Stawki podatku VAT a zużycie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych w krajach Unii Europejskiej w obliczu wyzwań zrównoważonego rozwoju

Main Article Content

Magdalena Jarczok-Guzy


Słowa kluczowe : pestycydy, zrównoważony rozwój, podatek VAT, rolnictwo
Abstrakt
Europejski Zielony Ład oraz koncepcja zrównoważonego rozwoju wymagają od rolników znacznego zmniejszenia ilości środków ochrony roślin (w tym pestycydów) używanych w swoich gospodarstwach rolnych. Zmniejszenie stosowania tych środków jest kluczowym elementem kilku celów zrównoważonego rozwoju. Jaką rolę w tym aspekcie mogą odgrywać podatki? Czy mogą one się przyczynić do zmiany zachowań rolników? Te pytania stały się inspiracją do przeprowadzenia badania, którego celem będzie sprawdzenie zależności pomiędzy stawkami podatku VAT na środki ochrony roślin i nawozy mineralne oraz dynamiką zakupywanych ilości tych środków we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane do analizy pozyskano ze strony Komisji Europejskiej oraz międzynarodowych raportów dotyczących rolnictwa. Przeprowadzono analizę statystyczną polegającą na badaniu rozkładu zmiennych, obliczeniu wskaźników korelacji oraz dynamiki. Podczas analiz wykorzystano program Statistica i arkusz Excel. Większość krajów Unii Europejskiej stosuje stawki preferencyjne podatku VAT na nawozy mineralne. Analiza dynamiki sprzedawanych pestycydów wykazała w większości krajów Unii Europejskiej trend spadkowy.

Article Details

Jak cytować
Jarczok-Guzy, M. (2022). Stawki podatku VAT a zużycie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych w krajach Unii Europejskiej w obliczu wyzwań zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(3), 18–32. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.3.10
Bibliografia

Barszcz, A., Siemianowska, E., Wesołowski, A., Kolankowska, E., Choszcz, D. (2016). Stosowanie środków chemicznych a zrównoważone rolnictwo. Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce, 3 (22), 41-50. (Crossref)

Bollati, V., Baccarelli, A. (2010). Environmental Epigenetics. Heredity, 105-112 DOI:10.1038. (Crossref)

Kapusta, F. (2005). Podstawy strategii integrowanego rozwoju wsi i rolnictwa. W: M. Kłodziński, W. Dzuna (red.) Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich (s. 57-67).Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Kopiński, J. (2018). Tendencje zmian intensywności gospodarowania azotem w regionach Polski. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 20(1), 81-87 DOI: 10.5604/01.3001.0011.7232. (Crossref)

Kopiński, J., Wrzaszcz, W. (2020). Management of natural fertilizers In Poland. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agrbusiness Economists, 22(2), 80-87 DOI: 10.5604/01.3001.0014.1102 (Crossref)

Matyka, M. (2018). Regionalne zróżnicowanie zmian w zużyciu nawozów mineralnych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 20(3), 102-107 DOI: 10.5604/01.3001.0012.1503. (Crossref)

Piwowar, A. (2018). The Consumption of Mineral Fertilizers and Herbicides In Poland Against the Background of the European Union. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture, 18(1), 194-202; DOI: 10.22630/PRS.2018.18.1.18. (Crossref)

Spychalski, G. (2005). Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Wieteska, S. (2016). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników a szkody spowodowane pestycydami. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 1(79), 753-764 DOI: 10.18276/frfu.2016.79-59. (Crossref)

Wieteska, S. (2016). Pozostałości pestycydów w płodach rolnych w Polsce w świetle założeń zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 437, 482-493 DOI: 10.15611/pn.2016.437.46. (Crossref)

Wrzaszcz, W. (2021). Fertilizer management In Poland In light of European Green Deal objectives. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 23(3), 144-155 DOI: 10.5604/01.3001.0015.2696. (Crossref)

Zalewski, A. (2020). Zmiany wartości zużytych nawozów i środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2018. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture, 20(1), 78-87 DOI: DOI: 10.22630/PRS.2020.20.1.7. (Crossref)

Zegar, J. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zioło, M. (2020). Finanse zrównoważone. Rozwój. Ryzyko. Rynek. Warszawa-Szczecin: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Żak, A. (2016). Plant protection products versus changes In the natural environment and their impact on the human health. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(346), 152-162 DOI: 10.30858/zer/83045. (Crossref)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/1.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2019-2020, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 2021.

Taxation in Agriculture, OECD. https://doi.org/10.1787/073bdf99-en. Pobrane 8 czerwca 2022 z: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/taxation-in-agriculture_073bdf99-en.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/socially-sustainable-cap_pl Pobrane 8 czerwca 2022.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=farm_structure_statistics/pl&oldid=370127 Pobrane 12 czerwca 2022.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/aei_fm_salpest09/default/table?lang=en Pobrane 12 czerwca 2022.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/AEI_FM_USEFERT/default/table Pobrane 6 sierpnia 2022.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty