Rynek pracy na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Ewa Rollnik-Sadowska


Słowa kluczowe : rynek pracy, tereny wiejskie, Unia Europejska, zatrudnienie, bezrobocie
Abstrakt
Sytuacja na rynku pracy na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowana. Wyraźnie wyłania się dysproporcja pomiędzy krajami Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej przechodzącymi uprzednio procesy transformacyjne. Stan ten determinowany jest głównie uwarunkowaniami demograficznymi kształtującymi strukturę podaży pracy na terenach wiejskich. Istotne są także czynniki ekonomiczne kreujące popyt na pracę, do których można na przykład zaliczyć wydajność pracy w rolnictwie, czy możliwości zatrudnienia poza rolnictwem. Nie bez znaczenia są także uwarunkowania regionalne poszczególnych obszarów określające, na przykład, ich atrakcyjność turystyczną, czy dostęp ludności wiejskiej do określonych usług i zasobów.

Article Details

Jak cytować
Rollnik-Sadowska, E. (2014). Rynek pracy na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 75–85. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.8
Bibliografia

Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski III kwartał 2013 r. [2014], GUS, Warszawa.

Holland is world-leading exporter of agri-food products [2012] [Tryb dostępu:] http://www.hollandtrade.com/sector-information/agriculture-and-food/?bstnum=4909 [Data odczytu: luty 2014].

Hybel J. [2003]: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z UE, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kraciuk J.[2009]: Rynek pracy na wsi, Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 9 (XXIV).

Kwiatkowski E. [2002], Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.

Manpower Outlook Employment Survey Global [2014], Q2/2014, ManpowerGroup.

Martins C., Tosstorff G. [2011], Agriculture and Fisheries, Statistics in Focus, Eurostat, 18/2001.

Nagel K.., Smandek I. M. [2010], Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Poverty and social exclusion in rural areas [2008], European Comission.

Rollnik-Sadowska E. [2013], System welfare state w Danii - główne założenia, Ekonomia i Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.

Rollnik-Sadowska E. [2014], Polityka rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Propozycje implementacyjne dla Polski, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Rural Development in the EU. Statistical and Economic Information [2013a]. Report 2013, European Comission,

Rural development statistics by urban-rural typology [2013b] [Tryb dostępu:] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Rural_development_statistics_by_urban-rural_typology [Data odczytu: luty 2014].

The future of rural areas in the CEE new member states [2004] Network of independent agricultural experts, IAMO, Halle.

Urban-rural typology [2011] [Tryb dostępu:] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ Urban-rural_typology [Data odczytu: luty 2014].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.