilku grupach produktów. Sprzedaż polskiej żywności na rynku chińskim euro w 2019 r osiągnęła rekordową wartość 207 mln., stanowiło to jednak zaledwie 0,7% eksportu rolno-spożywczego ogółem. Wybuch pandemii COVID-19 spowodował dodatkowe utrudnienia logistyczne, wzrost kosztów produkcji i transportu, co bezpośrednio przełożyło się na niższą opłacalność i spadek eksportu w kolejnych dwóch latach.

Article Details

Jak cytować
Bułkowska, M. (2022). Polski handel produktami rolno-spożywczymi z Chinami. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(3), 5–17. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.3.9
Bibliografia

Ambroziak, Ł. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na handel rolno-spożywczy Polski: pierwsze doświadczenia. Problemy Rolnictwa Światowego, 20(4), DOI: 10.22630/PRS.2020.20.4.18. (Crossref)

Ambroziak, Ł., Bułkowska, M. (2022). Wpływ potencjalnych sankcji odwetowych ze strony Chińskiej Republiki Ludowej na polski eksport rolno-spożywczy na rynek chiński. Opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach planowanego do realizacji zadania pn. Monitoring i ocena wpływu wybranych umów negocjowanych przez UE oraz relacji handlowych UE, w tym Polski, z krajami trzecimi na handel rolno-spożywczy i sektor rolny Polski. Materiał niepublikowany. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Bajan, B., Łukasiewicz, J., Smutka, L. (2021). Similarity and Competition of Polish Agri-food Export with the Largest Agricultural Producers in the EU. Analysis of EU, US and China Market. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 13(1), 29-47, DOI 10.7160/aol.2021.130103. (Crossref)

Bułkowska, M. (2021). Perspektywy rozwoju handlu rolno-spożywczego Polski z Chinami. Przemysł Spożywczy, 1, 11-14. (Crossref)

Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej (2019). Указ Президента Российской Федерации от 24.06.2019 г. № 290 О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации. Pobrano 6 czerwca 2022 r. z http://kremlin.ru/acts/bank/44365.

European Commission (2020). EU-China Comprehensive Agreement on Investment. Pobrano 8 czerwca 2022 r. z: https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/china/eu-china-agreement_en

European Comission (2022a) Russian import ban on EU products. Pobrano 7 czerwca 2022 r. z: https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues/russian-import-ban-eu-products_en.

European Commission (2022b). Geographical indications register. Pobrano 8 czerwca 2022 r. z: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/.

Fang, L. (2018). Impact of trade cost on China-EU agri-food trade. Journal of Chinese Economic and Business Studies, 10.1080/14765284.2018.1482089. (Crossref)

Główny Inspektorat Weterynarii (2022). Chiny. Wykazy zakładów zatwierdzonych do eksportu, prowadzone przez stronę chińską. Pobrano 2 czerwca 2022 z https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/chiny.

Jarosz-Angowska, A. (2022). Assessment of the Importance of Agri-Food Products Trade Between the European Union and China. Eurasian Economic Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics, 11/1, s.105-123. (Crossref)

Marinell, A. (2020). EU-China Relations on Food Security and Agri-Food Trade. UNU-CRIS Working Paper Series. Belgia.

Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Umowa między Unią Europejską a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony (2020). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 408 I/3 z 4.12.2020.

Wang, P., Pawlak, K. (2019). Changes in Foreign Trade in Agricultural Products between China and Poland. Agricultural & Forestry Economics and Management, Vol. 2, 1-10 Clausius Scientific Press, Canada, DOI: 10.23977/agrfem.2019.21001.

World Bank (2022). World Bank databases. Pobrano 3 czerwca 2022 r. z https://databank.worldbank.org/databases.

Zhou, J. (2022). Prospects for Agri-Food Trade Between Russia and China. W: S. K. Wegren and F. Nilssen (red.), Russia’s Role in the Contemporary International Agri-Food Trade System: Palgrave Advances in Bioeconomy: Economics and Policies, 195-223, DOI: 10.1007/978-3-030-77451-6. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.