Zróżnicowanie zasobów ziemi w krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Luiza Ossowska
Dorota Janiszewska


Słowa kluczowe : zasoby ziemi, zróżnicowanie, Unia Europejska
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ocena zróżnicowania zasobów ziemi w krajach Unii Europejskiej oraz podział tych krajów na grupy o różnych cechach zasobów ziemi. Do analizy zróżnicowania zasobów ziemi przyjęto pięć wskaźników (udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej krajów; średnia powierzchnia użytków rolnych przypadającą na gospodarstwo rolne; udział gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych; udział trwałych użytków zielonych w powierzchni użytków rolnych; lesistość). Przy pomocy analizy skupień uzyskano pięć grup krajów o różnych cechach zasobów ziemi.

Article Details

Jak cytować
Ossowska, L., & Janiszewska, D. (2015). Zróżnicowanie zasobów ziemi w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 102–111. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.42
Bibliografia

Agriculture, fishery and forestry statistics. Main results 2010-11, [2012], Eurostat, Luxemburg, s.34, 98.

Agriculture, forestry and fishery statistics 2013 edition [2013], Eurostat, Luxemburg, s. 191.

Bański J., Stola W. [2002]: Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, t.3, Komisja Obszarów Wiejskich, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, s.17-29.

Czerny M. [2008]: Zróżnicowanie krajów Unii Europejskiej pod względem poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego, [w:] Geografia Unii Europejskiej, J. Makowski red. nauk., PWN, Warszawa, s.100-104.

Floriańczyk Z., Rembisz W. [2012]: Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002 – 2010. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, T. 12, Zeszyt 1, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 56. (Crossref)

Godlewska-Majkowska H. [2009]: Produkcja rolna, [w:] Geografia ekonomiczna, K. Kuciński red., Oficyna Wolters Kluwer, Kraków, s. 234.

Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR, praca zbiorowa pod kierunkiem W. Poczty, GUS, Warszawa 2013, s.23.

Gostomczyk W. [2002]: Gospodarowanie zasobami i czynnikami produkcji, [w:] Podstawy agrobiznesu, M. Jasiulewicz, W. Gostomczyk, R. Kiełczewski, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s.68-69.

Harasim A. [2006]: Dobór wskaźników do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa, [w:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty PIB, zeszyt 3, IUNG, Puławy s.63.

Kulikowski R. [2012]: Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce, Barometr Regionalny Nr 4(30), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, s. 23.

Parysek J., Wojtasiewicz L. [1979]: Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, PWN, Warszawa.

Szymańska J. [2012]: Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s.17.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>