Holenderski sektor kwiaciarski w pierwszej dekadzie XXI w.

Main Article Content

Lilianna Jabłońska


Słowa kluczowe : kwiaciarstwo, areał upraw, struktura upraw, struktura obszarowa gospodarstw
Abstrakt
Celem pracy była analiza zmian w holenderskim kwiaciarstwie w latach 2000-2011, mogąca być pomocą w określaniu przyszłości polskiego kwiaciarstwa. Analizowano poziom i dynamikę zmian areału gruntów użytkowanych w sektorze kwiaciarskim, w poszczególnych jego działach oraz powierzchni upraw podstawowych grup roślin, a także zmian w strukturze asortymentowej upraw. Badano również zmiany w ilości gospodarstw i ich strukturze obszarowej. Z badań wynika, że w latach 2000-2011 nastąpiły w holenderskim kwiaciarstwie istotne zmiany, będące reakcją na zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne. Przede wszystkim po raz pierwszy obniżała się, i to wyraźnie, powierzchnia upraw szklarniowych, głównie kwiatów ciętych. Rosła natomiast w dalszym ciągu powierzchnia szkółek. Równocześnie bardzo szybko zmniejszała się liczba gospodarstw kwiaciarskich, rósł zaś dynamicznie średni areał plantacji w 1 gospodarstwie.

Article Details

Jak cytować
Jabłońska, L. (2014). Holenderski sektor kwiaciarski w pierwszej dekadzie XXI w. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 34–43. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.4
Bibliografia

Gray D. H. [2008]: Kenya marches on... FloraCulture International, May: 36-37.

Global flower bulb production. 2012. [Tryb dostępu:] http://www.sunshineflowerbulbs.com/bulb_globalization. [Data odczytu: 10.10.2013].

Gołos J. [2013]: Produkcja i obrót roślinami ozdobnymi w Holandii. [w:] Ogrodnictwo ozdobne sektorem gospodarki narodowej, Katedra Roślin Ozdobnych SGGW, Warszawa:21-24.

Hall Ch.R., Hodges A.W. [2011]: Economic, environment and well-being benefits of Lifestyle Horticulture. Chronica Horticulturae vol.51 no.4, 5-8 . [Tryb dostępu:] http://www.ishs.org/chronicahorticulturae [Data odczytu: 11.12.2013].

Haydu J.J., Hall Ch.R., Hodges A.W. 2008. Lifestyle Horticulture...document to be heard! FloracultureInternational, December:34-37, [Tryb dostępu:] www.floraculture.eu [Data odczytu: 27.12.2013].

Jabłońska L., [1995]: Określenie perspektyw polskiego kwiaciarstwa na podstawie długookresowej analizy porównawczej jego rozwoju w Polsce i Holandii. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Jabłońska L. [1999]: Stan obecny i perspektywy polskiego szkółkarstwa. [w:] Postęp w rozmnażaniu roślin ozdobnych, AR Kraków, Mat. konf.: 9-17.

Jabłońska L. [2000]: Rynek materiału wyjściowego cebulowych roślin ozdobnych w Polsce. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Roślin Cebulowych, Skierniewice, 11: 5-14.

Jabłońska L. [2007]: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Jabłońska L., Bońkowska A., Olewnicki D., Stefanowska A. [2013]: Handel zagraniczny Unii Europejskiej roślinami ozdobnymi. Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego t.13(XXVIII) z.1: 37-48. (Crossref)

Jabłońska L., Olewnicki D. [2011]: Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(XXVI), z.4:89-97. (Crossref)

Jabłońska L., Olewnicki D., Gunerka L. [2013]: Przemiany strukturalne w polskim ogrodnictwie w latach 2002-2010. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich t.100 z.3:62-72.

Krzemińska A. [2013]: Pędzenie ozdobnych roślin cebulowych na kwiat cięty.[w:] Ogrodnictwo ozdobne sektorem gospodarki narodowej. Katedra roślin Ozdobnych SGGW, Warszawa: 53-58.

Krusze N. [1970a]: Kierunki i cechy charakterystyczne rozwoju gospodarki ogrodniczej w Holandii w okresie 1950-1965. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z.97:63-122.

Krusze N. [1970 b]: Przemiany ilościowe i wartościowe w gospodarce szklarniowej w Holandii w okresie 1950-1965.. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z.97:123-155.

Kubaczyk A. [2013]: Zmiany w produkcji sektora kwiaciarskiego w Holandii w latach 2000-2011. Praca magisterska, SGGW, Warszawa.

Land-en tuinbouwcijfers [2005, 2012]: Central Bureau voor de Statistic. Holland.

Lesing K. [2012]: Charakterystyka zmian na światowym rynku róż ciętych. Praca magisterska. SGGW, Warszawa.

Marosz A. [2004]: Analiza szkółkarstwa ozdobnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Praca doktorska, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

Mynett K. [1994]: Tulipanowy jubileusz. Historia tulipanów w świecie i w Polsce. Kwiaty 2:15.

Nowak J. [2005]: Wpływ roślin ozdobnych na zdrowie człowieka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 504, 33-42.

Petitjean M.F. [2002]: Booming floriculture in Africa. FloraCulture International, June: 16-21.

Perry B.D. [2011] The structure and dynamics of cut flower export markets from Kenya and Ethiopia, with particular reference to trade with Norway. [Tryb dostępu:] www.nupi.no/content/download/269614/946319 [Data odczytu: 5.12.2012].

Rikken M. [2011]: The global comtetitiveness of Kenyan flower industry. [w:] The Fifth Video Conference on the Global Competitiveness of the Flower Industry in Eastern Africa. Kenya Flower Council: 5-7. [Tryb dostępu:] www.euacpcommodities.eu/files/ [Data odczytu:12.02.2013].

Stigsdotter U.A. [2005]: A garden at your workplace may reduce stress. Design& Health. In International Academy for Design and Health: 147-157. [Tryb dostępu:] http://www.bordbia.ie/aboutgardening/ GardeningArticles/ScientificArticles/ [Data odczytu:16.12.2013].

Szubert M. [2012]: Zmiany w produkcji ogrodniczej w gruncie w Holandii w latach 2000-2010. Praca magisterska. SGGW. Warszawa.

Van Uffelen R.L.M., de Groot N.S.P. [2005]: Floriculture Word Wide: production, trade and consumption patterns show market opportunities and challenges. Wageningen University, Agriculture Economics Institute. [Tryb dostępu:] htpp://econpapers.repec./paper/agsaerips/29148.htm [Data odczytu: 24.05.2013].

Wasilewska E. [2011]: Statystyka opisowa od podstaw. Wydawnictwo SGGW.

Woszczyńska J. [2005]: Analiza rynku tulipanów ciętych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem cen w latach 1998-2004. Praca magisterska, SGGW, Warszawa.

Wróblewska W. [2007]: Rynek materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych w Polsce i Holandii. Praca doktorska. Akademia Rolnicza Lublin.

Wróblewska W. [2010]: Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków. Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego t.10 (25):116-124. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>