Przemiany gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Arkadiusz Sadowski
Dagmara Michalczak


Słowa kluczowe : gospodarstwa mleczne, przemiany strukturalne, wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych, zniesienie kwot mlecznych
Abstrakt
W artykule przedstawiono przemiany, jakie dokonały się w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka w krajach Unii Europejskiej, wybranych ze względu na względne podobieństwo klimatyczne i rolnicze oraz odmienną historię gospodarczą, w tym różny okres uczestnictwa w Unii Europejskiej. Wykazano, iż mimo procesu zmniejszania dystansu, wyniki produkcyjne oraz sytuacja ekonomiczna podmiotów z krajów UE-12 nadal znacząco odbiega od tej, jaka występuje w gospodarstwach ze starych krajów członkowskich. Dotyczy to także Polski, gdzie dodatkowym problemem jest duże rozdrobnienie gospodarstw.

Article Details

Jak cytować
Sadowski, A., & Michalczak, D. (2015). Przemiany gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 132–141. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.45
Bibliografia

Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E. [2010]: Wpływ likwidacji kwot mlecznych na sytuację produkcyjną i ekonomiczną producentów mleka w Unii Europejskiej (wyniki symulacji modelowych). Wieś i Rolnictwo nr 2, ss. 135-147

Baer Nawrocka A., Sadowski A. [2013]: Polityczne i strukturalne czynniki wpływające na przemiany w rozmieszczeniu produkcji trzody chlewnej w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 307. Polityka ekonomiczna (red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński). Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ss. 35-44.

Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z. [2004]: Rachunkowość rolnicza. Difin

Goraj L., Mańko S. [2009]: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin

Goraj L., Mańko S. [2011]: Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolniczych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3, ss. 28-58

Halamska M. [1998]: Dekolektywizacja rolnictwa w Europie Środkowej i jej społeczne konsekwencje. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Halamska M., Lamarche H., Maurel M-C. [2003]: Rolnictwo rodzinne w transformacji postkomunistycznej. Anatomia zmiany. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Judzińska A., Łopaciuk W. [2011]: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy instytut Badawczy, Warszawa

Malak-Rawlikowska A., Milczarek-Andrzejewska D., Falkowski J. [2007]: Restrukturyzacja sektora mleczarskiego w Polsce – przyczyny i skutki. oczniki Nauk Rolniczych. Seria G – ekonomika rolnictwa, T 94, Z 4, Warszawa, ss. 95-108

Parzonko A. [2013]: Rozwój czy zaniechanie produkcji mleka w przeciętnych polskich gospodarstwach mlecznych? – rozważania modelowe. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G – ekonomika rolnictwa, T 97, Z 1, Warszawa, ss. 157-171

Parzonko A. [2013]: Gospodarstwa mleczne w perspektywie liberalizacji produkcji rolnej UE w latach 2014-2020. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1, Warszawa, ss. 118-132

Poczta W., Sadowski A., Średzińska J. [2008]: Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G – ekonomika rolnictwa, T 95, Z 1, Warszawa, ss. 42-56

Sadowski A. [2012]: Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Sadowski A., Czubak W. [2012]: Zakres i instrumenty polityki rolnej stosowane w różnych systemach społeczno-ekonomicznych w Polsce [w:] Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Poczta W., Sadowski A. Wspólna polityka rolna a rozwój rolnictwa w Polsce. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ss. 41-54.

Sadowski A., Baer-Nawrocka A., Poczta W. [2013]: Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. Walentego Poczty. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

Sadowski A., Czubak W. [2013]: The priorities of rural development in the EU countries in years 2007-2013. Agricultural Economics 59 (2), ss. 58-73

Szajner P. [2011]: Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora mleczarskiego w kontekście wyników handlu zagranicznego. Problemy Rolnictwa Światowego 4, Warszawa, ss.159-168

Szajner P. [2012]: Ocena wpływu likwidacji kwot mlecznych na konkurencyjność polskiego mleczarstwa w kontekście teorii ekonomii. Problemy Rolnictwa Światowego 2, Warszawa, ss.104-113

Śmigla M. [2015]: Ekonomiczne determinanty produkcji mleka w Unii Europejskiej w warunkach WPR po 2003 roku. Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. Czyżewski A. i Klepacki B.). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, ss.311-326

www.eurostat.eu [data dostępu: sierpień 2015]

www.ec.europa.eu/agriculture/rica [data dostępu: sierpień 2015]

Zegar J. S. [2012]: Współczesne wyzwania rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.