Zmiany w specjalizacji gospodarstw starych i nowych krajów członkowskich UE

Main Article Content

Lucyna Błażejczyk-Majka
Radosław Kala


Słowa kluczowe : produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, produkcja wielokierunkowa, wielkość ekonomiczna, nakład pracy, ziemia, obsada zwierząt, regresja log-liniowa
Abstrakt
W przeprowadzonym badaniu, obejmującym okres 2004-2012, za obiekty badawcze przyjęto 867 przeciętne gospodarstwa reprezentujące 116 regionów podzielonych na stare i nowe, w zależności w tego czy kraj macierzysty był członkiem UE przed czy dopiero po roku 2004. Badania oparto na danych pochodzących z europejskiego systemu FADN. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy po rozszerzeniu UE nastąpiła poprawa struktury gospodarstw rolnych poprzez większą ich specjalizację oraz czy ten proces jest bardziej intensywny w gospodarstwach z nowych regionów w porównaniu z gospodarstwami z regionów starych. Uzyskane wyniki wskazują na wyraźny spadek nakładów pracy w gospodarstwach z regionów nowych, szybszy niż w gospodarstwach z regionów starych. Ponadto odnotowano oznaki postępującej specjalizacji, ale też wyraźny wzrost wielkości produkcji w gospodarstwach z regionów starych, przy braku jasnej tendencji w regionach nowych.

Article Details

Jak cytować
Błażejczyk-Majka, L., & Kala, R. (2015). Zmiany w specjalizacji gospodarstw starych i nowych krajów członkowskich UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 5–15. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.18
Bibliografia

Błażejczyk-Majka L., Kala R. [2015]: Concentration and productivity of livestock and mixed farms in new and old EU member states. A regional level approach. Journal of Central European Agriculture, 16[1], 159-176.

Błażejczyk-Majka L., Kala R., Maciejewski K. [2011]: Productivity and efficiency of large and small field crop farms and mixed farms of the old and new EU regions. Agricultural Economics - Czech, 58 [2], 61-71.

Błażejczyk-Majka, L., Kala, R. and Maciejewski, K. [2013]: Do field crop farms and mixed farms of EU members improve productivity at the same rate? Journal of Central European Agriculture, 14[2], 229-242.

Bogaerts T., Williamson I.P., Fendel E.M. [2002]: The role of land administration in the accession of Central European countries to the European Union. Land Use Policy 19, 29–46.

Curtiss J. [2000]: Technical efficiency and competitiveness of Chech agrarian sector in late transition – the case of crop production. Paper presented at the KATO symposium, Berlin, 2-4.

Czudec A. E [2013]: Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo, 2 (159), 90-105.

Davidowa S. [2011]: Semi-subsistence farming: An elusive concept posing thorny policy questions. Journal of Agricultural Economics Vol 62, 503-524.

Dries L. Swinnen J.F.M. [2002]: International reform and labour reallocation during transition: Evidence from Polish griculture. World Devel. 30, 457-474.

Fałkowski J., M. Jakubowski M., Strawiński P. [2014]: Returns from income strategies in rural Poland. Economics of Transition 22[1], 139-178.

Gorton M., Davidova S. [2004]: Farm productivity and efficiency in the CEE applicant countries: a synthesis of result? Agricultural Economics 30, 1-16.

Gutierrez L. [2002]: Why is agricultural labour productivity higher is some countries than others? Agricultural Economics Review 3, 58-72.Guzik B., Jurek W. [1993]. Ekonometria z zadaniami. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań, 121-132.

Johnson N., Ruttan V. [1994]: Why are farms so small? World Develop. 5, 691-706.

Kanchev I. [2000]: Agrarian structures in Bulgaria – problems and development. [w:] Tillack P., Pirscher, F. [Red.] Competitiveness of Agricultural Enterprises and Farm Activities in Transition Countries. Wissenschaftsverlag Vauk, Kiel, 205-213.

Kislev Y. Peterson W. [1996]: Economies of scale in agriculture: a re-examination of the evidence. In: Antle, J., Simner, D. [Eds.], Essays on Agricultural Economics in Honor of D. Johnson, vol.2. University of Chicago Press, Chicago.

Kleinhanß W., Murillo C., San Juan C., Sperlich S. [2007]: Efficiency, subsidies, and environmental adaptation of animal farming under CAP. Agricultural Economics 36, 49-65.

Latruffe L., Balcombe K., Davidova S., Zawalinska K. [2004]: Determinants of technical efficiency of crop and livestock farms in Poland. Applied Economics 36, 1255-1263.

Latruffe L., Balcombe K., Davidova S., Zawalinska K [2005]: Technical and scale efficiency of crop and livestock farms in Poland: does specialization matter? Agricultural Economics 32, 281-296.

Larsén K. [2010]: Participation, incentives and social norms in partnership arrangement among farms in Sweden. Selected paper at the AAEA Annual Meeting, Portland, OR, July 29-August 1.

Macours K., Swinnen J.F.M. [2005]: Agricultural labour adjustments in transition countries: the role of migration and impact on poverty. Review of Agricultural Economics 27, 405-411.

Mathijs E., Swinnen J. [1998]: The economics of agricultural decollectivization in East Central Europe and the Former Soviet Union. Policy Trans. Econ. 3, 331-344.

Mathijs E., Vranken L. [2000]: Farm restructuring and efficiency in transition evidence from Bulgaria and Hungary. Selected Paper. American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Tampa, Florida, 30 July- 2 August.

Nurzyńska I. [2012]: Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich. W: J. Wilkin., I. Nurzyńska (red.): Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. FDPA, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa.

Poczta W. [2012]: Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych. W: J. Wilkin., I. Nurzyńska (red.): Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. FDPA, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa.

Pouliquen A. [2007]: Agricultural enlargement of the EU under Agenda 2000: Surplus of farm labour versus surplus for farm products. Economics of Transition 6, 505-522.

Rizov M., Swinnen J.F.M. [2004]: Human capital, market imperfections and labour reallocation. In Transition. J. Econ. Lit. 42, 404-456.

Sobczyk M. [1994]: Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. 271-290.

Swinnen J.F.M., Dries L., Macours K. [2005]. Transition and agricultural labour. Agr. Econ. 32, 1-20.

Wilkin J. [2013]: Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo. 2 (159), 43-54.

Wilkin J. [2014]: Bilans 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich. [w:] I. Nurzyńska, W. Poczta (red.). Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. FDPA. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa.

Zellei A., Gorton M., Lowe P. [2005]: Agri-environmental policy systems in transition and preparation for EU membership. Land Use Policy 22, 225–234.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.